Προδιαγραφές συμμετοχής

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:

➽ Βαθμός πτυχίου
➽ Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
➽ Ερευνητική δραστηριότητα
➽ Γνώση ξένης γλώσσας (τα κριτήρια γλωσσομάθειας βρίσκονται στον Κανονισμό του Ιδρύματος)
➽ Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο.
➽ Συνέντευξη

Related Articles