ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Περίληψη

 

Στην κάτωθι πτυχιακή εργασία, εξετάζεται ένα δείγμα αποτελούμενο από οκτώ από τις ποιό γνωστές εταιρίες του Ελληνικού κλάδου τροφίμων για μια δεκαετία (2006-2016). Όλες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από 5 επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται η ιστορία και η πορεία του κλάδου τροφίμων και ποτών στη διάρκεια των ετών. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια γρήγορη ματιά της κάθε εταιρίας από το δείγμα καθώς και  ιστορικά στοιχεία για αυτές. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών η οποία περιλαμβάνει και διαγράμματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξεταστούν μια σειρά από υποθετικά σενάρια και οι επιπτώσεις τους. Επιπρόσθετα θα αναλυθεί και θα αιτιολογηθεί η ανταπόκριση/προσαρμογή που θα πρέπει να έχουν οι εταιρίες στα σενάρια αυτά. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο δίνεται ένα τελικό συμπέρασμα για τον κλάδο καθώς και μια μελλοντική πρόβλεψη. Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών καταστάσεων με σκοπό να αντληθούν κάποια σημαντικά συμπεράσματα για τον κλάδο βασιζόμενα στα οικονομικά αποτελέσματα έκαστης εταιρίας καθώς και μια εκτίμηση για το μέλλον. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας δεκαετίας των εταιριών του δείγματος, μέσω συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.

 

 

Σημαντικοί όροι: Αριθμοδείκτες, Ρευστότητα, Κεφάλαιο, Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας

Related Articles