Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΠΟΥΛΙΚΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περίληψη

Η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος φορέας της σύγχρονης αστυνόμευσης και ασφάλειας και μπορεί να έχει κρίσιμης σημασίας οφέλη στον εμπλουτισμό και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαμόρφωση θετικών στάσεων τους απέναντι στα σώματα ασφαλείας. Ωστόσο, η λειτουργία της δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, δεδομένης της περιορισμένης μέχρι σήμερα εμπειρίας των δημοτικών αστυνομικών, της έλλειψης επαρκών υλικοτεχνικών πόρων, των περιορισμένων οικονομικών των δήμων και άλλων σχετικών εμποδίων. Ως εκ τούτου, λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελλάδα διατηρεί μέχρι και σήμερα αποσπασματικό χαρακτήρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση με μελέτη περίπτωσης στο δήμου Αθηναίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου σε δείγμα 52 εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, προέκυψε ότι η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας είναι υψηλή, χωρίς όμως να αποκρύπτονται οι ελλείψεις σε πόρους και οι ανεπάρκειες διοικητικής λειτουργίας.

Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Αστυνομία, Δήμος Αθηναίων, στατιστική ανάλυση.

Related Articles