Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet και εκ των υστέρων έλεγχος των εισαγόμενων εμπορευμάτων

Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet και εκ των υστέρων έλεγχος των εισαγόμενων εμπορευμάτων

Αυγερινού Γαρυφαλιά

 

Το διεθνές εμπόριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της παγκόσμιας εξέλιξης και ευημερίας. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το εμπόριο αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, ταυτόχρονα όμως αυξάνονται και οι κίνδυνοι που υπονομεύουν την ασφαλή διακίνησή του. Οι Τελωνειακές αρχές της Ε.Ε  αποτελούν θεματοφύλακα των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Καλούνται να διευκολύνουν τη διακίνηση των εμπορευμάτων με σημαντική μείωση των τελωνειακών ελέγχων και στη συνέχεια  πραγματοποιώντας εκ των υστέρων ελέγχους να διασφαλίζουν την κυκλοφορία του νομίμως διακινούμενου εμπορίου, προασπίζοντας τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της  ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών της.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος  ICISnet  που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές αρχές προκειμένου να ελέγξουν τα εισαγόμενα εμπορεύματα  μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής τους (εκ των υστέρων έλεγχος). Επιπλέον θα ερευνηθεί  το κατά πόσο οι υπάλληλοι της εν λόγω Υπηρεσίας διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, γνώση, υλικοτεχνικά μέσα για να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία σε αυτούς τους ελέγχους καθώς και σε ποια στάδια ενδέχεται η υπάρχουσα διαδικασία να χρήζει βελτίωσης.

 

Λέξεις κλειδιά: ICISnet, ανάλυση κινδύνου (Risk Management), διαχείριση κινδύνου (Risk Analysis), Εκ των υστέρων έλεγχοι.

Related Articles