Το δημοσιονομικό όφελος που προέκυψε από την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου το 2012 με φυσική παρουσία και η συμβολή της σύνδεσης των υπαρχουσών ηλεκτρονικών δομών με το ΠΣΕΕΣ για τον ορθολογικότερο τρόπο απονομής των συντάξεων του Δημοσίου

ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΠΑΝΔΩΡΑ

 

«Το δημοσιονομικό όφελος  που προέκυψε από την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου το 2012 με φυσική παρουσία και η συμβολή της σύνδεσης των υπαρχουσών ηλεκτρονικών δομών με το ΠΣΕΕΣ για τον ορθολογικότερο τρόπο απονομής των συντάξεων του Δημοσίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) έχει μακρόχρονη προσφορά και βαρυσήμαντο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η αναγκαιότητα μιας εποπτικής αρχής των οικονομικών λογαριασμών του Δημοσίου προέκυψε λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, από την 17η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται ἐντὸς τῆς ‘Ημετέρας ἑπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε «Υπουργείο»), Γενικὸν Λογιστήριον ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς».

Έκτοτε η διοικητική διάρθωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΛΚ έχει υποστεί πολλαπλές και σημαντικότατες μεταβολές, απηχώντας κάθε φορά τις ανάγκες επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε επικρατούσες αντιλήψεις αναφορικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το ΓΛΚ σε πλήρη ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, οι οποίες καλύπτουν το ευρύ φάσμα των δημοσιονομικών λειτουργιών του κράτους.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί η  μείωση του δημοσιονομικού κόστους  που επετεύχθη κατά την απονομή των συντάξεων του Δημοσίου Τομέα μέσα από τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με πρώτο σοβαρό βήμα την καταγραφή με φυσική παρουσία των συνταξιούχων το 2012. Η διαδικασία αυτή ήταν αφ΄ ενός το πρώτο βήμα που έπρεπε να γίνει καθώς η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και αφετέρου υπήρξαν τα τελευταία χρόνια πάμπολλα θλιβερά φαινόμενα παράνομης είσπραξης συντάξεων ή λοιπών ασφαλιστικών παροχών.

Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στα ασφαλιστικά συστήματα και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα. Περιγράφεται ακόμη η διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων όπως πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Λ.Κ. και τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα που η σύνδεσή τους, οδήγησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  στην απόλυτη διαφάνεια στο  ασφαλιστικό μας σύστημα. Αποτελεί μια τεχνολογική κατάκτηση για το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η αξιοποίηση της πληροφορικής στην κοινωνική ασφάλιση είναι διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη και στον ανεπτυγμένο κόσμο αρκετές δεκαετίες. Στην Ελλάδα,  η  δομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με την πληθώρα ταμείων και κλάδων δεν επέτρεψε παρά μόνο την ανάπτυξη περιορισμένων αυτόνομων-μη διασυνδεδεμένων  πληροφοριακών συστημάτων. Αξιολογώντας ότι αυτό αποτελεί μια τεχνολογική κατάκτηση για το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κρίθηκε ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί.

Στο πρακτικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διαδικασία της καταγραφής μέσα από τα πρωτογενή στοιχεία που προέκυψαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Συντάξεων. Μέσα από δομημένα ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις στα στελέχη της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα προβλήματα και τα αποτελέσματα της υλοποίησης της προσπάθειας αυτής.  Παρουσιάζονται ακόμη οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από τη χρήση του συστήματος Αριάδνη (γάμοι- θάνατοι) , αφού πλέον το σύστημα λειτουργεί αυτόματα μέσα από αυτή τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και δεν επαφίεται η πολιτεία στην αξιοπιστία των πολιτών της για τη εξοικονόμηση πόρων και τον ορθολογικό τρόπο απονομής και καταβολής συντάξεων.

Related Articles