Έλεγχος δημοσιών δαπανών: ο προληπτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έλεγχος δημοσιών δαπανών: ο προληπτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης

 

Περίληψη

 

Καθώς η Ελλάδα διάγει τον ένατο χρόνο οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών καθίσταται πλέον κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξόδου από την κρίση. Αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας αυτής είναι και οι μεταβολές που προβλέφθηκαν στην άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου δαπανών και ειδικότερα του προληπτικού ελέγχου δημοσίων δαπανών. Η σύγκριση της προτεραίας κατάστασης με τη νέα καθώς και οι εμπειρίες και η τεχνογνωσία των χειριστών του εν λόγω ελέγχου αποτελούν μία καίρια βάση συζήτησης για το μέλλον και την αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου δαπανών, ενώ τυχόν συμπληρωματικές προτάσεις βελτιστοποίησης συνιστούν σε κάθε περίπτωση το επιδιωκόμενο σε μία Δημόσια Διοίκηση που αναπτύσσει ένα δυναμικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.

Σημαντικοί Όροι: δημόσιες δαπάνες – προληπτικός έλεγχος – Οικονομικές Υπηρεσίες – Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου – Ελεγκτικό Συνέδριο – Δημόσιο Λογιστικό

Related Articles