ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Βλαστού Γεωργία

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΦΑPΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H παρούσα εργασία πραγματεύεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου ενώπιον των διοικητικών αρχών πριν την έκδοση δυσμενούς πράξης εις βάρος του. Παρατίθεται η ερμηνεία του  επίμαχου άρθρου 20§2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ΚΔΔιαδ, (ν.2690/99), που αποτελεί εξειδίκευση της συνταγματικής διάταξης, και αναλύεται η έννοια, το περιεχόμενο οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις καθώς και οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος, σύμφυτου με την ανθρώπινη αξία. Παρατίθεται η ερμηνευτική προσέγγισή του από τα Διοικητικά  Δικαστήρια, κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, από την νομολογία των οποίων προκύπτει και  η συρρίκνωση που έχει υποστεί  το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει λεχθεί ότι «αποτελεί το θεμέλιο της σύγχρονης Διοικητικής  Δημοκρατίας». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο αντιμετώπισής του από τα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος ,καταγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του στο πεδίο του Εθνικού και Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και μέσω των συνεντεύξεων τελωνειακών υπαλλήλων αναδεικνύεται η περιορισμένη εφαρμογή του στο πλαίσιο των τελωνειακών διαδικασιών. Σκοπός της εργασίας είναι να αναγνωριστεί η σημασία του ατομικού αυτού δικαιώματος,  το οποίο έχει υποστεί  πλήγμα τόσο από την νομοθεσία όσο και την νομολογία, έτσι ώστε, επεκτείνοντας την εφαρμογή του, η Δημόσια Διοίκηση, και δη η Τελωνειακή, να λειτουργήσει ανθρώπινα και αποτελεσματικά με γνώμονα την αρχή της νομιμότητας, θεμελιώδη αρχή σε ένα Κράτος Δικαίου.

Related Articles