ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Ιωάννης Καραγεωργίου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των Ελεγκτικών Μηχανισμών και του Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την σημαντικότητα του θεσμού του «πόθεν έσχες» για μια δίκαιη και ορθή διακυβέρνηση. Όπως είναι γνωστό, η μεγέθυνση της οικονομίας περιλαμβάνει φαινόμενα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και παραοικονομίας όπου η διαφθορά περιορίζει τη διαφάνεια θέτοντας σε κρίση τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. Η πρωτοτυπία της παρούσας έγκειται στην παρουσίαση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων των ελεγκτών που έχουν αφενός επιφορτιστεί με το απαιτητικό έργο του εντοπισμού και της αποκάλυψης της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και της προσαύξησης της περιουσίας των ελεγχομένων και που αφετέρου οι ίδιοι υπόκεινται σε έλεγχο της δικής τους περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» από τα αρμόδια Θεσμικά Όργανα. Η μελέτη του ανωτέρου θέματος συντελέστηκε με τη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Αναφορικά με την πρωτογενή έρευνα, μοιράστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο σε ελεγκτικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών καθώς επίσης και σε Οικονομικούς Επιθεωρητές. Η δευτερογενής έρευνα αναφέρεται στην παράθεση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης – «πόθεν έσχες» με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου καθώς και της δομής του ελεγκτικού μηχανισμού. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν την σημαντικότητα του θεσμού «πόθεν έσχες» ως παράγοντα της σωστής και δίκαιης διακυβέρνησης καθώς και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

 

 

Σημαντικοί Όροι: πόθεν έσχες, έλεγχος περιουσιακής κατάστασης, φοροδιαφυγή, φορολογικός έλεγχος, οικονομία, νομοθετικό πλαίσιο, διακυβέρνηση, έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ελεγκτικοί μηχανισμοί, Θεσμικά Όργανα Ελέγχου.

Related Articles