Περίγραμμα μαθημάτων Παλαιού Προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 1. Δημοσιονομική


Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός:
Πρώτον επιδιώκει να εισάγει τον φοιτητή στα αίτια ανάπτυξης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία (και στη φιλοσοφία που τη συνοδεύει) και δεύτερο επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαφορών στην ασκουμένη οικονομική πολιτική στην πρόσφατη περίοδο.
Ειδικότερα στην διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:
• Οι βασικές Μακροοικονομικές Έννοιες
• Η οικονομία της αγοράς (Επιτεύγματα και αδυναμίες. Αρίστη κατανομή παραγωγικών πόρων. Κριτήρια Ευημερίας).
• Το κράτος και η έννοια του παρεμβατισμού
• Δημόσιες Δαπάνες: κριτήρια ταξινόμησης
• Δημόσια αγαθά (Κόστος δημοσίων αγαθών, μέθοδοι χρηματοδότησης)
• Έσοδα: διακρίσεις
• Φορολογική πολιτική (Είδη Φόρων, Μέτρα φορολογικής πολιτικής, φορολογικά βάρη)
• Δημόσιος δανεισμός (Μορφές- Διακρίσεις, Στόχοι)
• Προϋπολογισμός
• Επίδραση του δημοσίου στην οικονομία (Φόροι και Μακροοικονομικές Επιδράσεις. Φόροι και Μικροοικονομικές Επιδράσεις, Πολλαπλασιαστές)
• Δημοσιονομική πολιτική (Μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας. Σχέση Δημοσιονομικής και Νομισματικής πολιτικής)
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 2. Οικονομική Ολοκλήρωση


Οι μορφές των οικονομικών ολοκληρώσεων, τα οφέλη των οικονομικών ολοκληρώσεων γενικά, τα οφέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) όσον αφορά την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και την οικονομική μεγέθυνση, τα οφέλη της ΟΝΕ όσον αφορά τη σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών, το κόστος των οικονομικών ολοκληρώσεων γενικά, το κόστος του ενιαίου νομίσματος, η θεωρία των βέλτιστων νομισματικών περιοχών, οι φάσεις και τα στάδια της ΟΝΕ, τα κριτήρια εισδοχής στην ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, τα βασικά στοιχεία και τα όργανα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα μέσα νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η συναλλαγματική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, το γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Διαδικασία του Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), εφαρμογές της ΔΥΕ στην περίπτωση της Ελλάδας και των άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, τα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) και τα Προγράμματα Σύγκλισης, οι στόχοι και οι επιτεύξεις των ΠΣΑ στην περίπτωση της Ελλάδας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στην ΕΕ, η Διαδικασία Μακροοικονομικής Ανισορροπίας στην ΕΕ, οι Μηχανισμοί Ευρωπαϊκής Χρηματοπιστωτικής Στήριξης, ο συντονισμός της γενικότερης οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ, οι Γενικοί Προσανατολισμοί της Οικονομικής Πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ.
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


A΄ ΚΥΚΛΟΣ: Διεθνές Εμπόριο & Εμπορική Πολιτική
1η Παράδοση: Στοιχεία από την Μικροοικονομική Θεωρία της Γενικής Ισορροπίας: Οικονομική Μεθοδολογία, Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας, Προσφορά-Ζήτηση και προσδιορισμός Τιμών
2η Παράδοση: Το Κλασικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου: Διεθνής Καταμερισμός Εργασίας, Εργασιακή Θεωρία της Αξίας, Απόλυτο Πλεονέκτημα, Τιμές Διεθνούς Εμπορίου, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ισορροπία Διεθνούς Εμπορίου, Οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο, Προσδιορισμός των Σχετικών Μισθών
3η Παράδοση: Το Υπόδειγμα του Εφοδιασμού των Χωρών σε Παραγωγικούς Συντελεστές (Το Υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin-Samuelson): Το Θεώρημα των ΗΟ, Ισορροπία στο Υπόδειγμα των ΗΟ, Το Θεώρημα του Rybczynski, Το Θεώρημα της Εξίσωσης των Τιμών των Παραγωγικών Συντελεστών, Το Θεώρημα των Stolper-Samuelson.
4η Παράδοση: Δασμοί: Εμπορική Πολιτική, Δσμοί, Ανάλυση Ευημερίας, Απώλεια Νεκρού Βάρους, Άριστοι Δασμοί, Πραγματικό Ποσοστό Προστασίας.
5η Παράδοση: Μη Δασμολογικοί Φραγμοί και Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού: Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί, Ποσοτικοί Περιορισμοί ή Ποσοστώσεις, Ομοιότητες μεταξύ Δασμών και Ποσοστώσεων, Επιδοτήσεις Εξαγωγών, Πολιτικές Κρατικών Προμηθειών, Πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας, Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού, Δασμοί και Δημόσια Έσοδα, Προστασία και Εθνική Άμυνα, Επιχειρήματα υπέρ της Δασμολογικής Προστασίας της Νηπιακής Βιομηχανίας.
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Διεθνής Χρηματοοικονομική
6η Παράδοση: Εισαγωγή και Ισοζύγιο Πληρωμών: Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τιμές, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Λογαριασμός Τρεχουσών Συναλλαγών και Χρηματοδότηση αυτού, Κατάταξη Συναλλαγών, Ισορροπία Ισοζυγίου Πληρωμών και Προσαρμογή
7η Παράδοση: Αγορά Συναλλάγματος: Τρέχουσα Τιμή (spot rate), Αρμπιτράζ ή Κερδοσκοπική Παρέμβαση, Προθεσμιακή Τιμή (forward rate), Ανταλλαγές Νομισμάτων (swaps), Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), Δικαιώματα Προαίρεσης για Αγορά και Πώληση (options), Παρέμβαση Κεντρικής Τράπεζας, Μαύρη Αγορά και Παράλληλη Αγορά.
8η Παράδοση :Τιμές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Επιτόκια και Ισοτιμία Επιτοκίων, Απόλυτη και Σχετική Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων, Χρόνος και Πληθωρισμός, Αποκλίσεις και Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Υπερτιμημένα και Υποτιμημένα Νομίσματα, Ισοτιμία Επιτοκίων, Επιτόκια και Πληθωρισμός, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Προσδοκώμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διαχρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων.
9η Παράδοση: Συναλλαγματικός Κίνδυνος, Προβλέψεις και Διεθνείς Επενδύσεις: Μορφές Συναλλαγματικού Κινδύνου, Ασφάλιστρο Συναλλαγματικού Κινδύνου, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς, Διεθνείς Επενδύσεις και Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Φυγή Κεφαλαίων, Διεθνής Δανεισμός και Κρίσεις.
10η Παράδοση: Βασικές Θεωρίες του Ισοζυγίου Πληρωμών: Εξισορρόπηση του Εμπορικού Ισοζυγίου: Θεωρία Ελαστικοτήτων, Ελαστικότητα και Καμπύλες J, Συμπεράσματα από τις Υποτιμήσεις, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Πληρωμών: η Νομισματική Προσέγγιση.
 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 4. Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητικές Διαφορές


Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητικές Διαφορές.
Εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου στην Ελλάδα.
Αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης.
Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών πράξεων.
Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων.
Διοικητική και δικαστική προστασία του διοικουμένου.
Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου.
Διοικητικές συμβάσεις.
Διοικητική οργάνωση της χώρας.
Διοικητική δικονομία (Πρότυπη Δίκη – Ν.3900/2010).
 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 5. Δημόσια Διακυβέρνηση


Το μάθημα επιδιώκει να κατανοήσουν οι φοιτητές τους μηχανισμούς άσκησης της δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης σε ένα πραγματικό και όχι ιδεατό περιβάλλον, στο οποίο υφίστανται διαρκείς, φανερές και αφανείς, τριβές αλλά και αντιφάσεις. Λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι περιορισμοί, όπως αυτοί προκύπτουν από αντιτιθέμενα συμφέροντα, και όπως αναδύονται συχνά, απρόβλεπτα, από εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις.
Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζονται οι παραδόσεις είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτικών, θέσεων και απόψεων των διαφόρων επιμέρους ομάδων που απαρτίζουν το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων, και της δημόσιας πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται από την επίσημη κυβέρνηση. Ερμηνεύει έτσι τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Συνεπώς, το αντικείμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στη ερμηνεία και τη σημασία των θεσμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη περίοδο. Με παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεως διερευνά τις άλλοτε ορθολογικές και τις άλλοτε ανορθολογικές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά την άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο συχνά οι τελικές αποφάσεις κινούνται σε τροχιά εκτός της αναμενόμενης τάσης.
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 6. Αξιολόγηση και Αμοιβές Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα


Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών που ισχύουν ή που μπορούν να εφαρμοστούν στις δημόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν αναφορές και σε ανάλογα συστήματα που ισχύουν σε άλλες χώρες κατά περίπτωση. Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω της επικείμενης εφαρμογής νέου καθεστώτος αξιολόγησης στο δημόσιο. Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:
o Διαχρονική εξέλιξη της αξιολόγησης του προσωπικού: Από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Σημασία της αξιολόγησης προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Στόχοι και κριτήρια της αξιολόγησης προσωπικού.
o Σχεδιασμός θέσης εργασίας, ανάλυση θέσης εργασίας, περιγραφή θέσης εργασίας και προδιαγραφές θέσης εργασίας στο δημόσιο τομέα. Εξέλιξη των υπαλλήλων.
o Υποκειμενικά συστήματα αξιολόγησης προσωπικού: Απλή κατάταξη, κατάταξη ανά ζεύγη, επιβεβλημένη επιλογή, γραφικές κλίμακες κατάταξης. Συστήματα αξιολόγησης στην Ελληνική δημόσια διοίκηση.
o Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού με βάση τη συμπεριφορά: Μέθοδος κρίσιμων περιστατικών, κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς (Behaviorally Anchored Rating Scales – BARS), κλίμακες παρακολούθησης της συμπεριφοράς (Behavioral Observation Scales – BOS).
o Αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα: Διοίκηση μέσω Στόχων (Management by Objectives – MBO) και Σύστημα Μέτρησης Παραγωγικότητας (Productivity Measurement & Evaluation System – PRoMES). Αξιολόγηση με βάση την ποιότητα.
o Αξιολογητές: Προϊστάμενος, ομόβαθμοι, υφιστάμενοι, πελάτες, αυτοαξιολόγηση, σφαιρική αξιολόγηση.
o Σφάλματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Εγκυρότητα και αξιοπιστία της αξιολόγησης. Συνέντευξη αξιολόγησης.
o Σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα. Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων αμοιβών. Σημασία και περιεχόμενο της αμοιβής.
o Χρήμα και παρακίνηση. Θεωρίες παρακίνησης των υπαλλήλων: Θεωρίες Δίκαιης Μεταχείρισης (Adams), Επιτευγμάτων (McClelland), Προσδοκίας (Vroom).
o Σύνθεση της αμοιβής. Πολιτικές αμοιβών προσωπικού. Προσδιορισμός της αμοιβής με βάση την αγορά και με βάση την αξία της εργασίας. Καθορισμός εύρους κλιμακίων αμοιβών. Κλιμάκια αμοιβών στο δημόσιο τομέα.
o Συστήματα ατομικών αμοιβών. Bonus, προμήθειες, επιδόματα αξίας, αμοιβή με βάση πρότυπες ώρες, αμοιβή με βάση τις επαγγελματικές δεξιότητες. Προβλήματα των ατομικών συστημάτων αμοιβών.
o Ομαδικά κίνητρα αμοιβών. Διανομή κερδών, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, σχέδια διάθεσης μετοχών (Employee Stock Ownership – ESOP). Είδη πρόσθετων παροχών στο προσωπικό. Αμοιβές διευθυντικών στελεχών.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαξεβανίδου Μ. & Π. Ρεκλείτης (2008): Management Ανθρωπίνων Πόρων: Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Προπομπός.
Berman E.M., Bowman J.S., West, J.P. & M.V. Wart (2001): Human Resource Management in Public Service. London: Sage.
Colclough Ch. (ed.) (1997): Public Sector Pay and Adjustment. London: Routledge.
Condray S.E. (2005): Handbook of Human Resource Management in Government. San Francisco: Jossey-Bass.
Dessler G. (επιμ: Κέφης Β.) (2012): Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Κριτική.
Κανελλόπουλος Χ. & Ν. Παπαλεξανδρή (επιμ.) (1990): Αξιοποίηση Προσωπικού με Ανάπτυξη Στελεχών και Βελτίωση Οργάνωσης. Αθήνα: International Publishing.
Καρκατσούλης Π. (2004): Το Κράτος σε Μετάβαση. Αθήνα: Σιδέρης.
Νικολάου Ι. (2006): Διοικώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αθήνα: Σιδέρης.
Noe R.A., Hollenbeck J.R. & B. Gerhart (επιμ: Πατσίκας Στ. & Γ. Ασπρίδης) (2009): Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Παπαζήσης.
OECD (2005): Performance Pay for Government Employees. Paris: OECD.Παγκάκης Γρ. (2003): Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Σάκκουλας.
Παπαλεξανδρή Ν. & Δ. Μπουραντάς (2003): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Μπένος.
Πατρινός Δ. & Α. Αναστασίου (2009): Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα: Παπαζήσης.
Pynes, J.E. (2004): Human Resources Management in Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Risher, H.W. (1999): Aligning Pay and Results. N. York: AMACOM.
Ξυροτύρη-Κουφίδου, Στ. (2001): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλας.
Τερζίδης Κ. & Κ. Τζωρτζάκης (2004): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Rossili.
Torrington D., Hall L. & St. Taylor (2006): Human Resource Management. Harlow: Prentice-Hall.
Χυτήρης Λ. (2001): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Interbooks.
WorldatWork (2007): The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits & Total Rewards. Hoboken NJ: Wiley.

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 7. Δημόσιες Επενδύσεις και Χρηματοδότηση


1η Παράδοση: Διαχρονική Αξία του Χρήματος: Απλός Τόκος, Ανατοκισμός, Σειρές Πληρωμών
2η Παράδοση: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Δείκτες Ρευστότητας, Δείκτες Δραστηριότητας, Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης, Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης, Δείκτες Απόδοσης, Δείκτες Αποτίμησης, Ανάλυση Κοινού Σημείου και Αριθμοδείκτες Τάσης, Περιορισμοί της Ανάλυσης Αριθμοδεικτών.
3η Παράδοση: Ανάλυση Ταμειακών Ροών: Υπολογισμός Αρχικού Κόστους μιας Επένδυσης, Υπολογισμός των Πρόσθετων Ταμειακών Ροών, Υπολογισμός της Τελικής Ταμειακής Ροής.
4η Παράδοση: Κόστος Κεφαλαίου: Κόστος Ομολογιακού Δανείου, Κόστος Προνομιούχων Μετοχών, Κόστος Παρακρατημένων ή Αδιανέμητων Κερδών, Κόστος Νέων Κοινών Μετοχών, Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου, Οριακό Κόστος Κεφαλαίου
5η Παράδοση: Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, Πληθωρισμός και Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου
6η Παράδοση: Κίνδυνος και Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Μέθοδοι Ενσωμάτωσης του Κινδύνου στον Προϋπολογισμό Επενδύσεων Κεφαλαίου, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Σεναρίου, Δένδρα Αποφάσεων.
7η Παράδοση: Ανάλυση Μόχλευσης: Ανάλυση Νεκρού Σημείου, Ανάλυση Ταμειακού Νεκρού Σημείου, Επιχειρηματικός Κίνδυνος, Λειτουργική Μόχλευση, Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος, Χρηματοοικονομική Μόχλευση, Συνδυασμένη Μόχλευση.
8η Παράδοση: Το Κόστος και το Όφελος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Η Νεοκλασική Θεωρία του Κόστους και του Οφέλους της Μεταφοράς Κεφαλαίου, Εμπειρικές Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα της Μέτρησης του Κόστους και του Οφέλους των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η Σχέση μεταξύ Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Οικονομικής Μεγέθυνσης
9η-10η Παράδοση: Λεπτομέρειες για Δημόσιες Επενδύσεις
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - 8. Κοινωνική Πολιτική


Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/ριών στις βασικές έννοιες της Κοινωνικής Πολιτικής και να τις/τους εφοδιάσει με τα αναγκαία επιστημονικά εργαλεία για την επεξεργασία και ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων
Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

 

• Αγορά εργασίας – εργατικό δυναμικό
• Το δικαίωμα στην εργασία , η ανεργία και οι πολιτικές απασχόλησης
• Φτώχεια – κοινωνικός αποκλεισμός
• Κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη
• Κατανόηση της πολιτείας, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών ως παράγοντες της πολιτικής
• Υπηκοότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και δικαιώματα
• Ασφαλιστικά Συστήματα: Εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα
• Κράτος Πρόνοιας

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - 9. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών


Περιεχόμενο του μαθήματος
Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα την προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, στοιχεία που κάνουν τους σύγχρονους οργανισμούς και υπηρεσίες περισσότερο ευέλικτους και καινοτόμους (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων).

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων (ενδεικτικό)
Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζεται στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής:
• Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
• Οι κύκλοι ποιότητας
• Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας
• Ποιότητα και καινοτομία
• Διαχείριση διαδικασιών
• Κόστος ποιότητας
• Διαχείριση αλλαγών (change management)
• Τα μοντέλα πιστοποίησης (ISO, HACCP, EMAS)
• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-EFQM)
• Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model)
• Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας
• Τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας
• Ο ποιοτικός manager
• Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα
• Ποιότητα και δημόσιος τομέας
• Δείκτες ικανοποίησης πελατών
• Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR)

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - 10. Φορολογική Πολιτική

 

Στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στη Θεωρία των Φόρων, εστιάζοντας στις λειτουργίες των φόρων και την κατανομή των φορολογικών βαρών. Γίνεται, επίσης, αναφορά στη διάκριση μεταξύ φόρων και τελών και στα κριτήρια επιβολής των φόρων. Παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ Φορολογίας και Οικονομικής Ανάπτυξης, εστιάζοντας στην πολιτική των φορολογικών κινήτρων. Διερευνάται επίσης, η Φορολογία ως μέσο άσκησης Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τέλος, εξετάζονται θέματα Φορολογικής Διοίκησης, Φορολογικού Ανταγωνισμού και Φορολογικής Συμμόρφωσης.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Σύγκλιση


Εξέλιξη της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οικουμενικά και περιφερειακά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ουσιαστικές και Δικονομικές διατάξεις).
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Το γνωστικό αντικείμενο της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ασχολείται με τη χρήση και την ερμηνεία των λογιστικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τις δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σκοπός αυτού του αντικειμένου είναι να συμβάλλει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της απόδοσης και των προοπτικών των επιχειρήσεων. Επίσης να υποβοηθήσει στη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων.
Διάρθρωση ύλης
1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Λογιστικής
2. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Λογιστικής
3.Εισαγωγικές έννοιες Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο.
4.Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών.
5.Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας και Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.
6.Κατάρτιση και Ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.
7.Ανάλυση Αποδοτικότητας (Κερδοφορίας) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, Χρηματοοικονομική Μόχλευση.
8.Λήψη αποφάσεων βάσει κόστους. Σημείο εξίσωσης εσόδων εξόδων. Λειτουργική Μόχλευση.
9. Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. Χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες.
10. Μελέτη Περίπτωσης (case study)

 

3. Έλεγχος Δημοσίων Εσόδων και Δαπανών

 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στους τρόπους ελέγχων τόσο των δημοσίων εσόδων όσο και των δαπανών. Παράλληλα διερευνώνται οι συνέπειες από την ανεπαρκή παρακολούθηση των μεγεθών αυτών (εισφοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, παραοικονομία κλπ). Παρουσιάζονται οι τρόποι επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Σημειώνονται οι φορείς ελέγχου, ενώ εξετάζονται οι βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ιδιαίτερα του δημοσίου τομέα), όπως προτείνονται από τη διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών και προτείνονται λύσεις για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δημοσίων εσόδων.

 

4. Δημόσιος Προϋπολογισμός – Απολογισμός

 

Μέρος Α. Δημόσιος Προϋπολογισμός

1.Ορισμος του Δημοσίου Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός και συναφείς έννοιες)
2. Σημασία Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός και Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός και Κυβερνητική πολιτική)
3.Μορφες Δημοσίου Προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός και Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί)
4. Ταξινομήσεις Δημοσίων Εσόδων και Δαπανών (Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο).
5. Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Διαδικασία κατάρτισης, εκτίμηση εσόδων εξόδων, Αρχές κατάρτισης του Προϋπολογισμού)
6. Εκτέλεση Προϋπολογισμού (Ψήφιση, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, Ανάληψη-εκκαθάριση- πληρωμή δημοσίων δαπανών)

Μέρος Β. Προϋπολογισμός και Εθνικοί Λογαριασμοί

1. Εισαγωγικές Έννοιες Εθνικών Λογαριασμών (Θεσμικές μονάδες και θεσμικοί τομείς, συναλλαγές λογαριασμοί και κύρια μακρομεγέθη)
2. Οριοθέτηση του Θεσμικού Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης
3. Υπολογισμός των Δημοσίων Εθνικολογιστικών Μεγεθών με τη χρήση του Κρατικού Προϋπολογισμού / Απολογισμού.
4. Ορισμός Δημοσίου Ελλείμματος – Χρέους και συσχέτισή τους με το Έλλειμμα του Δημοσίου Προϋπολογισμού / Απολογισμού
5. Συνθήκη του Μάαστριχτ- Κρατικός Προϋπολογισμός –Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

 

5. Ποσοτικές Μέθοδοι

 

Σκοπός του Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει τις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την στατιστική ανάλυση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Στόχοι Μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:
στην συλλογή, σύμπτυξη και παρουσίαση δεδομένων,
στη διαμόρφωση και στον έλεγχο υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
στην εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων της κάθε περίπτωσης
στη διαμόρφωση υποδειγμάτων απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
στη διαμόρφωση υποδειγμάτων παραγοντικής ανάλυσης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Βασικές Έννοιες
περιγραφική στατιστική και γραφήματα.
παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων
ανάλυση των πινάκων συνάφειας
ανάλυση της συσχέτισης
παλινδρόμηση (απλή, πολλαπλή)
Παραγοντική Ανάλυση

Περιεχόμενα
Ο ρόλος της Στατιστικής στις σύγχρονες έρευνες και στην οικονομία. Ορολογία και βασικές έννοιες (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές). Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (μέτρα θέσεως, μέτρα διασποράς). Κανονική κατανομή. Βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων (Υποθέσεις, σφάλματα, περιοχή αποδοχής, κρίσιμη περιοχή, ελεγχοσυνάρτηση). Εισαγωγή στους ελέγχους υποθέσεων μέσων τιμών.
Θεωρητική αναφορά στους υπόλοιπους παραμετρικούς ελέγχους
(Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων πληθυσμών, για τη διαφορά μέσων τιμών ζευγαρωτών παρατηρήσεων).
Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS, βασικές εντολές κατασκευής και διαχείρισης μεταβλητών, βασικά διαγράμματα και περιγραφικά στατιστικά στο SPSS, έλεγχος υπόθεσης κανονικότητας μέσω SPSS.
Στοιχεία Ανάλυσης Κατηγορικών Δεδομένων. (Έλεγχοι Ανεξαρτησίας.χ2 ) .
Ασκήσεις ελέγχου υποθέσεων μέσης τιμής, και διαφοράς δύο μέσων τιμών με χρήση SPSS. Ανεξαρτησία κατηγορικών μεταβλητών με χρήση χ2 στο SPSS. Απλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου.
Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία της μεταβλητότητας Εξέταση ορθότητας του μοντέλου. Έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. Ανάλυση υπολοίπων
Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Σύγκριση μοντέλων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Διαγνωστικά πολλαπλής παλινδρόμησης. Πολλαπλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου και επιλογή καταλληλότερου στατιστικού μοντέλου
Παραγοντική Ανάλυση με τη μέθοδο κύριων συνιστωσών, Παραγοντική Ανάλυση στο SPSS.

Προτεινόμενο σύγγραμμα
Norusis Marija (2005) Οδηγός Ανάλυσης Δεδομένων με το SPSS 12.0. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Βιβλιογραφία
Καρλής Δημήτρης (2005) Πολυμεταβλητή στατιστική Ανάλυση εκδ. Σταμούλης
Coakes S., Steed L., Price J. (2008) SPSS 15.0 Analysis without Anguish. Wiley
Landau S. and Everitt B.S. (2004) A handbook of statistical analyses using SPSS Chapman and Hall CRC

 

6. Πληροφοριακά Συστήματα για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων


Πληροφορίες – Συστήματα – Υποσυστήματα.
Έννοιες , χαρακτηριστικά και διακρίσεις των παραπάνω.
Πληροφοριακά Συστήματα.
Έννοια ενός Π.Σ. Τύποι Π.Σ. με έμφαση στα χαρακτηριστικά και χρησιμότητα κάθε τύπου. Γενική αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Εφαρμογών και ειδική αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Πληροφοριακά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Έμπειρα Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ.
Δομή Πληροφοριακών Συστημάτων.
Δομή κατά είδη αποφάσεων. Δομή κατά επίπεδα διοικητικής δραστηριότητας. Δομή κατά δραστηριότητες ή λειτουργίες.
Εισαγωγική αναφορά σε θέματα συστημάτων Η/Υ.
Μελέτη Περιπτώσεων Εφαρμογής Συστημάτων στα Χρηματοοικονομικά.
Αναφορά σε στοιχεία επεξεργασίας συναλλαγών
(Batch, On Line, On Line – Real Time Transactions).
Οργάνωση Δεδομένων.
Στοιχεία και ενότητες δεδομένων. Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων. Οργάνωση δεδομένων.
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος.
Προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ενός Π.Σ.. Κύκλος ζωής ενός Συστήματος. Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων.
Τεχνικός Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος.
Λογικός σχεδιασμός. Φυσικός σχεδιασμός.
Εργαλεία Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων.
Έτοιμα πακέτα, ERP Συστήματα, ACCESS, SQL
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα Διοίκησης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Related Articles