Οικονομικός Γραμματισμός Ελλήνων φορολογουμένων

ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οικονομικός Γραμματισμός Ελλήνων φορολογουμένων.

Πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες φορολογούμενοι βασικούς οικονομικούς όρους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 

Περίληψη

 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς αντιλαμβάνονται και πως κατανοούν οι Έλληνες φορολογούμενοι βασικούς οικονομικούς όρους στις καθημερινές τους συναλλαγές σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, τη σημασία που αποδίδουν σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα οικονομίας καθώς και πώς αντιλαμβάνονται την σχέση ανάμεσα στην προσωπική τους οικονομική καλυτέρευση σε συνάρτηση με την απόκτηση γνώσεων σε θέματα οικονομίας.

Σχεδιασμός/μεθοδολογία: Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε τη χρήση ερωτηματολογίου που αποτελείται από 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες σχετίζονται με τον οικονομικό γραμματισμό. Το δείγμα για την διεξαγωγή της έρευνας αποτελείται από 100 ενήλικες έλληνες φορολογούμενους συναλλασσόμενους με την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)  Χαλκίδας του Νομού Ευβοίας, της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πρωτοτυπία / αξία: Η αξία της παρούσης εργασίας έγκειται στο ότι αποτελεί μία καλή αφετηρία πραγματοποίησης πρόσθετων ερευνών με μεγαλύτερα και περισσότερο αντιπροσωπευτικά δείγματα.

Λέξεις κλειδιά: Οικονομικός γραμματισμός, οικονομική κρίση, βασικοί οικονομικοί όροι, προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Related Articles