Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.

Βασικός σκοπός του είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.