ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΑΔΑΜ ΟΛΓΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Τα θέματα γύρω από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς καθώς συνδέονται με την αναγκαιότητα για διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι εξελίξεις αυτές προβάλλουν την ανάγκη για ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, και καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γύρω από την αξιολόγηση έχει μετατοπιστεί από την «αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού», στην «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας». Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προκύψουν συμπεράσματα για το κατά πόσο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας συμβάλει στην διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου σχολείου, καθώς και να καταγράψει τις  θέσεις  των παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Σημαντικοί Όροι: Αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, σχολική μονάδα, σχολική αποτελεσματικότητα, βελτίωση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου.

Related Articles