Πρόγραμμα σπουδών

Ο αριθμός των ελαχίστων διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, το πρόγραμμα και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, το ωρολόγιο πρόγραμμα

και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που περιλαμβάνει: την ημερομηνία έναρξης εξαμήνου, την ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος, την ημερομηνία  εξέτασης κάθε μαθήματος, την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων και την ημερομηνία λήξης του εξαμήνου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005, το Νόμο 3685/2008 και την Υ.Α. Φ5/89656/Β3 περί εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, οι οποίες στο σύνολό τους δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 120.
Ο αριθμός εισακτέων κατά έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές για κάθε τύπο προγράμματος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄148). Η επιλογή των θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος και το ειδικό προσάρτημα σε αυτόν του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης για τη χορήγηση τίτλων ορίζεται σε 24 μήνες (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να κυμαίνεται από πέντε (5) έως το μέγιστο οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων κατά το έβδομο και το όγδοο εξάμηνο διενεργείται σεμινάριο μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής. Το Πρόγραμμα μπορεί μα εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. να οργανώσει και θερινά εντατικά μαθήματα για τις ανάγκες των φοιτητών του.


Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων ανέρχεται σε δώδεκα, δέκα υποχρεωτικά και δύο επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες και το σύνολο αυτών στο τέλος του Προγράμματος ανέρχεται σε 120. Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων που ο φοιτητής παρακολούθησε σε άλλα αναγνωρισμένα Π.Μ.Σ. και μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη λήψη του διπλώματος συνολικού αριθμού μαθημάτων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τυχόν απουσίες θα αξιολογούνται από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος ως προς την επίπτωση στην επίδοση των φοιτητών.


Η διδακτική απασχόληση των φοιτητών θα συμπληρώνεται από οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας επιλεγμένων οργανισμών. Εφαρμογές απαραίτητες για την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους των διαλέξεων θα οργανώνονται στα εργαστήρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή και τη συνεργασία του εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος.


Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι μέχρι δύο (2) εβδομάδες και η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από το Διευθυντή του Προγράμματος.
Ο κύκλος της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης των φοιτητών θα κλείνει με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό τρόπο (ερευνητικό project). Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Διευθυντή του Προγράμματος και στην οποία προεδρεύει ο επιβλέπων καθηγητής.
Μετά την επιτυχή περάτωση, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντός του επόμενου εξαμήνου από την έκδοση των αποτελεσμάτων.


Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου με την εγγραφή. Οι φοιτητές επιβαρύνονται το κόστος προμήθειας απαραίτητων συγγραμμάτων. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής διαθέτει σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα τα συγγράμματα που διδάσκονται σε υποχρεωτικά ή επιλογής μαθήματα του μεταπτυχιακού. Πέραν τούτου, το μεταπτυχιακό διαθέτει τη δική του εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.
Την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής. Ο ΕΛΚΕ διαθέτει ξεχωριστό λογαριασμό τραπέζης για τις εισπράξεις-πληρωμές και κατανέμονται ως εξής: 65% για λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος και για αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και 10% για κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ.

 

Related Articles