ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΣ ΧΩΡΕΣ: ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΣ ΧΩΡΕΣ: ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θεμέλιο του δημοκρατικού οικοδομήματος θεωρείται ευρέως η τοπική βαθμίδα κυβερνήσεων. Η εγγύτητά της με τους πολίτες και τις ανάγκες τους θα μπορούσε να προσφέρει ένα αποτελεσματικό αντίδοτο σε μια αυξανόμενη αίσθηση πολιτικής αλλοτρίωσης και αδυναμίας μεταξύ των πολιτών. Η  ύπαρξη άμεσων, πιο ουσιαστικών μορφών συμμετοχής και ελέγχου και γενικότερα η διερεύνηση της δημοκρατίας κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη.

     Ο ρόλος της τοπικής διακυβέρνησης καθίσταται όλο και περισσότερο σημαντικός ως πεδίο χωρικής εξειδίκευσης και πρακτικής επίλυσης κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

     Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συστηματική εξέταση της τοπικής διακυβέρνησης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης της δράσης της ιστορικής παρακαταθήκης (παραδόσεων, κληροδοτημάτων)  κάθε χώρας. Τέλος, επιχειρείται  η διερεύνηση των παραγόντων, οι οποίοι επηρέασαν τη διαμόρφωση των μηχανισμών, των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών και καθόρισαν την ιδιαίτερη προσέγγιση της τοπικής διακυβέρνησης και των συμμετοχικών διαδικασιών σε κάθε χώρα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινών κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών δεδομένων.

 

 

Σημαντικοί Όροι: Τοπική κυβέρνηση, τοπική διακυβέρνηση, συμμετοχικές διαδικασίες, τοπική αυτονομία.

Related Articles