Περιλήψεις διπλωματικών

Μαρία Άννα Αβούρη

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΩΝ, PUBLIC MANAGERS ΚΑΙ MANAGERS ΔΙΚΤΥΩΝ :
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημόσια διοίκηση συνιστά τον κύριο μηχανισμό εμπραγμάτωσης της ιδέας του κράτους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τον 16ο αιώνα. Υποστηρίζει την κυβέρνηση στην εκτελεστική λειτουργία και συνιστά καίριο μέσο για την εκπλήρωση των στόχων και την κάλυψη των αναγκών μιας οργανωμένης κοινωνίας. Στην κορυφή της δημόσιας διοίκησης, στην κρίσιμη περιοχή στην οποία συναντώνται η χάραξη της κυβερνητικής στρατηγικής και η εφαρμογή της, βρίσκεται η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία. Η Ανώτατη Δημοσιοϋπαλληλία λειτουργεί ως κάθετος θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτικών αξιωματούχων και των δημοσίων υπαλλήλων και ως οριζόντιος διαμεσολαβητής μεταξύ των επί μέρους υπηρεσιών. Είναι η πρώτη που αναδιοργανώνεται σε κάθε ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συστηματική επισκόπηση της Ανώτατης Δημοσιοϋπαλληλίας σε πέντε δυτικές δημοκρατίες. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινών κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών δεδομένων, επηρέασαν τους μηχανισμούς της δημόσιας διακυβέρνησης και καθόρισαν την ιδιαίτερη προσέγγιση της δημόσιας διοίκησης κάθε χώρας.
Σημαντικοί όροι: Κράτος, διακυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, δημόσια υπηρεσία, ανώτατη δημοσιοϋπαλληλία.

Ηλίας Γιαννούλης
ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ: ΕΙΔΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε την άμεση και κυρίως την έμμεση φορολογία, καθώς αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων του κράτους, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στην κοινωνία και στην οικονομία, ώστε να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες και να υποβληθούν προτάσεις για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Για το σκοπό αυτό η εργασία χωρίστηκε σε επτά κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από εννοιολογικούς προσδιορισμούς καθώς και τις αντιδράσεις των φορολογούμενων.
Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει γενικά θέματα φορολογίας και οικονομικής πολιτικής.
Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει μια θεωρητική προσέγγιση για τη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, παρουσιάζοντας τρεις θεωρίες για το σκοπό αυτό.
Το τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει τις επιδράσεις των φόρων σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας.
Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους έμμεσους φόρους, τα είδη, τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους.
Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έμμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και στην ανάλυση των φορολογικών πολιτικών ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών και κυρίως της Ελλάδας.
Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, τη σημασία του, τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης και τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται.
Η μελέτη κλείνει με την παράθεση συμπερασμάτων της προηγηθείσας ανάλυσης.

Σημαντικοί όροι: Έμμεσοι φόροι, άμεσοι φόροι, φορολογικά βάρη, φορολογική πολιτική

Θεολόγος Γκόγκος
«Δήμοι και Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Κατάρτιση – τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Παρουσίαση ενός πρότυπου σχεδίου Ο.Ε.Υ. για Δήμο και συγκεκριμένα για τον Δήμο Χαλανδρίου»

Περίληψη

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν στις μέρες μας ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της τοπικής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής. Μέσω των Ο.Τ.Α. οι πολίτες έρχονται σε πρώτη επαφή με την κεντρική διοίκηση, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και της στρεβλώσεις των υπηρεσιών και ο βαθμός ικανοποίησης τους εξαρτάται από το βαθμό της οργάνωσης των υπηρεσιών, από τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν.
Ιδιαίτερα σήμερα, που η Ελληνική κοινωνία βιώνει συνθήκες οικονομικής κρίσης, με συστατικά στοιχεία της την υψηλή ανεργία, την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την έλλειψη οικονομικών πόρων για την υγεία, την παιδεία και γενικότερα για το κράτος πρόνοιας, οι Ο.Τ.Α. θα πρέπει να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο, που είναι η προστασία του δημότη και να γίνουν ο μοχλός ανάπτυξης, προόδου της τοπικής κοινωνίας.
Ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία σωστών οργανωτικών δομών, κατάλληλα στελεχωμένων. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει αφού πρώτα αναδείξει τα προβλήματα από την κατάρτιση ενός Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας να προσπαθήσει να αποδείξει ότι ένας Ο.Ε.Υ. σωστά δομημένος, με σαφείς αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων, με δια τμηματικές συνεργασίες, δημοκρατική λειτουργία και στελεχωμένος με τις κατάλληλες ειδικότητες όσο αναφορά το προσωπικό, μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα με δημιουργία και ανάπτυξη οριζόντιας πληροφόρησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας Συντονιστικά συμβούλια, Ομάδες εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οδεύοντας προς τον 21ο αιώνα αλλάζει ρόλο, εκσυγχρονίζεται, αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθεί στα καινούργια δεδομένα. Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτελούν ένα τέτοιο εργαλείο.

Σημαντικοί Όροι: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Σχέδιο Καποδίστριας, Σχέδιο Καλλικράτης.

Αικατερίνη Kανατούλα
Διερεύνηση της επίδρασης του προφίλ των e-καταστημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή κατά την περίοδο της Ελληνικής οικονομικής κρίσης

Περίληψη

Μέχρι σήμερα, αναζητώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορεί κανείς να βρει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που επιδρούν στην ψυχολογία του καταναλωτή και κάνουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να αποδίδει προς όφελος μίας εταιρίας (Gefen, 2000:55; Laudon, 2002; Mullen & Johnson, 2001). Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, εστιάζουν κυρίως στην πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και πώς αυτή επηρεάζεται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν στην επιρροή που έχει η παρουσίαση μίας ιστοσελίδας και η ασφάλεια που παρέχει πάνω στους καταναλωτές.
Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση στοιχείων που κάνουν την σχεδίαση ενός ιστότοπου ηλεκτρονικού καταστήματος να αποδίδει προς όφελος μίας εταιρίας επιδρώντας στην ψυχολογία της συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Για την επίτευξη του σκοπού, αναπτύχτηκε περιγραφική έρευνα με στόχο την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, βάση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων, περιλαμβάνοντας σαφή δήλωση των σκοπών και στόχων της έρευνας. Η συλλογή των ερευνητικών πληροφοριών, έγινε από συγκεκριμένο πληθυσμό μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δημιουργώντας έτσι μία περιγραφική – ποσοτική έρευνα. Μέσα από την εργασία έγινε μια πρώτη προσέγγιση του προσδιορισμού των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ, των χαρακτηριστικών διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων και της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσα σε αυτά.
Σημαντικοί Όροι: καταναλωτής, συμπεριφορά, οικονομία, σχεδίαση, αισθητική, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό εμπόριο

Φραγκίσκη Κουρτέση
Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα

Περίληψη

Ο εσωτερικός έλεγχος εντός της επιχείρησης αποτελεί μία σειρά από αξιολογήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να εκφράσουν μία αντικειμενική κρίση, που στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, παρατηρούνται ορισμένες παρεκκλίσεις, οι οποίες γίνονται αισθητές και εντός του εργασιακού κλίματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εντοπίζονται καθυστερημένα και, κυρίως, από τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την έννοια του εσωτερικού ελέγχου στους Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στους υπεύθυνους που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες διεργασίες. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως ταυτόχρονα με τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, αναλύονται και συναφείς πρακτικές, όπως η μέθοδος της ισορροπημένης στοχοθέτησης (balanced scorecard) στους Δημόσιους Οργανισμούς. Απώτερος στόχος των πρακτικών αυτών είναι η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και τη διαδικασία εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να ικανοποιούνται οι πολίτες και να εκτελείται με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο το καθημερινό έργο των οργανισμών.
Η συγκεκριμένη μελέτη διαχωρίζεται σε τέσσερα (4) βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες και τα στοιχεία που οριοθετούν και θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην λειτουργία του. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται η μεθοδολογία έρευνας και, τέλος στο τέταρτο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.

Σημαντικοί ΄Οροι: Εσωτερικός Έλεγχος, Δημόσιος Τομέας, Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Ελένη Κουτσούκη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του σύγχρονου πλαισίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μέσα από την εξέταση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αλλά και την ερευνητική μέθοδο με ερωτηματολόγια γίνεται προσπάθεια συναγωγής συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην κυβερνητική λειτουργία αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ακολουθώντας στατιστικές τεχνικές θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώσουν την επίδραση των ΤΠΕ σε έναν οικονομικό κυβερνητικό ελληνικό φορέα και θα γίνει σύγκριση με τα επίσημα στοιχεία διείσδυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η έρευνα ευελπιστεί να αναδείξει το σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πως έχει επηρεάσει την καθημερινή δραστηριότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων και ποιές είναι οι προοπτικές εξέλιξης στο μέλλον.

Σημαντικοί Όροι: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ψηφιακές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση πολιτών

Σοφία Λεμπέση
Η εργασιακή ικανοποίηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μελέτη Περίπτωσης: Ο Δήμος Αιγάλεω

Περίληψη

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για του οργανισμούς καθώς έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Ένας εργαζόμενος που νιώθει δυσαρέσκεια από τη δουλειά του δεν μπορεί να αποδώσει το βέλτιστο των δυνατοτήτων του, αντίθετα ο εργαζόμενος που νιώθει ικανοποίηση από την εργασία του είναι πιο παραγωγικός και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας στην οποία εργάζεται.
Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Συγκεκριμένα θα μετρηθεί η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο Δήμο Αιγάλεω.
Επίσης μελετά ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης καθώς και τι επίδραση έχουν τα δημογραφικά στοιχεία όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι μηνιαίες απολαβές και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία θεωρητική προσέγγιση και παρουσιάζονται η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τα συστήματα μέτρησης της. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στους εργαζομένους του Δήμου Αιγάλεω.
Μία τέτοια έρευνα είναι σημαντική καθώς η διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω, λαμβάνοντας υπόψη της τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει την εργασιακή ικανοποίηση, να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον και να πετύχει αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημαντικοί Όροι: Ικανοποίηση από την εργασία, Εργασιακή ικανοποίηση στους Ο.Τ.Α., Minnesota Satisfaction Questionnaire, Δήμος Αιγάλεω

Αικατερίνη Λυμπέρη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – FEDERAL RESERVE SYSTEM
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Federal Reserve System αποτελούν δυο από τα πιο σημαντικά συστήματα κεντρικών τραπεζών των οργανωμένων παγκόσμιων οικονομιών όχι μόνο λόγω του πλήθους των εθνικών οικονομιών που καλύπτουν αλλά και λόγω της μεγάλης ισχύος τους. Η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους, απασχολεί καθημερινά εκατομμύρια αναγνώστες και επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα, τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει στην εποπτεία των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην αποτυχία του εποπτικού συστήματος να προλάβει την χρηματοπιστωτική κρίση που προκάλεσε τη βαθύτερη ύφεση που έχουν γνωρίσει όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως από την εποχή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει γίνει αντιληπτή η άμεση ανάγκη για προληπτική εποπτεία και έλεγχο που θα αποδίδει τα μέγιστα προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και φυσικά να αποφευχθούν ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Επίσης έχει αναγνωριστεί η συμβολή του έργου της επιτροπής της Βασιλείας στη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη πρόληψη γενικευμένων κρίσεων στο διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Είναι λοιπόν αρκετά ενδιαφέρον να μελετήσουμε τα δύο Συστήματα Κεντρικών Τραπεζών κυρίως ως προς τον τομέα της εποπτείας που ασκούν, και να διαπιστώσουμε τα σημεία αυτά στα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες, και εκείνα στα οποία παρουσιάζουν διαφορές. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ καθώς και το ρόλο και τις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά το τέλος της κρίσης.

Σημαντικοί Όροι: Αρμοδιότητες, Προληπτική εποπτεία, Επιτροπή της Βασιλείας, οικονομική κρίση, τιτλοποίηση ενυπόθηκων δανειακών απαιτήσεων.

Νικόλαος Μανωλάκος
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε ότι, προσεγγίζοντας εντελώς αφαιρετικά και απωθώντας τυχόν συναισθηματισμούς και ιδιαιτερότητες, το Κόστος Κύκλου Ζωής θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες στη διαμόρφωση ενός τεχνοκρατικού υποβάθρου, για λήψη απόφασης, για προμήθεια προϊόντων υλικής φύσης. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τρόπου-μεθόδου αξιολόγησης ενός αμυντικού συστήματος-υλικού, δια μέσου της εξέτασης βασικών κατηγοριών κόστους αυτού, δηλαδή με βάση το κόστος κύκλου ζωής, ώστε να υιοθετηθεί ως βασικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών συστημάτων-υλικών. Η εύρεση της καλύτερης σχέσης μεταξύ κόστους και αποτελεσματικότητας επηρεάζει (συνυπολογίζεται) τη λήψη απόφασης για την αγορά ή μη των υλικών. Προτείνουμε μια νέα μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση εφαρμογής ΚΚΖ στα αμυντικά υλικά του Ελληνικού Στρατού και ιδιαίτερα στο Στρατό Ξηράς με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επένδυσή μας αναφορικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Κατά την ερευνά μας χρησιμοποιήσαμε διάφορα μοντέλα απόφασης, με τη βοήθεια της IAHP (Interval Analytical Hierarchy Process), λαμβάνοντας υπόψη τα μοντέλα παλινδρόμησης και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών μιας χρονοσειράς, καθώς και ορισμένες από τις πλέον γνωστές μεθόδους εξομάλυνσης, με τις οποίες προσδιορίζουμε τις μελλοντικές τιμές μιας μεταβλητής στηριζόμενοι αποκλειστικά στις διαθέσιμες παρατηρήσεις της και ανεξάρτητα από τη σχέση που μπορεί να έχει η μεταβλητή αυτή με άλλη ή άλλες μεταβλητές (ειδική αναφορά στις τιμές καυσίμων σε βάθος εικοσιπενταετίας). Τέλος, με τη βοήθεια της επιχειρησιακής έρευνας παρουσιάζουμε ένα νέο μοντέλο εφαρμογής ΚΚΖ στη διαδικασία απόφασης.

Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Ανάλυση φιλοσοφίας ΚΚΖ – Υπάρχουσα κατάσταση.
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισμός του όρου «ΚΚΖ» και γίνεται μια αναφορά στην φιλοσοφία του. Το κόστος κύκλου ζωής περιγράφεται ως μια τεχνική, στηριζόμενη σε αναλυτικές διαδικασίες, με την οποία οι αναλυτές μπορούν να εντοπίσουν την καλύτερη σχέση μεταξύ κόστους και αποτελεσματικότητας των υπό προμήθεια υλικών. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι το κόστος αποτελεί ένα από τα πολλά κριτήρια που επηρεάζει την επενδυτική απόφαση.
Κεφάλαιο 2: Ειδίκευση ΚΚΖ στα Αμυντικά Υλικά
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η ανάπτυξη μιας μεθόδου αξιολόγησης που υποβοηθά σημαντικά τη λήψη απόφασης αγοράς ενός αμυντικού συστήματος ή υλικού και διευκολύνει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ εναλλακτικών αμυντικών συστημάτων που διαφέρουν στις αρχικές και λειτουργικές δαπάνες. Εκτιμάται ότι με την εισαγωγή μιας τέτοιας μεθοδολογίας προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη:
• Εξοικονόμηση δαπανών – Ορθολογικότερη χρήση πόρων.
• Εξοικονόμηση χρόνου και απλούστευση διαδικασιών σχετικά με τη συχνή αντικατάσταση του υλικού.
• Επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας.
• Λήψη ορθών αποφάσεων με βάση οικονομικά και άλλα κριτήρια.
• Βιωσιμότητα.
Κεφάλαιο 3: Εφαρμογή ΚΚΖ στον Στρατό Ξηράς
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή ΚΚΖ στο Στρατό Ξηράς.
Κεφάλαιο 4: Διαπιστώσεις Συμπεράσματα και συνεισφορά της Διπλωματικής
Στον επίλογο γίνεται ανακεφαλαίωση της όλης Διπλωματικής με αναφορές σε πλεονεκτήματα και πεδία εφαρμογής του ΚΚΖ στο Στρατό Ξηράς.
Τέλος, στο Παράρτημα Α′, αποτυπώνεται παράδειγμα αναλυτικού υπολογισμού του ΚΚΖ ενός συστήματος.
Σημαντικοί Όροι: Κόστος Κύκλου Ζωής ΚΚΖ, Interval Analytical Hierarchy Process IAHP, Κύριο Αμυντικό Υλικό

Σπυρίδων Μάρκου
Προληπτικός Έλεγχος στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Περίληψη

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και με τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, δηλαδή τον έλεγχο πριν την εκταμίευση δημοσίου χρήματος, στοχεύει στην πλήρη εξασφάλιση του, διότι προλαμβάνεται η δημιουργία μη νόμιμων δαπανών.
Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να αποδείξει την σημασία που έχει στις μέρες μας, ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού όσο και για το ίδιο το Κράτος. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καταγραφής και εξέτασης των χαρακτηριστικών του Προληπτικού Ελέγχου των ΟΤΑ Α’ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και της ανάλυσης των στοιχείων που αναφέρονται στην διαδικασία του ελέγχου αυτού.
Ως εκ τούτου και βάσει των ανωτέρω, θα λέγαμε πως η παρούσα εργασία διαχωρίζεται σε Τέσσερα (4) βασικά κεφάλαια, στο μεν πρώτο αναφέρονται και αναλύονται στοιχεία σχετικά με τις Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στο Νομικό Καθεστώς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Διαφορά Προληπτικού με Κατασταλτικό Έλεγχο και Άλλες Μορφές Ελέγχου αλλά και στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, αναφέρονται και καταγράφονται στοιχεία για τις Δαπάνες Υπαγόμενες στο Προληπτικό Έλεγχο, τις Δαπάνες Μη Υπαγόμενες στο Προληπτικό Έλεγχο, στην Διαδικασία Άσκησης Προληπτικού Ελέγχου, την Θεώρηση Χρηματικού Εντάλματος αλλά και τον Προσυμβατικό Έλεγχο.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στοιχεία Μεθοδολογίας Έρευνας με τους τρόπους συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων σε συνάρτηση με το ερευνητικό ερώτημα και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και οριοθετούνται τα αποτελέσματα έρευνας και οι απαντήσεις που προκύπτουν σχετικά στην εν λόγω ανάλυση των ερωτηματολογίων. Τέλος η εργασία αξιοποιώντας τα δεδομένα των επιμέρους ενοτήτων καθώς και της έρευνας καταλήγει σε συμπέρασμα και σε τελικές λύσεις.
Σημαντικοί Όροι: Προληπτικός έλεγχος, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Γεωργία Μιχελιουδάκη
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της πληροφορικής και το Διαδίκτυο έχουν ‘εισβάλει’ και έχουν επικρατήσει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κυβερνήσεις, αντιλαμβανόμενες το σημαντικό ρόλο του Διαδικτύου στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων, άδραξαν την ευκαιρία για την αντικατάσταση του παλαιού παραδοσιακού γραφειοκρατικού μοντέλου Δημόσιας Διοίκησης με ένα νέο, που ονομάστηκε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Το νέο μοντέλο ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον οικονομικό τομέα, ο οποίος μονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων. Κατόπιν επεκτάθηκε και σε άλλους Δημόσιους Τομείς για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας μεταξύ των Δημοσίων Φορέων.
Οι κυβερνήσεις διέκριναν και έναν άλλο τομέα, αυτόν της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας όπου το νέο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο, γιατί είναι οικονομικό, ευέλικτο, ευκολοπροσαρμόσιμο, προάγει τη διαφάνεια που τόσο έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα και αναπτύσσει τη συμμετοχικότητα των πολιτών στα κοινά.
Οι στόχοι της εργασίας διακρίνονται: α) Σε στόχους καταγραφής όπως η καταγραφή των προβλημάτων και των ωφελειών από τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δημοσίους Υπαλλήλους, η συμβολή των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις πολιτικές τους αποφάσεις και ο ρόλος της διαλειτουργικότητας. β) Σε στόχους διερευνητικούς όπως η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ετοιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων να αποδεχτούν την Ηλεκτρονική Δημοκρατία και οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη σταδιακή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, βαδίζει καλά, έχει όμως δρόμο για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας των πολιτών.
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Σημαντικοί Όροι
Διαδίκτυο, Δημόσια Οργάνωση, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Διαλειτουργικότητα, Ηλεκτρονική ψήφος.

Σαράντης Μπελιάς
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
Περίληψη

Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό καταργείται, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012), το Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και σειρά άλλων σχετικών λογιστικών διατάξεων – νόμων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38.
Πρόκειται για έργο μίας μακρόχρονης επεξεργασίας από μία διευρυμένη Επιτροπή από ειδικούς, καθώς και από θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Έτσι στην πραγματικότητα αυτό το Νομοθέτημα έρχεται να εναρμονίσει τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται η ενσωμάτωση και η προσαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο των λογιστικών διατάξεων της Οδηγίας 2013/34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενώ το νέο Νομοθέτημα αποτυπώνει μια νέα λογιστική οπτική και φιλοσοφία, ενέχει και αδυναμίες ή κατ’ άλλους και μειονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει στο μέλλον να αντιμετωπιστούν.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί συμπλήρωση – ολοκλήρωση αυτής της σοβαρής λογιστικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και προτείνει την διαφοροποίηση κανόνων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, καθώς και αρχών λογισμού του κόστους.
Προσπαθεί να συμβάλει μέσω της λογιστικής τυποποίησης στη διαφάνεια των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων, καθιστώντας ευχερέστερο το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών και των υπολοίπων ενδιαφερομένων (μετόχων, τραπεζών κ.α.)
Κατά πρώτο λόγο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κράτος για πρώτη φορά δείχνει εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις σε ότι αφορά την τήρηση των λογιστικών και κατ’ επέκταση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες.
Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Σημαντικοί Όροι: Λογιστική τυποποίηση (accounting standardization), Ανακτήσιμη αξία (recoverable amount), Απομείωση (Impairment), Εύλογη αξία (Fair value), Αξία χρήσης (Value in use), Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών

Παναγιώτης Μπούσης
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παρουσιάζεται η έννοια του ανθρώπινου δυναμικού και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το περιεχόμενο της. Αναλύονται οι στόχοι της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και δίνεται έμφαση στη σημασία και στο ρόλο της στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στους φορείς του δημοσίου. Παρουσιάζονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν, εσωτερικοί και εξωτερικοί, πώς γίνεται η οργάνωση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τα διάφορα στοιχεία με τα οποία ασχολείται. Η μελέτη αυτή συγκεκριμένα εξετάζει τα θέματα της διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού, όπως τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση και επιλογή του, την εκπαίδευσή του, την αξιολόγηση των εργαζομένων, δηλαδή της απόδοσής τους και τέλος τα συστήματα αμοιβών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για το λόγο αυτό, γίνεται χρήση ερωτηματολογίου, δηλαδή πρωτογενούς έρευνας, για να εξεταστούν τα παραπάνω στοιχεία. Επίσης, διερευνώνται και οι δαπάνες που γίνονται για το προσωπικό. Το δείγμα που επιλέχθηκε είναι πέντε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ως μελέτη περίπτωσης του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς, κεντρικές διευθύνσεις και υποκαταστήματα, ως αντιπροσωπευτική του ιδιωτικού τομέα.
Η έρευνα αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διαπιστωθούν τυχόν ομοιότητες και διαφορές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ ενός δημόσιου οργανισμού και μιας εταιρίας του ιδιωτικού τομέα και στο κατά πόσο υπάρχει σύγκλιση μεταξύ τους. Συμβάλλει στο να δoθεί αφορμή για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να υπάρξει έναυσμα για να μελετηθούν τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο πεδίο αυτό τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι δαπάνες που γίνονται για το προσωπικό εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων και από την πορεία της οικονομίας γενικότερα.
Πέρα από τα αποτελέσματα αυτά, είναι εύλογο να γίνει περαιτέρω μελέτη με τη διερεύνηση διαφορετικού δείγματος διαφορετικού μεγέθους άλλων οργανισμών και εταιριών και τη βοήθεια και άλλων ερωτηματολογίων.

Σημαντικοί Όροι: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, συστήματα αμοιβών, δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας.

Ευαγγελία Στρατογιάννη
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στο Δήμο Αθηναίων.
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής καταβολής των Δημοτικών Τελών
Περίληψη

Η τρέχουσα οικονομική κρίση επιτάσσει την επίτευξη μεγάλων και καινοτόμων αλλαγών, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Καλύτερη μηχανοργάνωση του συστήματος της δημόσιας διοίκησης, αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Οι αλματώδεις εξελίξεις αναφορικά με τις καινοτόμες τεχνικές εφαρμογές της εποχής μας αποτελούν εφαλτήριο για τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής και λειτουργικής διάρθρωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι νέες ανάγκες καθιστούν αναγκαία τη θεμελίωση της έννοιας του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού ο οποίος αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη προσέγγιση του όρου της «τοπικής ανάπτυξης» αποτελεί μια υπέρβαση του παραδοσιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης (ληξιαρχείο, καθαριότητα, κοινόχρηστοι χώροι). Αν για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιδιώκεται ένας δυναμικός, αναβαθμισμένος ρόλος, θα πρέπει αυτός να εναρμονιστεί στις τάσεις της παγκοσμιοποίησης επιχειρώντας τη διεύρυνση των δικών της πόρων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και προπαντός να κρατήσει τους ζωτικούς της τομείς μακριά από το ιδιωτικό συμφέρον. Δεν πρέπει να τεθεί στο περιθώριο αλλά θα πρέπει να αλλάξει για να ισχυροποιηθεί (Κατσούλης, 2006, σελ. 267-268). Αυτή η «διεύρυνση» του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης χρειάζεται υποστήριξη από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης υπό τη μορφή του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη για μια οργανωσιακή αλλαγή, διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται μετασχηματισμός ενός οργανισμού από την παρούσα κατάσταση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ο σημαίνων παράγοντας που θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό της διοίκησης αλλαγών. Με σωστό όραμα και στρατηγική, ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της αντίστασης κατά της αλλαγής, είναι εφικτό να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Βακόλα, 2004, σσ. 4-5).

Παρασκευάς Τσώλης
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση
Περίληψη

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα ορίζεται ως μία ολοκληρωμένη σειρά πιστοποιημένων υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στους πολίτες ούτως ώστε, όταν εκείνοι απευθύνονται στο Δημόσιο Τομέα, να τους παρέχεται ποιότητα υπηρεσιών με αποτέλεσμα η συναλλαγή τους να είναι αποτελεσματική και ουσιαστικά να λειτουργεί υποστηρικτικά, ώστε να δύναται να φέρουν εις πέρας το έργο των εκκρεμοτήτων τους. Η ολοκληρωμένη δέσμευση του Δημοσίου, έπειτα από σημαντικές αλλαγές, που συνεχώς επιτυγχάνονται για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών, εκδηλώνεται με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων των φορέων. Ως στόχο έχουν να ικανοποιούνται σε απόλυτο βαθμό οι ανάγκες των πολιτών, καθώς και εκείνοι από την πλευρά τους αποζητούν βελτιωμένες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτησή τους είτε εν τέλει την ικανοποίησή των ζητημάτων τους σε αιτήματα που τους αφορούν. Οι πιστοποιημένες υπηρεσίες προς τον πολίτη αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργιών που ως κύριο στόχο έχει την λειτουργικότητα των διαδικασιών των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών διαδικασιών ενός οργανισμού (Κέφης, B., 2014). Ιδρυτές την φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας θεωρούνται οι W. Edwards Deming και Joseph Juran. Ο πρώτος ξεκίνησε το έργο του ως φυσικός και μαθηματικός και ο δεύτερος ως μηχανικός. Οι θεωρίες τους αντιμετωπίστηκαν με ευρεία αποδοχή σε πρώτο βήμα από την πλευρά των Ιαπώνων και το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε και αφορά την Δ.Ο.Π. θεωρείται ως εφεύρεση των Αμερικανών· εφαρμόστηκε από τους Ιάπωνες.

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Συγκριτική Αξιολόγηση, Αυτοαξιολόγηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Φάσεις Αξιολόγησης, Παροχή Υπηρεσιών, Κριτήρια Προϋποθέσεων, Πολίτες, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα.

Παναγιώτης Φράγκος
«Οι Δήμοι ως μοχλοί ανάπτυξης μιας τοπικής οικονομίας.»
Έρευνα : «Η λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού των Δήμων: Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, καθώς ως αυτοδύναμες διοικητικές δομές προωθούν τους αναπτυξιακούς στόχους της κεντρικής πολιτικής και παράλληλα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποσότητας και ποιοτικής σύνθεσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος επιλεγμένων Δήμων ως μοχλών ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τον προσανατολισμό τους στην ενίσχυση των οικονομικών των φορέων και στην ανάληψη σχετικών αναπτυξιακών πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που ακολουθεί εξετάζει τη λειτουργία των Διευθύνσεων Οικονομικού των δήμων Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού, μέσω της πραγματοποίησης ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου. Στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των εργαζομένων στους δήμους σε σχέση με την ποιότητα της επικοινωνίας σε αυτούς, τις ικανότητες και την επάρκεια των εργαζομένων και των προϊσταμένων, αλλά και την επάρκεια των λειτουργιών, όπως και των διαδικασιών ελέγχου σε αυτούς και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την επιμόρφωση του προσωπικού. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης, διαπιστώθηκε πως η λειτουργία των διευθύνσεων οικονομικού αλλά και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των δήμων είναι σχετικά ικανοποιητική αλλά με πολλά περιθώρια βελτιώσεων.
Λέξεις κλειδιά: ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Οικονομικών, τοπική ανάπτυξη

Αντώνιος Χαρίτωνος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σημαντικοί Όροι: Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνου, Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου, Ενδογενής Κίνδυνος, Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου, Κίνδυνος μη Εντοπισμού.
Περίληψη
Οι επιχειρήσεις στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν σε ένα σχετικά αμετάβλητο περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία κλήθηκαν να διαχειριστούν κινδύνους που ποτέ δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν, από τη μία πλευρά, τη συνεχή προσήλωση της επιχείρησης στην πραγματοποίηση κερδών, ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι, σαν να ήταν ζωντανοί οργανισμοί, εξελίσσονται με τόσο ραγδαίο ρυθμό, που μπορεί να καταστούν κρίσιμοι για την ίδια την επιβίωσή της. Η αναγκαιότητα ύπαρξης οργάνων εσωτερικού ελέγχου πηγάζει καταρχήν από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτίθενται σε μια πληθώρα επιχειρηματικών κινδύνων. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση είναι η ύπαρξη αφενός της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αφετέρου της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου. Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσω της ανάπτυξης του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, είναι να αναδείξει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Όμηρος Ψωμιάδης
Στοχευμένοι έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Σημαντικοί Όροι: Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Στοχευμένοι Έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα, Εξωτερικός Ελεγκτής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, επιφορτισμένο με το ρόλο του Εξωτερικού Ελεγκτή του Κράτους με βασικές αρμοδιότητες μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, τον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ, τον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠΔΔ, τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, την εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών, την εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων κ.α.
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4055/2012 , το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο και επίσημο μέλος του INTOSAI αναλαμβάνει να διενεργήσει στοχευμένους ελέγχους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος σύμφωνα και με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, δύνανται να είναι είτε οι «κλασσικοί» κατασταλτικοί έλεγχοι, δηλαδή περί την ακρίβεια και ορθότητα καταγραφής των λογαριασμών καθώς και ως προς την τήρηση της αρχής της κανονικότητας και νομιμότητας της δημόσιας δαπάνης, είτε επιδόσεων, δηλαδή έλεγχοι περί του εάν επιτεύχθηκαν οι σκοποί για τους οποίους διατέθηκαν οι δημόσιοι πόροι.
Για τη διενέργεια των στοχευμένων ελέγχων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεθοδολογία που ακολουθείται, δεδομένου ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ως μέλος του INTOSAI υποχρεούται να εφαρμόσει τα ΔΕΠ προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και όπου αυτά είναι εφικτό να εφαρμοστούν ως ακολουθούμενη διαδικασία και κυρίως για σωστή αποτύπωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών με τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Ήδη ολοκληρώθηκε, εν έτει 2015, ο τρίτος κύκλος των ελέγχων αυτών και ο συγγραφέας του παρόντος πονήματος αποτέλεσε μέλος των ελεγκτικών αυτών ομάδων για δύο διαδοχικούς κύκλους ελέγχων.
Σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ένα εγχειρίδιο ελέγχου, άλλωστε αυτό έχει ήδη καταρτιστεί από την αρμόδια ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά η αποτύπωση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε πρακτικά για πρώτη φορά σε ελέγχους του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, σε φορείς που επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης και απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η πρώτη εφαρμογή τους και οι δυνατότητες που προσφέρει η διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων στους νέους στοχευμένους ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Χρήστος Κατσιμίγγος
Οι επιπτώσεις της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων επτά Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις επιπτώσεις της εφαρμοσθείσας, μετά το 2010, περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις επτά μεγάλων Δήμων ανά περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Αττικής. Το δείγμα που επιλέχθηκε αφορά Δήμους που δεν συνενώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης» ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, πριν και μετά το 2010. Η έρευνα είναι δευτερογενής, αξιοποιώντας και εξετάζοντας διεξοδικά οικονομικά στοιχεία του επιλεχθέντος δείγματος, ώστε να διαπιστωθεί η οικονομική πορεία και οι προοπτικές βιωσιμότητας των Δήμων ειδικά έπειτα από την εφαρμογή των μνημονικών μέτρων για την εξυγίανση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. Έπειτα από την θεωρητική παρουσίαση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιστορίας του, παρουσιάζονται ο ρόλος καθώς και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η θέσπιση του διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους για την καλύτερη καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Η έρευνα διενεργείται για το διάστημα 2008-2012, αναλύοντας τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαχρονικά και συγκριτικά. Τα εργαλεία για τη χρηματοοικονομική έρευνα, που κατά κύριο λόγο συναντώνται στην ανάλυση του ιδιωτικού τομέα, είναι οι καταστάσεις τάσης αλλά και επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, εξετάζοντας τομείς όπως η ρευστότητα, η δραστηριότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση, η διάρθρωση των εσόδων και εξόδων. Η έρευνα καταδεικνύει προβλήματα στην ρευστότητα των Δήμων, υψηλά λειτουργικά και παραγωγικά κόστη αλλά και μεγάλη εξάρτηση των Δήμων από την κρατική επιχορήγηση, ενώ η μνημονιακή πολιτική ελάχιστα αποτελέσματα έχει αποφέρει στο νοικοκύρεμα των Δήμων.

Σημαντικοί Όροι: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ο.Τ.Α Α΄, Δήμοι, χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, διπλογραφικό.

Κωνσταντίνα Σταθουλοπούλου
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα:
Η περίπτωση των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών

Περίληψη

Η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οργανωσιακές λειτουργίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς καθώς έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Τα ζητούμενα για κάθε επιχείρηση – οργανισμό είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και κατά συνέπεια η αποδοτικότητα. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός κατάλληλων συστημάτων αξιολόγησης και η συνεχής βελτίωσή τους οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση του Ελληνικού κράτους, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των υπαλλήλων από την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα θα μετρηθεί η ικανοποίηση από το σύστημα αξιολόγησης των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την εμπειρική έρευνα που θα ακολουθήσει θα αναδειχθούν σημαντικά πρακτικά συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό της αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας του νέου συστήματος αξιολόγησης. Ακολουθώντας στατιστικές τεχνικές θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώσουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν, το κατά πόσο οι αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης που έγιναν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014, συντελούν στο να εφαρμοστεί ένα αντικειμενικό σύστημα που να ικανοποιεί την ανάγκη για παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών.
Επίσης μελετά ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης καθώς και τι επίδραση έχουν τα δημογραφικά στοιχεία όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις της ικανοποίησης από το σύστημα αξιολόγησης.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μία θεωρητική προσέγγιση και παρουσιάζονται η έννοια της αξιολόγησης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς ο τρόπος αξιοποίησής της από τον Δημόσιο Τομέα. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών.
Μία τέτοια έρευνα είναι σημαντική καθώς η διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη της τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σωστό σχεδιασμό του συστήματος αξιολόγησης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων από το σύστημα αξιολόγησης και να πετύχει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση της απόδοσης, παρακίνηση, ικανοποίηση από την αξιολόγηση, παράγοντες που επηρεάζουν.

Μαρίνα Δρυμαλίτου
«Η πρακτική της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του»

Περίληψη

Οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) με τις απαραίτητες προσαρμογές στην Δημόσια Διοίκηση διασφαλίζουν την ποιότητα και αποδοτικότητα με στόχο όχι μόνο τη δημιουργία και τήρηση κανόνων, αλλά και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών επέφερε πολλές αλλαγές και καινοτόμες πρακτικές στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Με το Ν. 3230/2004 εφαρμόζονται στις Δημόσιες υπηρεσίες οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος για τη φοροδιαφυγή 2011-2013 και του στρατηγικού σχεδίου 2011-2015 για την Ελληνική φορολογική διοίκηση προχωράει στη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σε αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των Δ.Ο.Υ. με σημαντική μείωση αυτών. Η μείωση αυτή επέφερε σημαντικά προβλήματα κυρίως στις νησιωτικές περιοχές για τους κατοίκους και υπαλλήλους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα που διαφαίνονται για το αν και κατά πόσο ήταν αναγκαία και επιτυχημένη η αναδιοργάνωση αυτή, αν υλοποιείται το όραμα της ΓΓΔΕ και πώς μπορούν οι υπηρεσίες να γίνουν αποτελεσματικές, ποιοτικές και αποδοτικές ως προς τη συλλογή φόρων και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
Τα αποτελέσματα της εργασίας μετά την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου, αφορούν στην αναδιοργάνωση των εφοριών του νομού Κυκλάδων, αντιπροσωπευτική νησιωτική περιοχή, και του Ν. Αττικής, αντιπροσωπευτική περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν για την ανάγκη αναμόρφωσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Επιπρόσθετα, καταδεικνύεται η επιλογή βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την υλοποίηση των στόχων, σε ένα σταδιακά βελτιούμενο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και τις υπηρεσίες μας, την αύξηση των φορολογικών ελέγχων, τη μεγιστοποίηση των εσόδων, την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Λέξεις κλειδιά: αναδιοργάνωση, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έλεγχοι, φοροδιαφυγή, ποιότητα.

Ευάγγελος Μπουράνης
«ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ –
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ».

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εσόδων στους Ο.Τ.Α και η αξιολόγηση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξής τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, να βρει τρόπους όχι απλώς να λειτουργήσει παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες-πολίτες, αλλά παράλληλα να ανακουφίσει με πολιτικές άμεσης στήριξης, τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
«Τα έσοδα των τοπικών προϋπολογισμών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λόγω κρίσης, σημειώνουν καθοδική πορεία.» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011,σελ 4).
Η οικονομική κρίση ωστόσο αποτέλεσε κομβικό σημείο, για την ανάγκη υλοποίησης αλλαγών στους ελληνικούς Δήμους, τόσο σε στάσεις και σε συμπεριφορές του παρελθόντος, όσο και σε θεσμικές διαδικασίες.
«Η περικοπή της κρατικής επιχορήγησης σε ποσοστό 60% καθιστά επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης, των μηχανισμών βεβαίωσης και είσπραξης των ιδίων εσόδων των ΟΤΑ, προκειμένου αυτοί να διατηρήσουν την οικονομική τους αυτοτέλεια.» (Πρακτικά ημερίδας ΚΕΔΕ με θέμα: «τα Οικονομικά των Δήμων στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», 23/6/2015, Αθήνα»).
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των εσόδων στους Δήμους, χωρίς να αποτελεί την κύρια λύση στο οικονομικό πρόβλημα των Δήμων, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Σημαντικοί Όροι: έσοδα, βεβαίωση, είσπραξη, διαδικασίες, βελτίωση

Μαρία Πράκουρα
Μέτρηση ικανοποίησης των φοιτητών από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ. Η περίπτωση των Γραμματειών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Περίληψη

Η ποιότητα των υπηρεσιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και η ικανοποίηση των φοιτητών που απορρέει από αυτήν, αποτελούν θέματα που έχουν απασχολήσει τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ όμως έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών για την ικανοποίηση των φοιτητών από την εκπαιδευτική διαδικασία και το πρόγραμμα σπουδών, έχει εξεταστεί ελάχιστα η ποιότητα των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Στην παρούσα εργασία, θεωρώντας τους φοιτητές ως πελάτες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών ως έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, επιχειρείται η καταγραφή και η αποτύπωση της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι φοιτητές από τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες των Γραμματειών των Τμημάτων.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 720 φοιτητές του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές εμφανίζονται μέτρια ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες αυτές. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χαμηλή ικανοποίηση των φοιτητών σχετίζεται κυρίως με τη συμπεριφορά του προσωπικού.

Σημαντικοί όροι: Ποιότητα υπηρεσιών, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ικανοποίηση φοιτητών, Διοικητικές υπηρεσίες, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Ευαγγελία Ρήγκου
Το πρόγραμμα Erasmus στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Erasmus που λαμβάνει χώρα στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.. Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα πρόγραμμα μετακίνησης φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση αλλά και κινητικότητας του προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία σε πανεπιστήμια ή επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση του προγράμματος, αφού στρατηγικός της στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη οικονομία της γνώσης. Μέσα από την ενιαία εκπαίδευση και διατηρώντας οι χώρες την διαφορετικότητά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιγαντώνεται και οδηγείται στην σταδιακή ολοκλήρωσή της. Οι συνεργασίες μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών της ευνοούνται και κρίνονται επιτακτικές και αναγκαίες. Μέσα από αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί η λειτουργία του προγράμματος στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., θα εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και αδυναμίες που υπάρχουν, θα καταγραφούν οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και οι απόψεις τους για τη σημαντικότητα του προγράμματος και αν θεωρούν ότι το πρόγραμμα που πραγματοποιείται στο ίδρυμα επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί. Σημαντικό για τη συγγραφέα είναι να καταγραφούν οι λόγοι της συμμετοχής στο πρόγραμμα της κινητικότητας και τα οφέλη που υπάρχουν από αυτή την συμμετοχή. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα γίνεται περισσότερο αναγνωρίσιμο στα μέλη του ιδρύματος, αυξάνεται η συμμετοχή και το ίδρυμα ενισχύει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική του.

Σημαντικοί όροι: πρόγραμμα Erasmus, κινητικότητα, τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Ένωση, σπουδές, πρακτική άσκηση, επιμόρφωση, διδασκαλία

Ευθυμία Σπυριδάκη
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ
H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούγεται κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και διαρκώς αυξάνονται οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό την εφαρμογή πρακτικών και δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας προς το κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον.
Αντικειμενικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει την έννοια της ΕΚΕ και να παρουσιάσει εφαρμογές καλών πρακτικών από Ελληνικές Επιχειρήσεις αλλά και από φορείς του Ελληνικού Δημόσιου τομέα.
Για τον σκοπό αυτό γίνεται ιστορική αναδρομή από την Αρχαία Αίγυπτο και την Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο της εργασίας γίνεται επίσης αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα καθώς και εννοιολογική προσέγγιση του όρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι προϋποθέσεις της ΕΚΕ, η αναγκαιότητά της να συνδεθεί με την επιχειρησιακή κουλτούρα των οικονομικών μονάδων, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους τομείς ανάπτυξής της στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά και η σύνδεσή της με τις ηθικές αξίες και τους κανόνες.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μνεία μεθόδων καλών πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ήδη έχουν εφαρμοστεί από Ελληνικές επιχειρήσεις και τα οφέλη που αποκόμισαν από την επιλογή τους αυτή. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα βήματα προσέγγισης και επιλογής καλών πρακτικών τα οποία θα πρέπει να κάνει μια επιχείρηση/φορέας, οι τρόποι δημοσιοποίησης των δράσεων της ΕΚΕ, διεθνή πρότυπα και δείκτες μέτρησής της, η επιχειρηματική και κοινωνική της απόδοση, καθώς και η διείσδυση της κοινωνικής απόδοσης στο κοινωνικό σύνολο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δυνατά κι αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές (SWOT Analysis) του Ελληνικού Δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή της ΕΚΕ, η κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΚΕ», το πρόγραμμα COGITA και παραδείγματα εφαρμογής δράσεων και πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, ως μεμονωμένες ενέργειες. Λόγω όμως της αναγκαιότητας να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο Δημόσιο, προτείνονται ενέργειες που θα συντελέσουν στο να αναπτυχθεί ο Στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΚΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και αφορά τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι δράσεις που έχει αναλάβει η Γ.Γ.Δ.Ε. ως προς την ΕΚΕ και εξετάζεται αν οι εργαζόμενοι του φορέα είναι ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και σύμφωνοι να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων της υπηρεσίας τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τ’ αποτελέσματα της έρευνας, την ανάλυση τους και τα συμπεράσματα – προτάσεις στα οποία οδήγησε η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Σημαντικοί όροι:
Ενδιαφερόμενα μέρη, Εσωτερικό και Εξωτερικό περιβάλλον, Ελληνικό Δημόσιο, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ΕΚΕ, Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Αναστασία Τζωρακάκη
Η συμβολή των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας-ΔΟΠ στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.
Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει περαιτέρω βέλτιστες και σύγχρονες πρακτικές στο πεδίο της αξιολόγησης των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Μία σημαντική παράμετρο και πεδίο έρευνας στην εργασία αυτή, αποτελεί η διερεύνηση των ομοιοτήτων και διαφορών στην εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Από την έρευνα που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην εφαρμογή της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι αν και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αντικείμενο των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας, ωστόσο τα συστήματα ΔΟΠ δεν φαίνεται να αξιοποιούνται επαρκώς στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.
Η εργασία έδειξε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην αξιολόγηση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα μέσω της διεύρυνσης της εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης ολικής ποιότητας.

Λέξεις- κλειδιά
Αξιολόγηση, ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση και διοίκηση ολικής ποιότητας, δημόσιος τομέας

Ιωάννα Τετώρου
Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας με κυριότατη αποστολή τη διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του ως δημοσιονομικό δικαστήριο. Οι αρμοδιότητές του προβλέπονται βασικά στο Σύνταγμα, αλλά ανευρίσκονται και διάχυτες στη νομοθεσία. Στη δικαιοδοσία του ανήκει, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η χρησιμότητα του προσυμβατικού ελέγχου από έποψη τόσο νομική όσο και δημοσιονομική. Η υπογράμμιση της αξίας και της αναγκαιότητας του προσυμβατικού ελέγχου κρίνεται ιδιαίτερα καίρια και επίκαιρη στις παρούσες ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, που οι λειτουργίες όλων των θεσμών, ακόμη και μακροβιότατων, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τίθενται υπό δημοσιονομική αμφισβήτηση και καλούνται να ανταπεξέλθουν στο κριτήριο της σχέσης κόστους-οφέλους.
Για τους σκοπούς της εργασίας γίνεται χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία θα συμπληρωθούν από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν και θα αποτυπωθούν δεδομένα που αφορούν στους προσυμβατικούς ελέγχους 52 ελεγχόμενων φορέων για τα έτη 2011-2015. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφενός θα αποκρυσταλλώσουν διαχρονικά επιμέρους πτυχές του προσυμβατικού ελέγχου, αφετέρου θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση του εντοπισμού των συνηθέστερων αστοχιών και της εξεύρεσης των σχετικών λύσεων. Η λεπτομερής χαρτογράφηση ποικίλων σημείων του προσυμβατικού ελέγχου, τα οποία μέχρι τώρα δεν καταχωρίζονται, ενδεχομένως θα υποδείξει διαμορφούμενες τάσεις που χρήζουν παρακολούθησης και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και για τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.
Από την έρευνα που θα διεξαχθεί προσδοκάται πως θα αποδειχθεί, με επιχειρηματολογία τόσο νομικής όσο και δημοσιονομικής λογικής, ότι τα πλεονεκτήματα του προσυμβατικού ελέγχου βαραίνουν σημαντικά και τον τοποθετούν υψηλά στην ελεγκτική κλίμακα. Η εξοικονόμηση πόρων και η καταπολέμηση της διαφθοράς με παράλληλη εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης προς το Δημόσιο από πλευράς διοικουμένων είναι τα βασικότερα μόνο από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του προσυμβατικού ελέγχου.

Σημαντικοί όροι: Ελεγκτικό Συνέδριο, δημόσιες συμβάσεις, προσυμβατικός έλεγχος, προληπτικός έλεγχος, νομιμότητα

Καλλιόπη Βουρλούμη
Το δικαίωμα στην κατοικία από νομική
και κοινωνιολογική προσέγγιση

Περίληψη

Η εργασία βασίστηκε κυρίως στην ελληνική βιβλιογραφική ανασκόπηση και όπου κρίθηκε αναγκαίο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία άλλων ερευνών, σχετικών με το θέμα της στέγασης. Αποτελείται από τρία μέρη.
Αρχικά, το πρώτο μέρος είναι γενικό, αφορά γενικές πληροφορίες για το εν λόγω θέμα. Θα παρουσιαστούν κάποιοι ορισμοί των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα γίνει η εννοιολογική τους διάκριση. Θα προσεγγίσουμε την έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσα από ορισμούς, κάνοντας ιστορική αναδρομή και αντιπαραβάλλοντάς τα ως δικαιώματα πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και ως δικαιώματα του μέλους του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, θα αναλυθούν το δικαίωμα για κοινωνική πρόνοια και το δικαίωμα για στέγαση.
Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το δικαίωμα στην κατοικία από νομική προσέγγιση. Μέσα από τα κεφάλαια θα μελετήσουμε θέματα όπως: η έννοια και το περιεχόμενο του δικαιώματος της κατοικίας από νομική πλευρά, οι φορείς και οι αποδέκτες του, οι περιορισμοί και η προστασία του και τέλος η συνταγματική κατοχύρωσή του στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και τον διεθνή χώρο.
Στο τρίτο μέρος θα αποτυπωθεί το δικαίωμα στην κατοικία από κοινωνιολογική προσέγγιση και θα μας απασχολήσουν η κοινωνική διάσταση της κατοικίας, οι σχέσεις κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής, ηθικά ζητήματα, καθώς επίσης και το φαινόμενο των αστέγων.
Τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της έρευνας και θα προταθούν κάποιες λύσεις περί επαναστέγασης των αστέγων, εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και εποικοδομητικής κρατικής στεγαστικής και κοινωνικής πολιτικής.
Μολονότι το ζήτημα των αστέγων, αφορά μία πολύ συγκεκριμένη – πιθανόν δύσκολα μετρήσιμη – ομάδα του πληθυσμού, θεωρώ ότι η μελέτη της κατοχύρωσης του κοινωνικού δικαιώματος στην κατοικία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η κατοικία ή η στέγη ή το σπίτι και όλα αυτά που απορρέουν από αυτές τις λέξεις, παρέχουν στον άνθρωπο την εξασφάλιση και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Σημαντικοί Όροι: δικαίωμα, κατοικία, κοινωνία, κράτος, πολιτική, άστεγοι, αποκλεισμός

Παρασκευή Γιαννουλάκη
«Εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και Ευρώπη. – Μελέτη περίπτωσης: οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Ελλάδα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι καινούριες τεχνολογίες, αρχικά, δημιουργούν ένα πλαίσιο λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από διαρκή αναπροσαρμογή. Η εκπαίδευση γίνεται με σκοπό να βρεθούν απαντήσεις σε μεγάλο αριθμό οργανωτικών προβλημάτων. Υπόσχεται να επιφέρει καλύτερη ατομική και συλλογική απόδοση, έτσι ώστε να μεγαλώσει η παραγωγικότητα, να καλυτερεύσει η ποιότητα του παραγόμενου έργου, να μειωθούν τα έξοδα και οι καθυστερήσεις, να βοηθήσει στη σωστή και πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού, να μεγαλώσει το ζήλο και να αυξήσει το ηθικό των υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει και να περιγράψει το νομοθετικό πλαίσιο, τις μεθόδους, τα συστήματα, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως των δικαστικών υπαλλήλων στη χώρα μας. Επιχειρείται ο εντοπισμός των αναγκών που παρουσιάζονται από την καθημερινή πρακτική και των τυχών αναφυόμενων προβλημάτων από τη λειτουργία του, όπως και η διατύπωση προτάσεων για την καλυτέρευση και την περισσότερη δυνατή αξιοποίηση της λειτουργίας του εκπαιδευόμενου. Η κατάληξη της έρευνας παρουσιάζει ότι η πλειοψηφία των δικαστικών υπαλλήλων είναι μέτρια εκπαιδευμένη. Οι γνώσεις πάρθηκαν εμπειρικά πάνω στην πράξη δίχως εκπαίδευση. Η εμπειρία των συμμετεχόντων από την έως τώρα συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην πλειοψηφία της είναι θετική ή πολύ θετική, ενώ η επιμόρφωση στο Δημόσιο Τομέα συνεπάγεται διαρκή αναβάθμιση των προσόντων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Στην ουσία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων εμφανίζεται ένα κενό. Άρα, μια πολυδιάστατη διαδικασία εντόπισης εκπαιδευτικών αναγκών είναι αναγκαία. Στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των στάσεων, δεξιοτήτων και των αναγκαίων γνώσεων για την σωστή χρήση των υπηρεσιών, η επιστημονική κοινότητα, οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες, η συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, καθώς και οι ειδικοί στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ελλάδα, δικαστικοί υπάλληλοι, κατάρτιση, επιμόρφωση

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ
H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.) ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παραοικονομία απασχολεί διαρκώς πολλούς ερευνητές παγκοσμίως, ενώ πολλές φορές έχει βρεθεί στο πεδίο των πολιτικών αναλύσεων και έχει επηρεάσει τις επιλογές πολλών κυβερνήσεων. Οι περισσότεροι ερευνητές εστιάζουν στη μέτρηση, τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου ή τα αίτια που το συντηρούν, παρέχοντας συμπεράσματα στα πλαίσια μιας οικονομίας στο σύνολό της.
Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, επίσης αποτελεί ένα διεθνές πρόβλημα με δυο διαστάσεις. Από τη μια πλευρά, απειλεί τη δημόσια υγεία από τις επιβλαβείς συνέπειες που δημιουργεί το κάπνισμα μη ελεγμένων προϊόντων και από την άλλη, η χρήση λαθραίων προϊόντων καπνού δημιουργεί απώλεια κρατικών εσόδων, θέσεων εργασίας και αύξησης των δαπανών υγείας.
Με την έρευνά μας, μετατρέψαμε τα γενικά αίτια πρόκλησης της σκιώδους οικονομίας, σε αίτια που επηρεάζουν το κλάδο των καπνικών προϊόντων. Παράλληλα αποτυπώσαμε το βαθμό έντασης της κάθε αιτίας, στην απόφαση των ανθρώπων να αποκτήσουν αφορολόγητα/λαθραία καπνικά προϊόντα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Αρχικά διακρίναμε εννοιολογικά τα φαινόμενα που λειτουργούν με την παραοικονομία, όπως η φοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία, η διαφθορά και η λαθρεμπορία. Επεξεργαστήκαμε οικονομικά και άλλα δεδομένα που μας παρείχαν Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και αναδείξαμε ζητήματα που συντηρούν ή αυξάνουν την παραοικονομία στον κλάδο των καπνικών. Κατόπιν αυτών, αναλύσαμε τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας, παρατηρήσαμε τα δεδομένα, προβήκαμε σε διαπιστώσεις και καταλήξαμε στις σπουδαιότερες αιτίες που διατηρούν την παραοικονομία στο συγκεκριμένο κλάδο. Με βάση τα ευρήματα που αποκομίσαμε, τις παραδοχές και τις υποθέσεις που δεχτήκαμε, προτείναμε μια δέσμη μέτρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μια εφαρμοσμένη πολιτική περιορισμού του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Σημαντικοί Όροι: Παραοικονομία, Λαθρεμπόριο, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, δομή των φόρων, θεσμοί

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους πολίτες δεν υπήρξε ποτέ μία ευχάριστη διαδικασία. Οι φορολογικές αρχές κάθε χώρας επιδιώκουν την συμμόρφωση των πολιτών με τη φορολογική νομοθεσία, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχώς. Στο παρελθόν υπήρχε η πεποίθηση ότι η επίδειξη δύναμης από την πλευρά του κράτους μέσω της επιβολής αυστηρών ελέγχων και δρακόντειων προστίμων είναι ικανή να φέρει τα επιδιωκόμενα, από την εκάστοτε κυβέρνηση, αποτελέσματα στο ζήτημα της φορολογικής συμμόρφωσης. Η πεποίθηση αυτή ωστόσο, αμφισβητείται όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες καθώς αδυνατεί να εξηγήσει πλήρως τη φορολογική συμπεριφορά των πολιτών. Η αυστηρότητα πολλές φορές επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα ενώ έρευνες αναδεικνύουν ότι άλλοι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί για τη διαμόρφωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, όπως η ηθική, η παιδεία, η κουλτούρα και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα επιδιωχθεί η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη φορολογική συμπεριφορά στην Ελλάδα υπό την πίεση τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και των συνεχών και πιεστικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Θα γίνει μία προσπάθεια να επαληθευτούν αυτά που σε διεθνείς έρευνες έχουν καταστεί αποδεκτά. Ότι η συμμόρφωση δεν είναι μία διαδικασία εξαρτώμενη από καθαρά οικονομικά κίνητρα και από μία ατομική ανάλυση κόστους- ωφέλειας αλλά συγκερασμός και άλλων παραγόντων που διαμορφώνονται από το ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν.

Λέξεις κλειδιά: φορολογική συμμόρφωση, φορολογική συνείδηση, φοροδιαφυγή, ορθολογισμός, φορολογική ηθική

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ
Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από τη παρούσα μελέτη σκοπός ήταν η μελέτη και η σκιαγράφηση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, ειδικά τα τελευταία χρόνια και κατά πόσο έχει επηρεάσει τον τρόπο επικοινωνίας και αντίληψης του περιβάλλοντος εκ μέρους των ανθρώπων καθώς και τη μέθοδο με την οποία πραγματοποιούνται οι λειτουργίες των επιχειρήσεων.
Αποδείχτηκε μέσα από την ανάλυση των κεφαλαίων ότι στον τραπεζικό τομέα αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει ένα φαινόμενο ευρύτερα γνωστό ως «νέα οικονομία». Με τον όρο αυτό περιγράφηκε στην εργασία ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες και οι συναλλαγές που βασίζονται στο νέο μοντέλο της οικονομίας.
Στον τομέα των επιχειρήσεων, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αποδείχτηκε ότι το διαδίκτυο ήταν απλά μία επιπρόσθετη δραστηριότητα των επιχειρήσεων οι οποίες ήθελαν να προβάλουν ένα ανταγωνιστικότερο προφίλ. Σήμερα συμπεραίνεται ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο στίβο της ανταγωνιστικότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Τρομοκρατία, e-banking, ασφάλεια συναλλαγών, κρυπτογράφηση, online εξυπηρέτηση.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της έρευνας αυτής ήταν να καταγραφούν ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και να προταθούν μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός της έρευνας κατεγράφησαν οι δομές των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., παρουσιάσθηκε η σχετική βιβλιογραφία και τελικώς μέσω έρευνας πεδίου συλλέχθηκαν δεδομένα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Συμμετείχαν 5 (πέντε) ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επί συνόλου 13 (δεκατριών) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήτοι: τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας. Το δείγμα αυτό αποτελεί περίπου το 40% της Ελληνικής Επικράτειας. Συμμετείχαν στην έρευνα οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τις παραπάνω δομές.
Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αντιμετωπίζουν προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δημιουργείται από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Η εργασία συντίθεται από πέντε κεφάλαια. Στα πρώτα τέσσερα ανιχνεύεται το πρόβλημα, ενώ στο τελευταίο παρουσιάζονται τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: άτομα με ειδικές ανάγκες, Εκπαίδευση, ΚΕΔΔΥ, εμπειρική έρευνα, κράτος Πρόνοια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H δημόσια διοίκηση, μέσα στα πλαίσια ενός ιδιαίτερα ρευστού περιβάλλοντος, έχει την αποστολή να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις, αξιοποιώντας τους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεση της.
Σήμερα, απέναντι σε μια δημόσια διοίκηση που λειτουργεί τυπολατρικά και με ευκαιριακούς αυτοσχεδιασμούς, θα πρέπει να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε στο δημόσιο τομέα τη στρατηγική διοίκηση. Η εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης είναι αναγκαία συνθήκη προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιου τομέα, αφετέρου για να προαχθεί η ευημερία των πολιτών.
Πρέπει να αναζητήσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης για τον δημόσιο τομέα. Αυτό το μοντέλο διοίκησης οφείλει να είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας και κουλτούρας, να είναι ευέλικτο, να έχει ως σημεία αναφοράς την καινοτομία και την εξωστρέφεια, να λειτουργεί βασισμένο σε αρχές όπως λογοδοσία, διαφάνεια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και να χρησιμοποιεί στρατηγικά εργαλεία, πολλά από τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται με επιτυχία από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να βασιστεί στη ανάπτυξη μιας στρατηγικής η οποία θα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια και στόχους.

Λέξεις Κλειδιά: [Στρατηγική, Στρατηγική Διοίκηση, Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Στρατηγική Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, μοντέλα ποιότητας, Συγκριτική Προτυποποίηση-Αξιολόγηση, Νέα Δημόσια Διοίκηση, μεταρρύθμιση]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο μια βασική λειτουργία του κράτους, που είναι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Επιχειρεί μάλιστα να ρίξει φως ειδικά στην διαδικασία είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών, καταγράφοντας τις μεθόδους και τις πρακτικές που ακολουθούν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Στοχεύει δε στην καταγραφή και ανάδειξη των δυσλειτουργιών αυτής της διαδικασίας με σκοπό την βελτίωση. Προς τούτο γίνεται αρχικά μια πλήρη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που προβλέπει τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποσαφηνίζονται οι όροι δημόσια έσοδα, νόμιμος και εκτελεστός τίτλος είσπραξης, ληξιπρόθεσμη οφειλή, διοικητική εκτέλεση και αποτυπώνονται όλες οι διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών, διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων. Επίσης προσδιορίζονται οι αρμόδιες για την είσπραξη δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τα αρμόδια τμήματα που είναι επιφορτισμένα με την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών και οι υπάλληλοι που τα στελεχώνουν. Καταγράφονται επίσης στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που αποδεικνύουν το διαχρονικό πρόβλημα της αύξησης των ληξιπροθέσμων χρεών του Δημοσίου, η επίλυση του οποίου έχει αναχθεί σε απόλυτη προτεραιότητα στις μέρες μας και έχει ενταχθεί μεταξύ των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Παρατίθενται επίσης διαδικασίες και πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, ως προς την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών, ύστερα από επισκόπηση σχετικών άρθρων και μελετών. Η σημασία ωστόσο της παρούσας εργασίας έγκειται στο ότι δεν μένει μόνο στην θεωρητική και νομική προσέγγιση της αναγκαστικής είσπραξης, κάτι που έχουν κάνει άλλωστε έγκριτοι νομικοί, αλλά προσεγγίζει αυτή καθαυτή την εφαρμογή των νομοθετημάτων, με οπτική γωνία αυτή των υπαλλήλων που εφαρμόζουν τις διατάξεις στην πράξη. Και τούτο το επιτυγχάνει με ερευνητική διαδικασία, δια ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους υπαλλήλους των δικαστικών τμημάτων αντιπροσωπευτικών Δ.Ο.Υ της Αττικής και ειδικών ελεγκτικών κέντρων, προκειμένου να αναδειχθούν όλα τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που συναντούν οι υπάλληλοι, στην εφαρμογή της διαδικασίας. Σκοπός δε της έρευνας είναι η απόρροια συμπερασμάτων και προτάσεων, που θα χρησιμεύσουν ως οδηγός για όσους επιχειρούν βελτιώσεις στην διαδικασία, γνωρίζοντας, μέσω αυτής κάποιες πτυχές του προβλήματος. Επίσης η εργασία, μέσα από την καταγραφή των διαδικασιών και της ροής της διοικητικής εκτέλεσης, αποσκοπεί να αποτελέσει και έναν χρήσιμο οδηγό αποτελεσματικότερης διαδικασίας είσπραξης για τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια έσοδα, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Αναγκαστική Είσπραξη, Διοικητική εκτέλεση,, Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητικά μέτρα, Αναγκαστικά μέτρα, Δικαστικά μέτρα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον με την τεχνολογία να παίζει βασικό ρολό στην καθημερινότητα μας η δημόσια διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Η ελληνική δημόσια διοίκηση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα διοικήσεως το οποίο επιβράδυνε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η γραφειοκρατία ήταν κύριο χαρακτηριστικό της δημόσιας διοίκησης .
Η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας σε συνάρτηση με την αύξηση των απαιτήσεων από τους πολίτες έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διεύρυνσης της δημόσιας διοίκησης.
Αυτή η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης οδήγησε την σύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «ΚΕΠ». Τα ΚΕΠ δημιουργήθηκαν ως ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση με στόχο τη διεκπεραίωση των ατομικών υποθέσεων του πολίτη.
Η πρόθεση της Πολιτείας για Διοικητική Μεταρρύθμιση για το σύνολο του δημοσίου τομέα, τα σχέδια για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, έχουν επηρεάσει αισθητά τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σκοπός σύνταξης της παρούσας έρευνας είναι η εύρεση, μέτρηση και αποτύπωση της ικανοποίησης των πολιτών από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) .
Η ιδέα για την εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας προκύπτει τόσο από προσωπικό όσο και από επαγγελματικό ενδιαφέρον ως δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων.

Λέξεις Κλειδιά:
ΚΕΠ, Κέντρο, Εξυπηρέτησης, Πολιτών, Δημόσια, Διοίκηση , ΟΤΑ, Τεχνολογίες, Ικανοποίηση, Γραφειοκρατία, Πληροφορική, Ηλεκτρονική, Διακυβέρνηση

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΕΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή έχει σαν κύριο σκοπό να απαντήσει στα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από το μεταναστευτικό κύμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια προς την Ελλάδα. Η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών της μετανάστευσης εξετάζοντας την πληθυσμιακή δυναμική, τη χρονική διάρκεια, την νομική κάλυψη, το βιοτικό επίπεδο και τις πολλαπλές συνδέσεις με την Ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης καθώς λειτουργεί σαν χώρα υποδοχής μεταναστών και ως εκ τούτου οι επιδράσεις της μετανάστευσης στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας είναι σημαντικές. Η εργασία περιλαμβάνει τόσο θεωρητική προσέγγιση του θέματος όσο και ερευνητική με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Λέξεις κλειδιά: Μετανάστευση, κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις, στατιστική ανάλυση, επίδραση τόπου κατοικίας, ποσοτική έρευνα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οι ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν για αυτές με βάση την τρέχουσα αρνητική οικονομική εμπειρία οδηγεί τους οργανισμούς αυτούς στην λήψη αποφάσεων με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και εν τέλει την υψηλή κερδοφορία. Οι Εξαγορές και οι Συγχωνεύσεις αποτελούν δοκιμασμένη πρακτική για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της επίδρασης των στρατηγικών αυτών στο εργατικό δυναμικό των οργανισμών με έμφαση στο ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Στην εργασία εξετάζεται η διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά με τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση ερωτηματολογίου

Λέξεις Κλειδιά: Εξαγορές, συγχωνεύσεις, τραπεζικοί οργανισμοί, ανθρώπινο δυναμικό, στατιστική ανάλυση

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΤΣΗ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η εμφάνιση των Κοινωνικών Ιατρείων – Φαρμακείων. Η περίπτωση του Δήμου Χαλκιδέων και του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου Χαλκίδας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από την παρούσα εργασία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τις πιο σημαντικές πτυχές των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, που αφορούν τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και τη τάση, που διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια, για πιο ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους γέννησης και ραγδαίας εξάπλωσης των Κοινωνικών Ιατρείων – Φαρμακείων. Αφού μελετήσουμε τις αρχές, τη δομή, την λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους, ίσως μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πολλά από τα στοιχεία τους, για να πετύχουμε κοινωνίες βασισμένες σε αρχές και ιδανικά – που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους – όπου η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια θα έχουν πλέον πρωτεύοντα ρόλο.
Θα μελετήσουμε τον Δήμο Χαλκιδέων και το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Χαλκίδας. Αρχικά θα σκιαγραφήσουμε τις βασικές συνιστώσες της παρεχόμενης κοινωνικής πολιτικής, στον θεματικό τομέα «Υγεία – Πρόνοια», του Δήμου Χαλκιδέων. Στη συνέχεια επιχειρούμε, μέσω ερωτηματολογίων, να μετρήσουμε το βαθμό ικανοποίησης από το ΚΙΦΑ Χαλκίδας, τόσο των ασθενών, που το επισκέπτονται, όσο και των εθελοντών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκεί.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 65 ερωτηματολόγια ασθενών, από το σύνολο των 314 ασθενών- μελών του ιατρείου και 26 εθελοντών. Η συνολική ικανοποίηση τόσο των ασθενών όσο και των εθελοντών από την εν λόγω δομή κρίνεται ικανοποιητική.
Σκοπός της εργασίας είναι να δούμε πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ένας θεσμός του Κράτους πιο κοντά στον πολίτη, μέσα από την ενίσχυση των πόρων της, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την συνεργασία με τέτοιου είδους δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας και δομών πιο αποτελεσματικών, και όχι συγκυριακών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό, μιας μεγάλης πλέον μερίδας του πληθυσμού, από το δικαίωμα προστασίας της υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Πολιτική, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικά Ιατρεία – Φαρμακεία.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΙΛΛΙΑ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές και σηµαντικές παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα και ειδικότερα στην φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Στόχος της εργασίας είναι να επισημανθούν οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην φορολόγηση των επιχειρήσεων μετά την υπογραφή του πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών στη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο ερώτημα που εξετάστηκε είναι «Σε τι βαθμό έχει επηρεαστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων του δείγματος από τα επιβαλλόμενα μέτρα και η αλλαγή σε ποίο μέτρο έχει το μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο». Σε αυτόν τον τομέα, επιδιώχθηκε να σκιαγραφηθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων του δείγματος και η εκτίμησή τους για την μελλοντική τους πορεία.
Το δεύτερο ερώτημα που εξετάστηκε είναι «Η υψηλή φορολογία θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα;». Σε αυτόν το κομμάτι τομέα επιδιώχθηκε να αποτυπωθεί η άποψη των επιχειρηματιών, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να δύναται να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση ή και να συγκριθούν με αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών.
Ειδικότερα, η μελέτη εκτείνεται σε 5 κεφάλαια:
Στο 1ο Κεφάλαιο παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την φορολογική νομοθεσία, τις αρχές τις φορολογίας και την δομή των φορολογικών συστημάτων.
Στο 2ο Κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας, μια ιστορική ανάδρομη στους φόρους που επιβάλλονταν από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα και η παρουσίαση των βασικών νομοθετημάτων που αφορούν την φορολογία των επιχειρήσεων διαχρονικά.
Το 3ο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση και ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την φορολόγηση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων στην Ελλάδα
Στο 4ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η δημοσιονομική κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και η πορεία της κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής έως και σήμερα, ενώ καταγράφονται και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην φορολόγηση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.
Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας με παράλληλη σύγκριση και σχολιασμό με επίσημα στοιχεία άλλων ερευνών, δημόσιων φορέων, Διεθνών οργανισμών κτλ, επισημαίνονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την υψηλή φορολόγηση και παρατίθενται προτάσεις-λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αναφορά στη βιβλιογραφία όλων των πηγών που συνέβαλαν στη διεξαγωγή της, ενώ στο Παράστημα παρατίθενται επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε (Ερωτηματολόγια κτλ.).
Η μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι κατά κανόνα η βιβλιογραφική και η διαδικτυακά ηλεκτρονική αναζήτηση σχετικών πηγών, νόμων, άρθρων και απόψεων, ο συνδυασμός των οποίων με την πρωτογενή έρευνα που διενεργήθηκε και με επιπρόσθετες πλευρές προσωπικής ανάλυσης και έρευνας του θέματος, συνετέλεσε στην προσπάθεια η μελέτη αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις στοχεύσεις μιας επιστημονικής εργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική Κρίση, Μακροοικονομική σταθερότητα, Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις , Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής , Νομικό πρόσωπο / Νομική οντότητα, Φορολογία, Φοροδιαφυγή, Φ.Π.Α

Γεωργακάς Βασίλειος
«Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»

Περίληψη

Η σημερινή οικονομική κρίση και ο αντίκτυπός της στην Ελληνική οικονομία απαιτούν νέες ιδέες παραγωγής εσόδων για το κράτος. Το πεδίο της εκμετάλλευσης της κάνναβης είναι ένας «φρέσκος χώρος» για τον οποίο δεν έχουν γίνει μελέτες σχετικά με τη συμβολή που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίησή της στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην παραγωγή εσόδων για το κράτος. Δεδομένης της παγκόσμιας στροφής που διενεργείται την τελευταία διετία σχετικά με την εκμετάλλευση της κάνναβης, η οποία συνοδεύεται και από υψηλές οικονομικές απολαβές για τα κράτη και τις πολιτείες που την εφαρμόζουν, θεωρείται ότι χρονικά είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξετασθεί αντικειμενικά αν ένα τέτοιο «πείραμα» θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα.
Σκοπός της έρευνας είναι να δείξει πώς μία μορφή νομιμοποίησης και εκμετάλλευσης της κάνναβης μπορεί να συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Η ανάλυση των παραδειγμάτων και των οικονομικών μεγεθών από χώρες και πολιτείες που εκμεταλλεύονται την κάνναβη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των χρησιμοτήτων της κάνναβης ως πρώτη ύλη, εμπορεύσιμο προϊόν και πηγή εσόδων, θα στηρίξουν την αρχική υπόθεση.

Σημαντικοί Όροι: Κάνναβη, μαριχουάνα, κλωστική κάνναβη, ευφορική κάνναβη νομιμοποίηση, αποποινικοποίηση, εκμετάλλευση, έσοδα, καλλιέργεια, ίνα.

Τσίκουνας Κωνσταντίνος
Φοροδιαφυγή στα ελευθέρια επαγγέλματα
Περίληψη
Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα της φοροδιαφυγής και αναλύει διεξοδικότερα τη φοροδιαφυγή στα ελευθέρια επαγγέλματα. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, εκτός του ότι είναι μια πηγή πλουτισμού, εκλαμβάνεται από τους περισσότερους ως μια αντικοινωνική συμπεριφορά των πολιτών προς το κράτος. Είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο εκφεύγει από την αυστηρά οικονομική σφαίρα και έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Στο πρώτο κεφάλαιο η έρευνα μας περιλαμβάνει την εισαγωγή, στην οποία αναφερόμαστε γενικά στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής και στο πού εντοπίζεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού κάνουμε μια γενική ανασκόπηση για το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, αναφερόμαστε στα ερωτήματα και τη μεθοδολογία της έρευνας και παραθέτουμε τους στόχους της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε εννοιολογικά τον όρο του φόρου και το πώς αυτός διακρίνεται και θα ασχοληθούμε με την κατανομή των φορολογικών βαρών στην χώρα μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε γενικότερα τη φοροδιαφυγή (συνέπειες, μεθόδους και επιπτώσεις) και στο πέμπτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε την προσοχή μας, στη φοροδιαφυγή που παρατηρείται στα ελευθέρια επαγγέλματα και ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από μια ομάδα επιστημόνων, το 2012, με τίτλο «Φοροδιαφυγή ανά επαγγελματικό κλάδο: Στοιχεία από τη χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα».
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο μέσα από τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και επεξεργασίας των δεδομένων του ερωτηματολογίου που διανείμαμε σε 80 φορολογούμενους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων, θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και μέσα από αυτά να προτείνουμε πρακτικές αντιμετώπισης της.

Σημαντικοί όροι: Φοροδιαφυγή, Ελευθέρια Επαγγέλματα, Οικονομία, Φόρος, Έσοδα.

Σαΐτης Ευθύμιος
«Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή επιχειρείται, η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα, αλλά και η αποτελεσματικότητα των φόρων στη χώρα. Από τη μια, εξετάζεται κατά πόσο η αξιοποίηση και η διάθεση των δημοσίων εσόδων, ικανοποιεί τους πολίτες από τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες που απολαμβάνουν. Από την άλλη, γίνεται εκτενής ανάπτυξη των αιτιών που οδηγούν σε φοροδιαφυγή και προσέγγιση του βαθμού αντιμετώπισης του φαινομένου, με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερης έκτασης αλλά και αυστηρότητας.
Ακόμη,  εξετάζονται δεδομένα άμεσων και έμμεσων φόρων και εκτιμήσεων μεγέθους φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα σχετικού ερωτηματολογίου.
Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα στοιχεία με συνδυασμό στοιχείων του ερωτηματολογίου ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν, σύγκριση και προσέγγιση της θεωρητικής βάσης που διατυπώνεται από ειδικούς, και διατυπώνονται προτάσεις για ακριβέστερο προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, για διασταυρωτικούς ελέγχους επαλήθευσης οικονομικών δεδομένων καθώς και κριτήρια ενδείξεων πλουτισμού, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το δηλούμενο εισόδημα. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με ελάχιστες προσαρμογές για την επίτευξη μεγιστοποίησης του ζητούμενου, της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Φόρος, Άμεσοι φόροι, Έμμεσοι φόροι , Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή.

Ίτσκος Θεόδωρος
Οι επιπτώσεις των μνημονίων στην Ελληνική Οικονομία
Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει με έμφαση το μέγεθος της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κρίσεως από το 2009 και εντεύθεν όπως αυτή επέδρασε και έχει καταγραφεί έως σήμερα στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που συνθέτουν την έννοια του εθνικού προϊόντος . Η ανάπτυξη της παρούσας πραγματοποιείται σε πέντε κεφάλαια . Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει περιγραφικά την πορεία του παγκόσμιου ΑΕΠ , αυτό των κυρίαρχων οικονομιών και της Ελλάδος καθώς δε και επιμέρους μεγέθη. Το δεύτερο, ασχολείται με την ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών γεγονότων και με τα μνημόνια επιμέρους, με έμφαση στο τρίτο.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρό της πολικής των μνημονίων τις αρχές δόμησης των Μνημονίων και στην επιλογή της περιοριστικής πολιτικής, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις διαμόρφωσης του εισοδήματος από την πλευρά του εισοδήματος και της δαπάνης και της ισχύουσας εξίσωσης, τις επιδράσεις των μέτρων σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, καθώς δε και στον κρατικό τομέα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη γενική αποτίμησή των για να καταλήξουμε στον επίλογο με τις αντίστοιχες προσεγγίσεις για την υφιστάμενη κατάσταση και τυχόν διεξόδους.
Ο στόχος που προκύπτει από τη σύνοψη των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από τα ανωτέρω για την συνολική επίδραση της ασκούμενης περιοριστικής πολιτικής, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασφαλή εκτίμηση της όλης καταστάσεως και κατά πόσο αυτή έχει επιδράσει θετικά ή εάν χρειάζεται να αλλάξει πορεία που θα έχει διαφορετική προοπτική.

Λέξεις Κλειδιά: μνημόνια, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές, εξαγωγές, σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου, νοικοκυριά, εθνικοί λογαριασμοί

Σκούρου Μαρία
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εποχή μας η απάτη, η διαφθορά, η κακοδιοίκηση, η απόκρυψη στοιχείων και η παραποίηση οικονομικών καταστάσεων είναι φαινόμενα που έχουν απασχολήσει και θα συνεχίζουν να απασχολούν όλο τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Βασικό παράγοντα στον περιορισμό, αν όχι στην εξάλειψη, όλων των ανωτέρω αποτελεί ο έλεγχος που προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κλίμα τάξης και ομαλούς πραγματοποίησης των συναλλαγών, ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Ο έλεγχος στον δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντικός διότι ενισχύει την αξιοπιστία του κράτους και αποτρέπει τις απάτες και τα φαινόμενα διαφθοράς – ρόλος του καθοριστικός στη διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος και στην ορθή αξιοποίησή του. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης προκειμένου να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και να γίνεται αποδοτικότερη η αξιοποίηση των εσόδων του Κράτους.
Πιο συγκεκριμένα ο Έλεγχος στον χώρο της υγείας έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών στις μονάδες υγείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους βάσει του οργανωτικού τους πλαισίου και της σχεδίασης των στρατηγικών τους στόχων. Μια σημαντική διάκριση του ελέγχου είναι σε εσωτερικό και εξωτερικό, βάσει του προσώπου που διενεργεί τον έλεγχο και της σχέσης εργασίας του με τον ελεγχόμενο φορέα.
Τη σπουδαιότητα αυτή, του εσωτερικού ελέγχου έρχεται να τονίσει η εργασία αυτή. Μέσα από τη μελέτη της εξέτασης της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου στον δημόσιο τομέα, αλλά και της μελέτης περίπτωσης (Κέντρα Πρόληψης) θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα συγκλίνουν στην γενική διαπίστωση πως η υιοθέτηση λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά στην ορθή διακυβέρνηση του Δημόσιου Τομέα.
Παράλληλα η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να διερευνήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παίρνοντας ως παράδειγμα τα «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» .
Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να προσθέσει αξία και να θωρακίσει την αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των στόχων τους.

Σημαντικοί Όροι : Ελεγκτική, Εσωτερικός Έλεγχος, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Πρόληψη

Αργυρόπουλος Γεώργιος
«Ο Έλεγχος ως Βασικό Εργαλείο Μέτρησης και Βελτίωσης της Ποιότητας στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών»
Περίληψη

Στην εργασία αυτή ο στόχος είναι να διαπιστωθεί η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Ο λόγος για τον οποίο μελετήθηκε η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στον κλάδο παροχής υπηρεσιών είναι ότι η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας επηρεάζει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα την απόδοση της επιχείρησης που την παρέχει. Μάλιστα, καθώς στην παροχή της υπηρεσίας εμπλέκονται όλα τα μέλη του οργανισμού/επιχείρησης, η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων ποιότητας είναι κρίσιμη σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η εμπειρική μελέτη διενεργήθηκε μέσω ποσοτικής έρευνας και με την αποστολή δύο δομημένων ερωτηματολογίων σε υπεύθυνους ποιότητας/γενικούς διευθυντές και σε εργαζομένους των επιχειρήσεων του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Το δείγμα προέρχεται από δέκα επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Το δείγμα των εργαζομένων ανήλθε σε 100 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δε χρησιμοποιούν όλες οι επιχειρήσεις συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Επίσης, οι διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να ενισχυθούν, καθώς όπως προέκυψε, η εφαρμογή των εργαλείων και διαδικασιών ποιότητας δεν έχει οδηγήσει στο να αποκομιστούν όλα τα οφέλη που πηγάζουν από αυτή, όπως η αύξηση της πελατείας, η αύξηση στην ικανοποίηση των πελατών και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας των επιχειρήσεων.

Σημαντικοί όροι: Ποιότητα, ΔΟΠ, ΣΔΠ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τομέας υπηρεσιών.

Καντιώτη Ιωάννα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, η περίπτωση του Taxisnet

Περίληψη

Μια από τις σημαντικότερες προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η βελτίωση των υπηρεσιών σε κρατικούς οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι αφενός να προσδιοριστούν τόσο σε επιστημονικό – θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οι όροι Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-Government) , Τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ/ICT) , Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Κατηγορίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ωριμότητα και μοντέλα Ωριμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποτελεσματικότητα Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ικανοποίηση Πολίτη, Παράγοντες Ικανοποίησης και αφετέρου η αξιολόγηση του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήματος από την πλευρά του πολίτη και ο προσδιορισμός του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από την υπηρεσία TaxisNet.
Η έρευνα αυτή σκοπεύει να διερευνήσει ορισμένους παράγοντες ικανοποίησης (έλεγχος, πολυπλοκότητα , ασφάλεια , ποιότητα συστήματος και πληροφοριών) για την αξιολόγηση “του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών” .
Για την επίτευξη του σκοπού, αναπτύχτηκε περιγραφική έρευνα με στόχο την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, βάση συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων, περιλαμβάνοντας σαφή δήλωση των σκοπών και στόχων της έρευνας. Η συλλογή των ερευνητικών πληροφοριών, έγινε από συγκεκριμένο πληθυσμό μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δημιουργώντας έτσι μια περιγραφική – ποσοτική έρευνα.

Σημαντικοί Όροι: e-Government, Taxisnet, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία , Ικανοποίηση Πολίτη

Μέγα Σταυρούλα
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η μελέτη και η καταγραφή του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Κύριος στόχος της είναι η αποτύπωση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, η κριτική τους αποτίμηση και η εξέταση του όλου γίγνεσθαι, αλλά και της προσφορότερης μεθόδου για την αξιοποίησή τους στη χώρα μας, καθώς και η εξέταση της εφαρμογής μιας εξ αυτών σε έναν τυπικό δημόσιο φορέα.
Σήμερα η δημόσια επένδυση έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο στην αναμόρφωση της δημόσιας λειτουργίας του κράτους. Επαυξάνει το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και δημιουργεί μια πιο ευέλικτη, διαφανέστερη και αποδοτικότερη δημόσια διοίκηση. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό των κρατών μελών της, τονίζουν τη σημασία της δημόσιας επένδυσης.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες Επενδύσεις, Δηµoσιovoµικά ελλείμματα, Προϋπολογισµός, Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθμίσεων, Δημόσιος Τομέας

Μπαβέλας Ιωάννης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις oικovoμικές σκέψεις και πoλιτικές πoυ επικρατoύσαv στov Μεσoπόλεμo. Στο θεωρητικό μέρος αρχικά, θα γίνει αvαφoρά στις επικρατoύσες oικovoμικές θεωρίες και πoλιτικές. Avαλυτικά θα αvαφερθoύv oι θεωρίες τoυ καvόvα χρυσoύ, η θεωρία της ισoτιμίας της αγoραστικής δύvαμης και η θεωρία τoυ ισoζυγίoυ πληρωμώv καθώς και oι θεωρίες κάλυψης της voμισματικής κυκλoφoρίας και o ρόλoς τωv Κεvτρικώv Τραπεζώv: Τραπεζική αρχή και αρχή της κυκλoφoρίας. Θα γίvει μvεία στo σύστηµα Κυµαιvόµεvωv Ισoτιµιώv πoυ επικρατεί έως και σήμερα καθώς και στo δόγμα τoυ ισoσκελισμέvoυ πρoϋπoλoγισμoύ. Θα μελετηθεί ειδικότερα η περίπτωση της Aγγλίας και της Γερμαvίας καθώς και oι πoλιτικές υπέρβασης της oικovoμικής κρίσης.
Ev συvεχεία, θα περιγραφτεί η Oικovoµική Κρίση τoυ 1929 -1932 στηv Κεvτρική Eυρώπη, τα αίτια της καθώς και η κληρovoµιά τoυ A ́Παγκoσµίoυ Πoλέµoυ, τι επιπτώσεις είχε και πώς αvτιµετωπίστηκε η κρίση.
Παρακάτω θα µελετηθεί η ελληvική oικovoµία κατά τη διάρκεια τoυ Μεσoπoλέµoυ και ειδικότερα η αγροτική οικονομία, η βιομηχανία, η εμπορική ναυτιλία και το εξωτερικό εμπόριο και ισοζύγιο πληρωμών καθώς και τo περίγραµµα τωv γεvικώv πoλιτικώv και oικovoµικώv εξελίξεωv, θα γίνουν παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και θα αvαφερθεί τo θεσµικό πλαίσιo αvάπτυξης της oικovoµικής επιστήµης στηv Eλλάδα κατά τov µεσoπόλεµo.
Στo ερευvητικό τµήµα θα γίvει oικovoµετρική µελέτη τoυ AEΠ της Eλλάδας από τo 1910 έως τo 1939 καθώς και µία µελέτη τoυ πληθωρισµoύ για τo ίδιo διάστηµα. Τέλoς, θα σχoλιαστoύv και θα συζητηθoύv τα συµπεράσµατα.

Σημαντικοί όροι: Μεσoπόλεµoς, Καvόvας Χρυσoύ, Κρίση 1929, Πρoϋπoλoγισµός

Καλαντζής Γεώργιος
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 -2015
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την οικονομική πορεία και τις προοπτικές βιωσιμότητας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Νομού Βοιωτίας, μετά την συνένωση αυτών με τον νόμο 3852/2010, γνωστό ως «νόμο του Καλλικράτη», και τον εντοπισμό των οικονομικών προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, δίνοντας έμφαση στην διαχρονική και συγκριτική οικονομική ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ του Νομού. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία προβαίνει στην διαχρονική και συγκριτική οικονομική ανάλυση των στοιχείων των Προϋπολογισμών και των Απολογισμών των ΟΤΑ του Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Τανάγρας, Ορχομενού, Αλιάρτου – Θεσπιέων, και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, για το χρονικό διάστημα από 2011 έως 2015 με την χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών. Αρχικά επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος με αναφορά στο νομικό πλαίσιο, που διέπει την σύνταξη των ανωτέρω βασικών οικονομικών καταστάσεων. Στην συνέχεια, ακολουθεί μια γενική αναφορά στην ταυτότητα του κάθε Δήμου και έπεται η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών δεικτών στα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία τους για το διάστημα 2011-2015. Γίνεται αναφορά στη θεωρητική προσέγγιση των δεικτών ενώ από την εφαρμογή αυτών προκύπτουν συμπεράσματα τόσο για τη χρήση τους στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις όσο και για τη διαχρονική και συγκριτική αξιολόγηση των ίδιων των δήμων. Εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την εισπραξιμότητα και το ύψος των ιδίων εσόδων αλλά και των συνολικών εσόδων κάθε δήμου, τα μεγέθη των επιχορηγήσεων, τη συμμετοχή των δήμων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και γενικότερα σε επενδύσεις, την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, το κόστος απασχόλησης, καθώς και θέματα ενδεχόμενης νομιμότητας.
Η εξέταση των ανωτέρω ενδεικτικών στοιχείων με τη βοήθεια των δεικτών παρέχει τα μέσα ώστε να αξιολογηθεί η οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια κάθε δήμου στην πορεία των πέντε ετών.
Λέξεις Κλειδιά: Ο.Τ.Α. Α΄(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού), Προϋπολογισμοί, Αριθμοδείκτες, Δήμοι. xii xiii

Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Η διαχείριση της υπαίθριας διαφήμισης από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην Αττική
Περίληψη

Η υπαίθρια διαφήμιση στην Αττική αναπτύχθηκε με άναρχο τρόπο την τελευταία δεκαπενταετία. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η αδυναμία διαχείρισής της από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως από τις υπηρεσίες εσόδων των δήμων, οι οποίες κατά κύριο λόγο είχαν επιφορτιστεί με τον έλεγχό της. Η αδυναμία αυτή είχε σαν συνέπεια την τεράστια απώλεια εσόδων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ενώ παράλληλα υποβάθμισε το αστικό περιβάλλον έχοντας επιπτώσεις και στην οδική ασφάλεια.
Έτσι χιλιάδες ήταν οι διαφημιστικές κατασκευές που τοποθετήθηκαν εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με αποκορύφωμα την Αττική. Την περίοδο 2010-2011 πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια αποξήλωσης των παράνομων διαφημιστικών μέσων από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρου με τη σημαντική συμβολή των πολιτών. Στο οικονομικό σκέλος η εισπραξιμότητα των αντίστοιχων προστίμων φαίνεται πως παραμένει και σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.
Η ερευνητική αυτή εργασία πραγματεύεται το σκέλος της διαχείρισης της υπαίθριας διαφήμισης από την σκοπιά των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Μέσω μίας έρευνας πεδίου επιδιώκει να δώσει μια συνολική εικόνα σε καίρια σημεία που σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.
Ο κύριος νόμος που σχετίζεται με την υπαίθρια διαφήμιση χρειάζεται τροποποιήσεις που να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Απλοποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών καθώς και διάσπαρτων εγκυκλίων είναι κάτι που θα συμβάλλει στο αίσθημα λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στην αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, στην αποτελεσματικότερη γενικά λειτουργία της αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της υπαίθριας διαφήμισης.

Λέξεις κλειδιά: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, Νόμος 2946/2001, Νόμιμη και παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, Τέλη – μισθώματα – πρόστιμα, Έσοδα

Τσιακμάκη Αγγελική
«Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σύνθετος χαρακτήρας της κοινωνικής πολιτικής μας οδηγεί στη μελέτη ενός συνόλου μορφών και μεθόδων άσκησης κοινωνικής δράσης και κρατικής παρέμβασης. Οι σύγχρονες τάσεις που αφορούν στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, θέλουν το κράτος να μεταβιβάζει ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η προστασία και η μέριμνα για την προσχολική ηλικία άπτεται άμεσα των αρμοδιοτήτων της κοινωνικής πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ αρχικά οι παιδικοί σταθμοί αποτέλεσαν μια «λύση ανάγκης» για τη φύλαξη των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων, σταδιακά αποδείχτηκε ότι η προσχολική εκπαίδευση και αγωγή βοηθά σε μεγάλο βαθμό, στην ομαλή βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, ο θεσμός των προσχολικών ιδρυμάτων, δεν επιδρά ευεργετικά μόνο στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, αλλά σχετίζεται και με θέματα υποστήριξης της οικογένειας, των ίσων ευκαιριών της γυναίκας στην εργασία, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της παιδικής φτώχειας.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται στα παιδιά τους, τα οποία κάνουν χρήση των δομών των δημοτικών βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών και παιδικών κέντρων του Δήμου Καλλιθέας στην Αττική. Μέσα από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων είναι αρκετά υψηλός. Οι βασικές παράμετροι που αυξάνουν το βαθμό ικανοποίησης όπως αυτές καταγράφηκαν μέσα από την έρευνα είναι το κόστος των τροφείων, η προσχολική εκπαίδευση, η ομαλή κοινωνικοποίηση, η ασφάλεια των παιδιών, οι θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Καταγράφηκαν επίσης κάποιες αδυναμίες ή ελλείψεις στην παροχή των υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα που αφορούν τις κτιριακές υποδομές, μέσα από τις οποίες γίνονται προτάσεις για αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική πολιτική, κοινωνικό κράτος, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οικονομική κρίση, προσχολική αγωγή και φροντίδα.

Καραχάλιου Αλεξάνδρα
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

Περίληψη
Στην εργασία αυτή, θα προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι διάφορες αλλαγές που πραγματοποίησε η φορολογική διοίκηση με σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούσαν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Επιπροσθέτως αναλύονται τα είδη των φορολογικών παραβάσεων καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη από το 2000 έως σήμερα. Όλα τα ανωτέρω θα ερευνηθούν με τη βοήθεια ενός σχετικού ερωτηματολογίου που θα μοιραστεί τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα διαπιστωθεί το ποσοστό της αποδοτικότητας των εν λόγω αλλαγών της φορολογικής διοίκησης.

Τέλος θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωση του φορολογικού αποτελέσματος προκειμένου να υπάρξει ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο φορολογικό σύστημα.

Σημαντικοί Όροι: Φορολογικές Παραβάσεις, Πρόστιμα, Φοροδιαφυγή, Οικονομικό έγκλημα, Διαφθορά.

Κουμουντουρέα Κωνσταντίνα
«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Περίληψη

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όταν και η αύξηση της απασχόλησης έχει καθοδική τάση, πολλές χώρες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οικονομικοί αναλυτές ερευνούν το φαινόμενο αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ραγδαία ανοδική πορεία, καθώς και τα αίτια αλλά και τρόπους αντιμετώπισής του. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το φαινόμενο της ανεργίας τόσο από οικονομικής όσο και κοινωνικής σκοπιάς. Επικεντρωνόμαστε στην ανεργία που μαστίζει τους νέους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και ερευνούμε τα αίτια και τις συνέπειες του φαινομένου. Η μείωση της ανεργίας των νέων θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, διεξάγουμε έρευνα σε δείγμα 192 νέων με ερωτηματολόγιο που αφορά το διάστημα ανεργίας τους, την οικονομική τους κατάσταση και τις εκτιμήσεις τους για το μέλλον της.

Σημαντικοί Όροι: ανεργία, οικονομική κρίση, νέοι, οικονομία

Ζορμπαλά Νεκταρία
«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Περίληψη
Όσο προχωράει η οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φορολογικά συστήματα μεταξύ των χωρών της δέχονται έντονες επιρροές μεταξύ τους και αξίζουν την προσοχή μας. Τα διάφορα είδη φόρων που επιβάλλει η κάθε χώρα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά τους όσο και ως προς την «πηγή συγκέντρωσής» τους. Οι διαφορές στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας αναφορικά με το συνολικό ύψος των φορολογικών εσόδων, αλλά και ως προς τη διάρθρωσή τους είναι εμφανείς (Καπλάνογλου και Ράπανος, 2014). H μελέτη της ιστορικής τους διαμόρφωσης, της εξέλιξής τους και κυρίως ο μετέπειτα εκσυγχρονισμός τους με απώτερο στόχο την τελική εναρμόνισή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει ένα από τα πιο γνωστά είδη του φόρου που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον φόρο περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση θα γίνει για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα γνωρίσουμε την ιστορική του αναδρομή στην Ελλάδα και θα γίνει συνοπτικά σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναφερθούν τυχόν διαφορές ή ομοιότητες. Ειδικότερα θα αναφερθούν τα έσοδα που εισπράττει η κάθε χώρα από το συγκεκριμένο είδος φόρου.
Τέλος, μέσα από την μελέτη των στοιχείων ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα φορολογουμένων πολιτών και παρουσίαση αυτών, θα κατανοηθεί η αποδοτικότητα του φόρου από πλευράς εσόδων και ποιες μεταρρυθμίσεις μπορεί να γίνουν για να γίνει ο φόρος περιουσίας αποδοτικότερος και λιγότερο στρεβλωτικός.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Φόρος, περιουσία, ιδιοκτησία, μεταρρύθμιση, Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ΕΝΦΙΑ, εισπραξιμότητα, έσοδα, απαλλαγή, αφορολόγητο όριο, α’ κατοικία, φορολογική δικαιοσύνη

Ανανδρανιστάκης Θεόδωρος
«ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Περίληψη
Είναι αλήθεια ότι στις ημέρες μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ένα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της η Δημόσια Διοίκηση για να πετύχει τον παραπάνω στόχο είναι η χρήση της πληροφορικής και των προγραμμάτων που αυτή προσφέρει. Η χρήση της πληροφορικής μπορεί να βελτιώσει την σχέση κράτους και πολίτη, καθώς διευκολύνει τόσο τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες στην εκτέλεση του σκοπού τους, αλλά από την άλλη διευκολύνει και τους πολίτες, τους λήπτες δηλαδή του δημόσιου αγαθού που παράγεται, κατά την επαφή τους με το κράτος. Τόσο οι πολίτες όσο και οι ίδιοι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι χρήστες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν το παλαιό μοντέλο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης με νέους τρόπους λειτουργίας, των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πληροφορικών συστημάτων ΤΑΞΙΣ, ΤΑΞΙΣΝΕΤ, ΣΥΖΕΦΞΙΣ και ΕΛΕΝΞΙΣ. Γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί το πώς αυτά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δημόσιος τομέας και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αυτών, να μελετηθούν τα προβλήματα αυτά και να βρεθούν τυχόν προτάσεις αντιμετώπισης τους, έτσι ώστε να γίνουν τα παραπάνω αναφερόμενα πληροφοριακά προγράμματα πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Για τους σκοπούς της παραπάνω έρευνας θα προχωρήσουμε στην δημιουργία ερωτηματολογίου που θα αφορά τόσο τους χρήστες – υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και τους χρήστες – πολίτες, τους λήπτες δηλαδή των παρεχόμενων οικονομικών υπηρεσιών.
Σημαντικοί Όροι: Παρακάτω παρουσιάζονται οι Σημαντικοί Όροι της παρούσας εργασίας: Δημόσιος τομέας, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαδίκτυο, Καινοτομία, πληροφοριακό σύστημα ΤΑΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΕΛΕΝΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΣΥΖΕΦΞΙΣ, πληροφοριακό σύστημα ΤΑΞΙΣΝΕΤ.

Ματθαίου Ελένη

«Η βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοίκησης»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της βελτίωσης των ποιοτικών διαδικασιών μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης. Αρχικά, το συγκεκριμένο θέμα εξετάζεται από τη σκοπιά της θεωρίας, με τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία. Η ποιότητα συγκεκριμένα είναι ένα πολύ βασικό συστατικό στοιχείο για μία επιχείρηση καθώς αυτή είναι που συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που πρέπει να γίνεται συνεχώς. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη τακτική εδραιώθηκε ως ένας αυτοτελής κλάδος της διοίκησης επιχειρήσεων, αυτή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έπειτα, περιγράφονται διάφορα συστήματα διοίκησης τα οποία χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες περιόδους, αρχής γενομένης από τα μέσα του 20ου αιώνα, με κυριότερα τα συστήματα διοίκησης του Taylor, του Fayol, του Mayo κ.α. Έπειτα, περιγράφονται τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης, όπως το σύστημα feedback, η συναισθηματική νοημοσύνη και το coaching, που αποτελούν εργαλεία χρήσης για τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες. Τέλος, το θεωρητικό πλαίσιο κλείνει με τη παρουσίαση των σημαντικότερων ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης (IMS), καθώς και ορισμένων μελετών σχετικά με τα IMS και τις ποιοτικές διαδικασίες.
Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, η συλλογή πληροφοριών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ερευνήτριας με τον κο Αρτέμιο Μυρόπουλο, Στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Linkage Hellas, επιχείρηση παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων, για θέματα ηγεσίας. μέσω διεξαγωγής ολιγόωρης συνέντευξης.
Από την συνέντευξη προέκυψε ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα διοίκησης σίγουρα επιδρούν θετικά στη βελτίωση των ποιοτικών διαδικασιών καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης τόσο των επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και στις ίδιες τις εταιρίες και οργανισμούς που τα έχουν εισαγάγει στην διοικητική τους πολιτική. Συνεπώς, η σημασία των IMS κρίνεται ως αδιαμφισβήτητη για μία επιχείρηση, πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης των συστημάτων της ηγεσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Λέξεις-Κλειδιά: Ποιότητα, Ποιοτική διαδικασία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Συστήματα Διοίκησης, Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης

Κουρεμάδη Μαρία

Η παρακίνηση των εργαζομένων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού και η συμβολή της στην υλοποίηση του νέου Δημόσιου Management
Ανάλυση περίπτωσης του Δήμου Πειραιά

Περίληψη

Η σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και οι ολοένα και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο καθιστούν τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ουσιαστικά στοιχεία στις παρεχόμενες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης προς τον πολίτη. Οι αρχές του νέου δημόσιου μάνατζμεντ αναδεικνύουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα ενισχυμένο. Η τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού ως φορέας της γενικής κυβέρνησης που έχει άμεση επαφή με τον πολίτη στις τοπικές κοινωνίες, επιφορτίζεται με δράσεις ισορροπίας των απωλειών του κοινωνικού κράτους οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για τους πολίτες. Η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη παρακίνηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι παροχές της προς τους πολίτες.
Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να ερευνηθούν οι μέθοδοι παρακίνησης σε συνδυασμό με το βαθμό υιοθέτησης των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων. Η μελέτη περίπτωσης αφορά έναν από τους μητροπολιτικούς δήμους της χώρας, το δήμο Πειραιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναδείξουν τα στοιχεία και τους τρόπους παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα καθορίσουν τις αδυναμίες της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, προς τους πολίτες της. Αυτό αποτελεί απαίτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης σε διεθνές επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: Νέο δημόσιο μάνατζμεντ, παρακίνηση, κίνητρα, (οργανωσιακή) συμπεριφορά.

Πέππα Έφη

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) :
H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περίληψη
Η υιοθέτηση των υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) από διάφορες χώρες, ως εργαλείο εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα τους, δεν ακολούθησε σε όλες την ίδια εξέλιξη. Παρόλα αυτά σήμερα θεωρείται πλέον ως μια από τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως για έναν αποδοτικότερο δημόσιο τομέα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εμφανίζει υστέρηση στην αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα της σύμφωνα με αυτό το οργανωτικό μοντέλο υπηρεσιών. Η υστέρηση αυτή έχει αντίκτυπο στην οικονομική ζωή της χώρας, στην ικανοποίηση των πολιτών από τη συναλλαγή τους με το δημόσιο και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Άλλες Βαλκανικές χώρες, οι οποίες χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες μιας στάσης για την αναδιοργάνωση τομέων του δημοσίου, όπου υπήρξαν έντονα προβλήματα αναποτελεσματικότητας, γραφειοκρατίας και διαφθοράς, παρόμοια με αυτά της Ελλάδας, είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από την εμπειρία των παραπάνω χωρών στην δημιουργία ενός πιο υγιούς δημοσίου τομέα με τη βοήθεια των υπηρεσιών μιας στάσης. Το οργανωτικό αυτό μοντέλο υπηρεσιών φαίνεται να έχει προοπτική όχι μόνο για αυτή αλλά και άλλες χώρες. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι υπηρεσίες μιας στάσης μπορούν να εισάγουν μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων στην εξυπηρέτηση του πολίτη από φορείς του δημοσίου, με τις τοπικές κυβερνήσεις των χωρών να επιδεικνύουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Σημαντικοί όροι : one-stop-shop, καλές πρακτικές, δημόσιος τομέας, τοπική αυτοδιοίκηση

Διαμαντέα Παναγιώτα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ερασιτεχνικός Αθλητισμός»

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της σημασίας της στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η έννοια της ΕΚΕ αντικατοπτρίζει μία νέα, σύγχρονη αντίληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας και περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον, για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως έχει αποδειχτεί στη βιβλιογραφία, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ αθλητισμού και ΕΚΕ λόγω της ικανότητας του πρώτου να επιλύει κοινωνικά ζητήματα και του αντίκτυπου και της προβολής του στην κοινωνία. Η ΕΚΕ μέσω του αθλητισμού είναι σήμερα μια στρατηγική περιοχή στην οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους τόσο οι φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μεμονωμένοι αθλητές), όσο και οι εταιρίες που υπάρχουν και λειτουργούν έξω από την “αθλητική βιομηχανία” ή λειτουργούν παράλληλα με αυτή προκειμένου να επιτύχουν τους δικούς τους εμπορικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η έρευνα του θέματος, μέσω ανάλυσης ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου, επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ένταξης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων/κρατικών φορέων. Με την περάτωση της έρευνας αντλήθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση της ΕΚΕ και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, αναφέρθηκαν προτάσεις προς τα αθλητικά σωματεία και τις επιχειρήσεις/κρατικούς φορείς καθώς και πεδία για μελλοντική έρευνα.

Σημαντικοί όροι:
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ερασιτεχνικός Αθλητισμός, Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία, Αθλητική Κοινωνική Χορηγία.

Δήμου Ανθία

ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (2010-2016). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»

Σημαντικοί όροι: Διοικητική μεταρρύθμιση, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας, διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική υγεία.

Περίληψη

Η διοικητική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα βασίζεται στην εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και στο σύγχρονο προσανατολισμό ενός «ψηφιακού κράτους» και κατ’ επέκταση στη λειτουργία της σύγχρονης Ελληνικής «δικτυακής διοίκησης». Η επιστήμη της πληροφορικής έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά άλματα, η δε πρόοδος αυτή βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ο τομέας της υγείας.
Η διασφάλιση πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη, η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των ασθενών συντελούνται με την ορθολογικότερη επιλογή της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών με βάση τις εξατομικευμένες πληροφορίες που παρέχονται στους θεράποντες ιατρούς, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Η συγκεκριμένη έρευνα καταγράφει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων που πηγάζουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στον τομέα της υγείας, τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα αναμενόμενα οφέλη σε χρόνο και χρήμα, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, την αποφυγή λαθών κατά τη συνταγογράφηση και τη βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Το σχέδιο δράσης e-Europe, το οποίο εστιάζει στην προσπάθεια των φορέων των μελών κρατών να προβούν στην υλοποίηση κατάλληλης υποδομής τηλεματικής και να δημιουργηθούν άριστα δίκτυα τεχνολογιών, βρήκε σημαντικότατη έκφραση στον τομέα της υγείας, προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία στο ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας αναπτύχθηκε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών-πολιτών.
Η βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρατηρείται τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικά μεγέθη. Σε οικονομικό επίπεδο μακροπρόθεσμα παρέχει οικονομική αποδοτικότητα με μείωση των δαπανών υγείας και αποτελεσματικότητα με πλεονεκτήματα και οφέλη τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό προσωπικό.
Με δεδομένα τα θετικά αποτελέσματα από την ολοκληρωμένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας σε άλλες χώρες μέλη, καθώς και τη θετική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα, βάσιμα σχηματίζεται η πεποίθηση ότι η θεσμική εφαρμογή και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς και η διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων υγείας, δύνανται να εφαρμοστούν με την ίδια επιτυχία και στην Ελλάδα, και να καταστήσουν μελλοντικά ακόμη υψηλότερο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Τσάμου Ασημίνα

Ολική Ποιότητα και ικανοποίηση χρηστών υπηρεσιών υγείας. Μελέτη περίπτωσης: εξωτερικά ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου
Σημαντικοί Όροι: ολική ποιότητα, ικανοποίηση, υπηρεσίες υγείας, εξωτερικοί ασθενείς, εξωτερικά ιατρεία

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σημασίας της ολικής ποιότητας μέσω της διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία ενός δημοσίου νοσοκομείου στην Ελλάδα και ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Υλικό –Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο, δομημένο, ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από δείγμα 212 χρηστών υπηρεσιών υγείας (106 άνδρες και 106 γυναίκες), ηλικίας μεταξύ 15-65 χρόνων και πάνω. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αφορούσαν στα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των ερωτώμενων και γενικά σε όλη τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου κατά την πρωινή λειτουργία (από το κλείσιμο του ραντεβού έως την αναχώρηση από το ιατρείο). Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου αφορούσαν στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και προτεινόμενους τρόπους επίλυσης. Η έρευνα υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα (87,2%) των χρηστών ήταν ικανοποιημένοι/πολύ ικανοποιημένοι συνολικά από την εμπειρία τους σχετικά με τη φροντίδα που τους παρασχέθηκε. Ποσοστό 69,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν κατά κύριο λόγο δικαιούχοι παροχής περίθαλψης στο ΝΙΜΤΣ. Ποσοστό μεγαλύτερο από 96% ήταν ικανοποιημένο/πολύ ικανοποιημένο από τη διαδικασία της εξέτασης και την επαφή του με το προσωπικό των εξωτερικών ιατρείων, νοσηλεύτριες, ιατρούς, διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα η βαθμολογία ικανοποίησης βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το ιατρείο που επισκέφτηκαν οι συμμετέχοντες. Συχνότερο πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν η μεγάλη καθυστέρηση στην αναμονή και στο κλείσιμο ραντεβού (22,2%).
Συμπεράσματα: Στην έρευνα διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται στα εξωτερικά ιατρεία του ΝΙΜΤΣ. Τα προβλήματα που επισημαίνονται σχετικά με την καθυστέρηση στην αναμονή, στο κλείσιμο ραντεβού κ.ά., θα μπορούσαν να μελετηθούν από τη Διοίκηση για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων φροντίδων υγείας μέσω των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Μπασούρης Μαρίνος
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περίληψη

Αναμφισβήτητα η χώρα μας αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην πιο δύσκολη καμπή της κοινωνικοοικονομικής τους πορείας. Το ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον δημιουργεί εντάσεις, προστριβές μεταξύ των μελών-κατοίκων μιας χώρας οδηγώντας τους σε καταστάσεις και γεγονότα που δεν αρμόζουν και δε συμβαδίζουν με την εξελικτική πορεία που θα έπρεπε αυτές να έχουν. Έτσι λοιπόν λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η στροφή στην κοινωνική πολιτική, ισοδυναμεί στην ουσία με την αδιατάρακτη θεμελίωση της κοινωνίας με αρχές, αξίες και θεσμούς. Η κρίση, οικονομική και κοινωνική, θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί, μόνο με τη συμπαράσταση της τοπικής αρχής στους πιο αδύναμους των πολιτών, αλλά και με την παροχή βοήθειας στους ασθενέστερους. Η δημοτική αρχή οφείλει να έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον δημότη, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα του. Γι’ αυτά πρέπει να φροντίζει καθημερινά η δημοτική αρχή, ειδικά σε περιόδους κρίσης, για να επιτύχει το καλύτερο για τους πολίτες της. Αυτό θα αποτελέσει το πρώτο λιθαράκι για την θεμελίωση μιας κοινωνίας έτοιμης να ανακάμψει και να ασχοληθεί με την παραγωγική διαδικασία, αντί να μένει εγκλωβισμένη στα καθημερινά προβλήματα. Συνακόλουθα, η δημοτική αρχή οφείλει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις επιθυμίες των πολιτών ως προβλήματα της αρχής, του δήμου, του κράτους. Πρέπει να προσφέρει στο δημότη αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που κάνει τη ζωή του πιο άνετη και πιο δημιουργική. Να δώσει στους νέους ανθρώπους διεξόδους και δρόμους για να υλοποιήσουν τα όνειρα τους. Επιπρόσθετα, στους ηλικιωμένους πρέπει να προσφέρει ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της πόλης. Στους άνεργους, το χέρι βοηθείας που έχουν ανάγκη: εν ολίγοις οφείλει να δημιουργεί πίστη για το αύριο, κυρίως αλληλεγγύη στα αδύναμα μέλη της. Ο μεγαλύτερος στόχος πρέπει να είναι ο κάθε δημότης χωρίς διακρίσεις να έχει πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και να απολαμβάνει τις παροχές που του προσφέρονται.

Σημαντικοί Όροι: [Κοινωνική Υπηρεσία, Δημότης, Ειδικές Ομάδες Πολιτών, Δήμος Ηλιούπολης]

Αρναούτης Πέτρος Κωνσταντίνος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τελευταία μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών Ταμείων, κατεύθυνε τα κράτη μέλη προκειμένου να θεσμοθετήσουν οργανωτικές δομές και διαδικασίες εξασφάλισης αποτελεσματικότητας για την ορθή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών τον τρόπο και τη μορφή οργάνωσής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταβάλλοντας το θεσμικό της πλαίσιο και αναπτύσσοντας ένα ικανό, να εγγυηθεί τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4314/2014.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελεί η παρουσίαση της διοικητικής οργάνωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 στη χώρα μας, προκειμένου η τελευταία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του. Η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας και απαιτεί συντονισμένη δράση τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ορθή υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων με την ανάπτυξη ικανών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και την ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη, τη προσαρμογή των εθνικών διοικήσεων και του νομοθετικού πλαισίου και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Προγραμματικής Περιόδου αυτής, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο κυρίως σε εθνικό επίπεδο, καθώς η αυξανόμενη αποκέντρωση της διαχείρισης των προγραμμάτων συνεπάγεται τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Σημαντικοί Όροι
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Διαχειριστική Αρχή
Επιτροπή Δημοασιονομικού Ελέγχου
Έλεγχος Συστήματος / Πράξης

Γεωργόπουλος Γεώργιος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Περίληψη

Σκοπός: Η φορολογία και οι διαφορές στα φορολογικά συστήματα μεταξύ χωρών σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο για τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς, αλλά και για κάθε πολίτη που πληρώνει φόρους.
Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των διαφορετικών πτυχών και χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων και πολιτικών σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστούν οι διαφορετικές φορολογικές πολιτικές μεταξύ των χωρών-μελών, εστιάζοντας στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τον τρόπο κατά τον οποίο ο συγκεκριμένος φόρος εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε κάθε χώρα-μέλος ξεχωριστά. Επιπλέον, ο ερευνητής διερευνά τις απόψεις σχετικά με την εξαγγελία και πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλει ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης των ιδιωτικών φορέων.
Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση: Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ο ερευνητής ακολούθησε τη μεθοδολογία του Θετικισμού, συνέλεξε ποσοτικά δεδομένα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ των γονέων και των εργαζόμενων σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς εκπαίδευσης.
Ευρήματα: Το κυριότερο εύρημα της έρευνας είναι η αρνητική γνώμη των συμμετεχόντων για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί με την άποψη ότι η επιβολή του νέου φόρου θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του εισοδήματος των γονέων και θα αναγκάσει πολλούς γονείς να επιλέξουν το δημόσιο σχολείο για τα παιδιά τους στο μέλλον. Ο ερευνητής εντοπίζει μια συσχέτιση μεταξύ της γνώμης των συμμετεχόντων και της εισοδηματικής τους ομάδας, καθώς και της επαγγελματικής τους ομάδας.
Σημαντικοί Όροι: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), φορολογικά συστήματα, άμεσος φόρος, έμμεσος φόρος, εκπαίδευση.

Κασφίκης Μάρκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1949-2010
1.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την παράθεση και περιγραφή κυρίως οικονομικών και πολιτικών και λιγότερο κοινωνικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα και την Τουρκία την περίοδο 1949 – 2010, όπως τα έγραψε η ιστορία χωρίς συναισθηματισμούς και προκαταλήψεις.
Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται αναφορά στην δημοσιονομική πολιτική των κυβερνήσεων που ακολουθήθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια αυτών των ετών καθώς και το πώς οι αποφάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων για την άσκηση της μεταβαλλόμενης οικονομικής πολιτικής επηρέασαν την εξέλιξη της Ελλάδας την περίοδο αυτή. Επίσης, θα γίνει ανάπτυξη των κυριοτέρων πολιτικών γεγονότων (τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στην εξωτερική) που έλαβαν χωρά στην ελληνική επικράτεια καθώς και την εξέλιξη τους.
Στην περίπτωση της Τουρκίας θα αναπτυχθεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, με την ¨βοήθεια¨ εξωτερικών επεμβάσεων, συνδυάζοντας πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν καθ΄όλη την περίοδο. Η μετάβαση της Τουρκίας από μια κρατιστική και αυταρχική χωρά σε μια φιλελεύθερη πολιτικά και οικονομικά, την καθίστα αρκετά ενδιαφέρουσα προς μελέτη.
Τέλος, μέσα από την παράθεση των γεγονότων σε συνδυασμό με οικονομικούς δείκτες στους όποιους θα απεικονίζεται η οικονομική εξέλιξη των δυο χωρών σε νευραλγικούς τομείς, θα εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα εξυπηρετήσουν στην κατανόηση των αιτιών αυτών των αυξομειώσεων που έλαβαν χώρα την χρονική περίοδο 1949-2010
Από την μελέτη αυτή προσδοκάται να αποδειχθεί πως η φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, καταρχάς, δεν έχει πολιτικό προσανατολισμό και κατά δεύτερον πως ανεξάρτητα από την πολιτική αστάθεια ή σταθερότητα μιας χώρας, η δημοσιονομική πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί μπορεί να αλλάξει άρδην την ιστορία της.

Λέξεις – κλειδιά: Ελλάδα, Τουρκία, οικονομία, πολιτική, πολιτικά κόμματα, οικονομική και πολιτική κρίση.

Κουφού Ανδριανή

Κοστολόγηση Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας-περίπτωση: ΟΚΑΝΑ
Περίληψη
Οι περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους στου φορείς Υγείας δημιουργούν την ανάγκη επιλογών. Τα Οικονομικά είναι η επιστήμη των επιλογών. Οι επιλογές πρέπει να βασίζονται στην αρχή της μεγιστοποίησης του παραγόμενου αποτελέσματος με βάση τους δεδομένους πόρους.
Η Διοικητική Λογιστική, προσδιορίζει, μετρά, συγκεντρώνει, αναλύει, προετοιμάζει και ερμηνεύει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την αποτίμηση και τον έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών. Η χρήση χρηματοοικονομικών πρακτικών, όπως προϋπολογισμοί, απολογισμοί και κοστολόγηση υπηρεσιών λειτουργεί υποστηρικτικά στην λήψη διοικητικών αποφάσεων.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εμπεριστατωμένη προσπάθεια για να παρουσιαστούν και τα εργαλεία αλλά και μέθοδοι κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι από τις πλέον σύνθετες υπηρεσίες, που παρέχονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:
α) την αποτύπωση του υφιστάμενου κόστους παροχής υπηρεσιών και
β) την επακόλουθη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης στις λειτουργικές διαδικασίες, που παράγουν τα κόστη αυτά, ώστε αυτές να γίνουν πιο αποδοτικές και να επιτρέψουν την παροχή της ίδιας υπηρεσίας από πλευράς ποιότητας, με μικρότερο κόστος.
Η κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ως Δημόσιος φορέας Υγείας και η σημασία του να υπάρχει κοστολόγηση σε ένα δημόσιο φορέα, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, δεδομένου ότι η περιστολή του κόστους παροχής υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο ποιότητας αποτελεί ζητούμενο για όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή.
Επιπλέον ο ΟΚΑΝΑ είναι ένας από τους κυριότερους φορείς της Ψυχικής Υγείας, αφού ασχολείται με ομάδες ασθενών εθισμένων στα ναρκωτικά για πολλά χρόνια που χρίζουν βοήθεια και θεραπεία. Κύρια επιδίωξή του είναι η οι ασθενείς να ενταχθούν σε ένα κανονικό τρόπο ζωής, που θα συνοδεύεται από τη βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς την απόκτηση ενδιαφερόντων μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασία και την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι μέσα από την καταστολή.
Η ψυχική υγεία των ανθρώπων είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας. Η μετάβαση από την κοινωνία της παραγωγής στην κοινωνία της γνώσης υπερθεματίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας για τη διατήρηση της παραγωγικότητας, της οικονομίας και της ευημερίας γεγονός, που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη πολιτικών για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, η οποία αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη.
Από τα αποτελέσματα της εργασίας προέκυψε ότι 1. το μοναδιαίο κόστος θεραπείας των ασθενών των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ έχει μειωθεί, 2. το κόστος θεραπείας είναι μικρότερο του κόστους εξάρτησης από τα ναρκωτικά και 3. η ανάπτυξη προγραμμάτων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ αποτελεί μια αποδοτική πολιτική, αφού ελαχιστοποιεί το κοινωνικό κόστος.
Σκοπός αυτής της εργασίας πέρα από ακαδημαϊκός είναι ταυτόχρονα και πρακτικός, αφού προσπαθεί να αποδείξει ότι με την ενεργοποίηση των υπευθύνων στο κόστος, θα πρέπει όλοι να συνταχθούν υπέρ ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού, ο οποίος να συντάσσεται με τη μέριμνα τόσο της Διοικούσας Αρχής του Οργανισμού, όσο και των κατώτερων μελών της διοικητικής και θεραπευτικής πυραμίδας.

Σημαντικοί Όροι: Διοικητική λογιστική, κοστολόγηση, υγειονομική υπηρεσία, ναρκωτικά, θεραπεία, καταστολή, απολογισμός, προϋπολογισμός.

Μπάκα Όλγα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ
Περίληψη

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατοχύρωση τους εθνικά και διεθνώς στην έννομη τάξη έχουν υπάρξει αντικείμενο έρευνας και διαλεκτικής διεθνώς. Ο βαθμός κατοχύρωσης και ένταξης τους στο εθνικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό σύστημα της έννομης τάξης έχει καταγράψει εντυπωσιακή πρόοδο. Υπό το βάρος των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών καταφαίνεται η αναγκαιότητα αποσαφήνισης και οριοθέτησης των εννοιών της μετανάστευσης, του αλλοδαπού, της ιθαγένειας, του πρόσφυγα, του ασύλου και της απέλασης. Η εννοιολογική και νομική προσέγγιση των παραπάνω όρων επιχειρείται να αποσαφηνισθεί τόσο στο ελληνικό κράτους δικαίου, όσο και στο ευρωπαϊκό κράτους δικαίου, μέλους του οποίου αποτελεί και η Ελλάδα. Οι νομικοί βαθμοί εξουσίας, εξάρτησης και εξέλιξης των δύο παραπάνω κρατών δικαίου στην μετανάστευση συνιστούν το πλαίσιο διαχείρισης και άσκησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η θεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δέχθηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών με αναφορά στο ιστορικό προφίλ του κράτους των και η σύγχρονη θεώρηση του προφίλ του ελληνικού κράτους ιστορικά με τις ιδιαιτερότητες της μεταναστευτικής πολιτικής του, οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την καλύτερη και ρεαλιστικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Σημαντικοί Όροι: δικαιώματα, μετανάστευση, αλλοδαπός, ιθαγένεια, πρόσφυγας, άσυλο, απέλαση, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση

Τριάντης Ιωάννης

Επιχειρησιακός προγραμματισμός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών

Περίληψη
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης και του τοπικού προγραμματισμού, έχει καλλιεργηθεί αρκετά στην Ελλάδα. Ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρησιμοποιούνται επίσης κι από τους δήμους. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την έννοια του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο καθώς και τη διαδικασία του επιχειρησιακού προγραμματισμού στη χώρα. Καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Αχαρνών, ενώ πραγματοποιείται μία έρευνα, η οποία εξετάζει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των εργαζομένων στους Δήμους στις διαδικασίες του τοπικού προγραμματισμού και την άποψή τους για τις διαδικασίες εφαρμογής.

Σημαντικοί Όροι: Προγραμματισμός, Δήμος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός

Χρυσίλη Ελένη

Η δράση και η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών επί των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2009-2014.
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Πειραιά, «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», επιχειρείται μια εκτενής ανάλυση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των κύριων ελεγκτικών μηχανισμών των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, για την χρονική περίοδο 2009 – 2014.
Αναλυτικότερα, το εύρος του αντικείμενου της εργασίας επικεντρώνεται στην ανάλυση των αρμοδιοτήτων, του έργου, αλλά και στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, ή μη, των πλέον σημαντικότερων δημόσιων θεσμοθετημένων οργάνων, τα οποία ασκούν τον δημοσιονομικό έλεγχο στη χώρα μας, ήτοι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής Ελ.Συν.) και το Υπουργείο Οικονομικών (εφεξής Υπ.Οικ.).
Για την πληρέστερη ανάλυση του θέματος παρατίθενται πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία, για τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαβιεί η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Προς αυτή την κατεύθυνση αναδεικνύονται οι εκτεταμένες διαρθρωτικές αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών για τη λειτουργία του κράτους, αλλά πρωτίστως υπογραμμίζεται ότι η διόγκωση του δημοσίου χρέους και η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα στην εσωτερική ζωή της Ελλάδας, οικονομικής και πολιτικής, δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο.
Περαιτέρω, η ανάλυση επικεντρώνεται στην παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, τα οποία αποκρυσταλλώνουν το ρόλο, τη σημαντικότητα και τη σκοπιμότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών, με κύριο στόχο την ανάδειξη ως αδήριτης ανάγκης την ενδυνάμωση του ρόλου των ως άνω φορέων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής στρατηγικής για την εξυγίανσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και της επανόδου της χώρας μας σε ρυθμούς οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας.
Εν ολίγοις, η εργασία αυτή δεν έχει στόχο να αποτελέσει μια εξαντλητική παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των υπό εξέταση ελεγκτικών μηχανισμών, δεδομένου ότι έχουν ήδη αναδειχθεί κατά το παρελθόν (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, επιστημονικές εργασίες, κ.ο.κ.). Μοναδική φιλοδοξία αποτελεί η απόδοση μιας μερικής έστω εικόνας για την κατάδειξη της αναγκαιότητας ενδυνάμωσης του ρόλου του δημοσιονομικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και της σημαντικότητας αξιοποίησής του στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του κράτους για την απομείωση του χρέους.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, το ερευνητικό μέρος της εργασίας αναμένεται να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με: α) το βαθμό αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος ελεγκτικού μηχανισμού β) το βαθμό συσχέτισης της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών με το συνεχώς αυξανόμενο χρέος και γ) τη δυνατότητα αξιοποίησης των ελεγκτικών εργαλείων /μηχανισμών για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού ελέγχου και τη συνδρομή του στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής «ακαμψίας» της χώρας μας και τον απεγκλωβισμό της από τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

Λέξεις – κλειδιά: Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιονομικός έλεγχος, δημόσιο χρέος, δημόσιες δαπάνες, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Μανιάτη Αμαλία

«H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού»
Περίληψη

Η δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητο να διαπνέεται από την αρχή της εξυπηρέτησης των πολιτών, έχοντας κυρίαρχο στόχο την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, την ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πόρων και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, το παγιωμένο γραφειοκρατικό μοντέλο πολλών δεκαετιών και οι εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης αποτελούν τροχοπέδη για την αποτελεσματική λειτουργία της και την εκπλήρωση των στόχων της. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας, τα οποία εμφάνισαν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στον ιδιωτικό τομέα, σταδιακά εισήχθησαν και στο Δημόσιο Μάνατζμεντ φιλοδοξώντας να αποτελέσουν μια πιθανή λύση του ανωτέρω προβλήματος. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής των εργαλείων ποιότητας αποτέλεσε ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συντέλεσε εκτός από την οργανωτική και λειτουργική τους βελτίωση και σε άλλα κρίσιμα για αυτούς θέματα όπως για παράδειγμα η πρόσβαση τους σε ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς μέσω αυτών επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα τους στη διεκπεραίωση δημοσίων έργων. Ένας από τους δήμους που πιστοποιήθηκε κατά ISO ήταν και ο Δήμος Κορυδαλλού, ο οποίος εφάρμοσε το πρότυπο ISO 9001 στο σύνολο του οργανογράμματος την τελευταία δεκαετία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω της μελέτης περίπτωσης του προαναφερόμενου δήμου να διαπιστωθούν οι αλλαγές που επέφερε διαχρονικά η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός προτύπου ποιότητας στο οργανόγραμμα και τη λειτουργία του, καθώς και να διερευνηθούν οι βασικές αντιλήψεις των υπαλλήλων του δήμου και η προδιάθεσή τους απέναντι στην εφαρμογή του εργαλείου ποιότητας.
Σημαντικοί Όροι: Πρότυπα Ποιότητας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμος Κορυδαλλού, ISO 9001.

Λιάσκου Μαρία
Αξιολόγηση της Απόδοσης των υπαλλήλων στο Ελληνικό Δημόσιο. Κριτική ανασκόπηση υφιστάμενων διαδικασιών και κατευθύνσεις – δυνατότητες για την επόμενη μέρα
Περίληψη
Ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και οι δημόσιοι υπάλληλοι ως φορείς αυτής υπόκεινται σε έντονη κριτική. Η «αξιολόγηση της απόδοσης» είναι μία σύνθεση διεργασιών, απαραίτητη ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπαλλήλων και εν τέλει των ίδιων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι συνεχείς πρωτοβουλίες κατά τα τελευταία έτη για την συγκρότηση ενός ενιαίου και ομοιόμορφου πλαισίου «συστήματος αξιολόγησης», το οποίο θα αλληλεπιδρά με τις διαδικασίες στοχοθεσίας και επιλογής προϊσταμένων, δεν καρποφόρησαν. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος του αξιολογητή είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Μολαταύτα, διαπιστώνεται ότι τα σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης υιοθετούν στάδια τα οποία προάγουν την αυτογνωσία και τη συνεργασία μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η έννοια και η λειτουργία της αξιολόγησης εδραιώνεται πλέον επί περιγραμμάτων θέσης εργασίας και συνδέεται με τη στοχοθεσία του φορέα, πάνω δε στα αποτελέσματά της στοιχειοθετούνται οι βαθμολογικές προαγωγές και η ανταμοιβή (χρηματική ή μη) των υπαλλήλων. Η ανάπτυξη και εγκαθίδρυση ενός ικανού, αντικειμενικού και αποδοτικού συστήματος προαπαιτεί την αναστολή των παραγόντων που δρουν ανασχετικά. Η αειφορία πρέπει να διέλθει μέσα από ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών, των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών τους οποίους η Δημόσια Διοίκηση υπηρετεί.
Το αρχικό μέρος της εργασίας εκτείνεται στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας. Παρουσιάζονται συνοπτικά έννοιες που έχουν αποδοθεί για τον ορισμό της «αξιολόγησης» και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αξιολόγησης καθώς επίσης αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης ενός συστήματος αξιολόγησης. Περαιτέρω, γίνεται αναδρομή στην φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον Δημόσιο υπάλληλο από τους αντίστοιχους στον ιδιωτικό τομέα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου και παρουσιάζεται το (έως πρότινος) ισχύον σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, αναλύονται συνοπτικά οι διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προϊσταμένων καθώς και το σύστημα Διοίκησης Μέσω Στόχων όπως προσαρμόσθηκε στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Κατά τον χρόνο εκπόνησης της παρούσας εργασίας, (άνοιξη – φθινόπωρο 2016) ψηφίσθηκε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης [Ν.4369/2016] το οποίο όμως δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Στο τέλος του κεφαλαίου παρέχεται κριτικός σχολιασμός του υφιστάμενου πλαισίου και συνοπτική αναφορά στα συστήματα αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ.
Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, δομημένου σε τρείς ενότητες που στοχεύουν, αφενός μεν στην επισκόπηση και αποτίμηση της γνώμης που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την αξιολόγηση της απόδοσης αφετέρου δε, στη διερεύνηση και ανάλυση της άποψής τους επί προτύπων απασχόλησης και εργασιακής κουλτούρας που εισάγεται μέσα από τα σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης. Είναι εξόχως σημαντικό να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και συνοχή ώστε η επιλογή των απαντήσεων να είναι ευχερής, προσιτή και ξεκάθαρη.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του ερωτηματολογίου και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (γραφήματα, διαγράμματα) έγινε με χρήση του προγράμματος EXCEL. Παρέχονται επίσης αναγκαία στοιχεία θεωρίας για τον υπολογισμό της στατιστικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών (ποιοτικές μεταβλητές διάταξης), βασιζόμενη στους συντελεστές Pearson και Spearman. Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται διεξοδικά στο έκτο κεφάλαιο, ακολουθώντας τη δομή του ερωτηματολογίου, ενώ σε κάθε στάδιο παρέχεται ουσιαστικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων.
Στο τελευταίο (έβδομο) κεφάλαιο συνοψίζονται τα ευρήματα της έρευνας. Η σύνοψη μας οδηγεί στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους αλλά και γνώση της αναγκαιότητας για μετεξέλιξη – μεταμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.

Σημαντικοί Όροι: Αξιολόγηση Απόδοσης, Δημόσιοι υπάλληλοι, Στοχοθεσία, Περιγράμματα θέσης εργασίας, κατασκευή ερωτηματολογίου, συσχέτιση μεταβλητών, συντελεστές Spearman και Pearson.

Φραγκάκου Δέσποινα

Η συμβολή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων. Έναυσμα για το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτέλεσαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας. Από τη μία πλευρά, την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, γεγονός το οποίο καθιστά τα Δημόσια Έσοδα και την είσπραξη αυτών πρωταρχικό στόχο για τις κυβερνήσεις, και από την άλλη, το «πέρασμα» από το γραφειοκρατικό μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης του Weber στο Νέο Δημόσιο Management.
Με την παρούσα, επιχειρείται καταρχάς, η εννοιολογική προσέγγιση των Δημοσίων Εσόδων, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και της Διαλειτουργικότητας και στη συνέχεια, η κατανόηση της σχέσης εξάρτησης της είσπραξης από τις πρόσφατα υιοθετούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Περιγράφεται ο μηχανισμός είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων, τόσο στην πρότερη όσο και στην υφιστάμενη κατάσταση, καταγράφονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες είσπραξης, αναφέρονται συναφείς ευρωπαϊκές πρακτικές και εν τέλει εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για την βελτίωση της είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων με σύμμαχο την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Ως εκ τούτου και δεδομένου της ευρείας υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικής είσπραξης από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα τελευταία χρόνια, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όντας βασικό στοιχείο του νέου διοικητικού μοντέλου, διαφαίνεται να συνιστά σημαντικό παράγοντα βελτίωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Σημαντικοί Όροι: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσια Έσοδα, Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων, Διαλειτουργικότητα

Βαλασιάδη Κορνηλία

Περίληψη
Αφορμή για την εργασία αυτή είναι η καθημερινή εικόνα που έχω στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στον δικό μου χώρο εργασίας όπου οι υπολογιστές είναι χαμηλών δυνατοτήτων για το πέρας των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι υπάλληλοι σε αυτούς. Ομοίως και τα προγράμματα – λογισμικά τα οποία είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές όχι απλά δεν έχουν εγκατεστημένη την τελευταία ενημερωμένη έκδοση αλλά τρέχουν αρκετά παλαιότερες εκδόσεις τους. Επίσης άλλη μία αφορμή ήταν η παρακολούθηση του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα για την λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων» του Μεταπτυχιακού που παρακολουθώ όπου η εκπαίδευσή μας πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά σε Microsoft Office 2003 το έτος 2014.
Στόχος της εργασίας αυτής λοιπόν είναι να παρέχει πληροφορίες για το πώς να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Ελλάδα, να είναι επιτυχής στη χρήση των Τ.Π.Ε. και να βοηθήσει την επιχείρηση της κυβέρνησης με τρόπους που υποστηρίζουν πραγματικά τις ανθρώπινες ανάγκες ανάπτυξης του κάθε υπαλλήλου που διαχειρίζεται αυτές και τον πολίτη που είναι και ο τελικός χρήστης.
Θα κοιτάξουμε τον υπάλληλο γιατί οι προκλήσεις και τα θέματα της εφαρμογής των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σημαντικές για την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη συστημάτων και για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Θα ερευνήσουμε και τον πολίτη γιατί επιτρέπει στο κοινό να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσδιοριστεί η επίδραση του υπολογιστή για την αποτελεσματικότερη επίδοση των δημόσιων υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών τους. Αυτό θα μας οδηγήσει και στο να ασχοληθούμε με την βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της χρήσης των πληροφοριών και των τεχνολογιών της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Φέγγη Αλεξάνδρα
Η απεικόνιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, εστιάζοντας στο ερευνητικό μέρος, τη διερεύνησή της στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.
Επιχειρείται, καταρχήν, μια σύντομη προσέγγιση βασικών εννοιών της κοινωνικής δομής και θεωρητικών ρευμάτων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της οικονομικής θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της επιρροής της στα εκπαιδευτικά δρώμενα.
Στη συνέχεια, εξετάζεται η συνάρτηση της κοινωνικοοικονομικής προέλευσης ενός ατόμου με την ανάπτυξη των «φυσικών» χαρισμάτων, απαραίτητων για τη σχολική επιτυχία και κατ’ επέκταση την επαγγελματική αποκατάσταση.
Σχετικά με την τελευταία, παρατίθενται στοιχεία προς απόδειξη της συνάφειας εκπαιδευτικού επιπέδου –απασχόλησης-ανεργίας.
Ακολούθως, όσον αφορά στη βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται η εργασία, γίνεται μια προσπάθεια ιστορικής αναδρομής της πορείας της Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα εκτενή αναφορά στις διαφορετικές τους πορείες στην Ελλάδα, μέσω των διαχρονικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και το ρόλο τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Τέλος, το ερευνητικό μέρος προσπαθεί να αποτυπώσει το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των μαθητών των δύο τύπων Λυκείων προς επιβεβαίωση ή μη των θεωρητικών προσεγγίσεων, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σημαντικοί όροι: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση, κοινωνική ανισότητα.

Στυλιανή Μπαντέκα

Ο ρόλος των τελωνείων στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη διευκόλυνση του εμπορίου

Περίληψη

Τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, της απάτης, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες συναλλαγές.
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η ανάγκη ύπαρξης ασφάλων εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έφερε αντιμέτωπες με σημαντικές και ενίοτε αντιφατικές απαιτήσεις για αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τις τελωνειακές διοικήσεις τον 21ο αιώνα. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για αποτελεσματική ασφάλεια και έλεγχο των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ από την άλλη πλευρά, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για μεγαλύτερη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου απαιτούν επαναπροσδιορισμό του ρόλου των τελωνειακών αρχών.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη του νέου ρόλου που καλούνται να παίξουν τα τελωνεία τον 21ο αιώνα στον τομέα της ασφάλειας και διευκόλυνσης του εμπορίου, καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσής του στην ελληνική τελωνειακή διοίκηση.

Λέξεις – κλειδιά: Τελωνεία, ασφάλεια, εφοδιαστική αλυσίδα, εγκεκριμένος οικονομικός φορέας, διεθνές εμπόριο, διευκόλυνση εμπορίου

Κάρδαρη Γεωργία
Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Ικανοποίηση των Υπαλλήλων του

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διεισδύσει στον ναό της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και να αναλύσει την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του.
Στα χρόνια του μνημονίου ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων έχει απαξιωθεί και ειδικότερα οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων έχουν στοχοποιηθεί ως «οι βολεμένοι του δημοσίου». Στην παρούσα έρευνα θα μελετήσουμε το πώς βλέπουν οι υπάλληλοι της Βουλής τον χώρο εργασίας τους, τον βαθμό ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτόν καθώς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ικανοποίηση για την ψυχική ηρεμία του ατόμου και την βελτίωση της απόδοσής του .
Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση κοινοβουλίου – Δομή Κοινοβουλίου – δημόσιοι υπάλληλοι – υπάλληλοι Βουλής – ικανοποίηση υπαλλήλων – παρακίνηση υπαλλήλων.
Μαθιουδάκη Αντωνία
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περίληψη
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην κλασσική θεωρία, τον μαρξισμό και την κεϋνσιανή θεωρία, προκειμένου να γίνει σαφής η διαφορά της θεώρησης της εργασίας κατά το παρελθόν σε σχέση με το παρόν. Επίσης για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της ιστορίας των εργασιακών σχέσεων, γίνεται αναφορά στην περίοδο του φορντισμού και του μεταφορντισμού.
Στη συνέχεια γίνεται μία αναδρομή στα κεκτημένα των εργαζομένων και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι πια δεδομένα. Επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την απασχόληση.
Αναλύονται διεξοδικά η μερική απασχόληση, η ενοικίαση εργαζομένων καθώς και η τηλεργασία. Δίνονται παραδείγματα, για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη αυτές οι μορφές εργασίας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις νέες εργασιακές συνθήκες, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι.
Δίδονται στατιστικά στοιχεία, τα οποία αφορούν την Ελλάδα, σχετικά με την ανεργία, το είδος των νέων προσλήψεων και την μετατροπή συμβάσεων από πλήρη σε μερική απασχόληση.
Στη συνέχεια, εξετάζεται αφενός το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και αφετέρου, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην νομοθεσία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, για την καλύτερη λειτουργία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
Τέλος, στα πλαίσια της έρευνας που έγινε με αφορμή την παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον της εργασίας. Επιλέχθηκε να απαντηθεί όχι από εργαζόμενους, αλλά από άτομα τα οποία εκπροσωπούν κόμματα, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η επιλογή αυτή έγινε για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, από τις απαντήσεις αυτών που έχουν είτε την εξουσία να νομοθετούν, είτε τη δύναμη να πιέσουν προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας.
Λέξεις – Κλειδιά: Εξέλιξη, Τεχνολογία, Ευελιξία, Ανεργία, Μερική απασχόληση, Ενοικίαση εργαζομένων, Τηλεργασία.
Κωσταρά Ελένη
Τα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης:
Η εισφοροδιαφυγή των επιχειρήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
την περίοδο της κρίσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, με την παρατεταμένη ύφεση, γίνεται διαρκώς λόγος για την κρίση του κράτους πρόνοιας και τα προβλήματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Στη παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη Ελλάδα και να αποτυπώσουμε κάποια βασικά του προβλήματα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με μία από τις σοβαρές αδυναμίες του, την εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή των επιχειρήσεων.
Για τους σκοπούς της εργασίας έγινε χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από υπαλλήλους τμημάτων εσόδων και ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφενός κατέγραψαν την άποψη των υπαλλήλων για τα φαινόμενα της εισφοροδιαφυγής, εισφοροαποφυγής και αδήλωτης εργασίας των επιχειρήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφετέρου μας οδήγησαν στην κατεύθυνση του εντοπισμού των αιτιών καθώς και των προτάσεων για πιθανές λύσεις.

Λέξεις κλειδιά: κράτος πρόνοιας, κοινωνική ασφάλιση, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εργοδότης, ασφαλισμένος, εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή.
Κοντού Ιωάννα-Φαίδρα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να παρουσιασθεί μια σύγκριση στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ καθώς και στους λόγους που εφαρμόζεται η παραπάνω πολιτική καθώς και τα αποτελέσματά της και στις δυο περιπτώσεις, από το 2000 έως την πτώση των Lehman Brothers το 2008, και από το 2008 έως σήμερα.
Μέσα από αυτή την εργασία θα αναπτυχθεί η έννοια της δημοσιονομικής πολιτικής, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή στη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και στα αποτελέσματα που επέφεραν, θα μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μιας και της άλλης δημοσιονομικής πολιτικής, θα αναπτυχθούν οι λόγοι που ασκήθηκε διαφορετική δημοσιονομική πολιτική στην κάθε περίπτωση, ο τρόπος που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ με τη δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε και η διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής στις δυο υπό εξέταση περιπτώσεις. Επιπλέον, θα αναλυθεί η οικονομία των δυο περιπτώσεων μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τα μέτρα που έλαβαν κατά την περίοδο αυτή, καθώς επίσης θα αναλυθεί και το πολιτικό τους και τραπεζικό τους σύστημα..
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των δημοσιονομικών πολιτικών που ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. αντίστοιχα, από το 2000 έως την πτώση των Lehman Brothers το 2008, και από το 2008 έως σήμερα. Να μελετηθούν οι διαφορές τους λόγω κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών διαφορών που έχουν οι δυο ενώσεις καθώς και να ερευνηθούν οι επιπτώσεις τους στην οικονομία, την ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι λόγοι που εφαρμόζεται η ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική στην κάθε περίπτωση και εάν και πόσο αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ με τη δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε.

Σημαντικοί Όροι: Δημοσιονομική Πολιτική – Ευρωπαϊκή Ένωση – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής- Οικονομική κρίση- Διατηρησιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής – Αλληλεπίδραση – Οικονομική σταθερότητα-Αποτελεσματικότητα-Πολιτική ένωση της Ε.Ε.

Καραβαράκη Μαρία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ο εντοπισμός των παραγόντων που οδηγούν τους φορολογούμενους σε παραβατική συμπεριφορά.
Γίνεται αναφορά του φορολογικού τοπίου στην Ελλάδα, των πηγών άντλησης των φορολογικών εσόδων, του τρόπου κατανομής του φορολογικού βάρους, τα έτη πριν αλλά και κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αναλύονται οι έννοιες της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας, οι τομείς που εντοπίζονται καθώς και οι τρόποι εμφάνισής τους. Γίνεται αναφορά για τη φορολογική συμμόρφωση μέσα από πραγματοποιηθείσες έρευνες και από διεθνή βιβλιογραφία. Για την καλύτερη κατανόηση του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης πραγματοποιείται έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μη, ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδηματικών κριτηρίων. Αναλύονται οι πεποιθήσεις των φορολογούμενων, η σχέση που έχουν με τη φορολογική διοίκηση και οι λόγοι που δεν συμμορφώνονται φορολογικά. Προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, της καλλιέργειας φορολογικής κουλτούρας καθώς και της ανάπτυξης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Λέξεις Κλειδιά: Φόρος, Έσοδα, Φορολογία, Φοροδιαφυγή, Παραοικονομία, Φορολογική Συμμόρφωση
Γεωργίου Αριστείδης
«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναμφίβολα, ένα από τα πλέον εκτεταμένα, σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, είναι το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ευρέως γνωστό και ως «ξέπλυμα χρήματος». Στην εργασία αυτή καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του φαινομένου, αναλύονται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παγκοσμίως και στην Ελλάδα, καθώς και η σύνδεσή του με την φοροδιαφυγή, τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Περιγράφονται τα στάδια και η διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και οι συνηθέστερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Καταγράφονται δείκτες εντοπισμού των ασυνήθιστων συναλλαγών, μέσω των φορολογικών ελέγχων και των τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθιστούν δυνατή την απόκρυψη και τη δικαιολόγηση της παράνομης προέλευσης, της ροής και της κατοχής των χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια μελετάται η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού σε διεθνές, ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και τα θεσμικά όργανα που σχηματίστηκαν για τη δημιουργία μιας νομοθετικής ασπίδας προστασίας της νομιμότητας. Στην ελληνική νομοθεσία γίνεται εκτενής παρουσίαση των νομοθετημάτων που υφίστανται από το 1990 και μετά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εγκληματικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων, διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων, δείκτες εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων

Ταχμιτζόγλου Δήμητρα

N.4412/2016
Νέος Νόμος Προμηθειών και Εφαρμογή του στον Τομέα της Υγείας
Μελέτη Περίπτωσης
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

Περίληψη
Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούσε αναγκαιότητα αφενός για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου για τον εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας στις επιταγές της σημερινής εποχής.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ψηφίστηκε ο νόμος 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’/8-8-2016) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο οποίος θεσμοθετεί ενιαίους κανόνες για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των Φορέων Υγείας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών υγείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση του ν. 4412/2016, οι στόχοι που καλείται να επιτύχει, η περιγραφή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και η πρακτική εφαρμογή του στους φορείς υγείας.
Οι προμήθειες των Φορέων Υγείας διαφέρουν ριζικά από τις προμήθειες οποιοδήποτε άλλου δημόσιου φορέα, καθώς διακρίνονται στις ιδιαίτερες για τον τομέα της υγείας προμήθειες (φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα) και στις κοινές με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα προμήθειες, οι οποίες όμως έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος από άλλους φορείς (π.χ. υλικά γραφείου, κόστος τηλεφωνίας αλλά και ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαριότητας ή συντήρησης υποδομών). Εξάλλου, οι προμήθειες των Φορέων Υγείας αποτελούν στοιχείο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, της υγείας και ασφάλειας ασθενών και προσωπικού και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας.
Σκοπός της παρούσας είναι να καταδειχθεί μέσα από μία συστηματική παρουσίαση των διατάξεων του ν. 4412/2016, κυρίως αυτές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και όχι των δημοσίων έργων, η επίτευξη της αναμόρφωσης και της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει μέχρι τώρα τις συμβάσεις των φορέων υγείας.
Η εργασία δομείται σε δύο μέρη: το πρώτο, αποτελούμενο από επτά κεφάλαια, αναφέρεται στο σύστημα προμηθειών υγείας όπως διαμορφώθηκε από τον ν. 4412/201, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου νόμου και οι προτάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα προμηθειών υγείας στη χώρα μας. Στο μέρος αυτό, με μεθοδολογική προσέγγιση μεθόδου: content analysis, ερωτηματολογίου και προφορικών επαφών, θα παρουσιαστούν συμπεράσματα βασισμένα σε ανάλυση κατόπιν επεξεργασίας SPSS v.21.
Η εργασία κλείνει με μια γενική εκτίμηση-συμπέρασμα σχετικά με τις προοπτικές του συστήματος προμηθειών υγείας, που συμπυκνώνεται στο εξής:
Η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 βελτιώνει ορισμένες πτυχές του συστήματος προμηθειών υγείας, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της συμμετοχής περισσότερων οικονομικών φορέων. Παρ’ όλα ταύτα οι γενικές και αόριστες διατάξεις του νόμου αναμένεται να προκαλέσουν υποκειμενικές ερμηνείες και αδυναμία ανταπόκρισης των Φορέων Υγείας, ανασφάλεια στους οικονομικούς φορείς και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Επιπλέον, η άμεση έναρξη ισχύος του καθώς και οι συνεχείς μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του προφανώς δυσχεραίνουν την ομαλή και ορθή εφαρμογή του.
Σημαντικοί Όροι
Ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ, Κεντρική Αρχή Αγορών, Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Ανταγωνιστικός Διάλογος, Συμφωνία Πλαίσιο, Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός, Σύμπραξη Καινοτομίας

Μπουρούτης Πέτρος
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περίληψη
Η κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια έφερε σαν επακόλουθο την εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Τα μέτρα περιελάμβαναν μειώσεις στις τιμές φαρμάκων, εκπτώσεις και επιστροφές, αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των α-σφαλισμένων κλπ.. Το 2014 το ύψος της δημόσιας δαπάνης ήταν €2 δισ., μειωμένη κατά 15% σε σχέση με το 2013 και σωρευτικά 60,5% έναντι του 2009. Η δαπάνη φέτος για το 2015 θα παραμείνει σταθερή, ενώ την επόμενη τριετία πτωτικά και δεν θα καλυφθούν περισσότερα από €1,94 δισ. ετησίως. Οι όποιες υπερβάσεις θα προκύψουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να τις καλύψουν μέσω των clawback, το μέγεθος των οποίων έφτασε το 2014 τα €205 εκ., ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών ήταν η από το 2009 διαρκής πτώση της αγορά του φαρμάκου.
Οι τιμές των φαρμάκων οι οποίες μειώνονται με τις συνεχείς ανατιμολογήσεις, σε συνδυασμό με τα ελλείμματα των ταμείων και τις καθυστερήσεις που έχουν σαν επακόλουθο δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πιστωτικού κινδύνου λόγω της έλλειψης ρευστότητας στον κλάδο.

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Ιατροφαρμακευτικός κλάδος, Μνημόνια, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Προϋπολογισμός, Φαρμακευτική Δαπάνη, Γενόσημα, Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Οικονομία

Αβδούλου Ελένη

Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα και η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην αντιμετώπισή της
Περίληψη

Η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον των κρατών και των διεθνών οργανισμών, καθώς ο περιορισμός της, θεωρείται αναγκαίος για τη βελτίωση του επιπέδου της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιδιώκεται η αύξηση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα, στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος πραγματοποιείται μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, ενώ η εμπειρική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους εργαζόμενους στις Δ.Ο.Υ στην περιοχή της Αττικής. Η ανάλυση των στοιχείων που θα προκύψουν από την καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τη θεωρητική προσέγγιση έχουν ως στόχο να μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε σημαντικά συμπεράσματα και σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς μέσω της επιτυχούς ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Λέξεις κλειδιά: Διαφθορά, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημόσιος Τομέας

Κρίκα Σπυριδούλα

«Η ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που επικαλούνται οι φορολογούμενοι πολίτες στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι η αποταμίευση ή αλλιώς το περίσσευμα κεφαλαίου που σχηματίζεται από τα εισοδήματα των παρελθόντων ετών.
Οι φορολογούμενοι την επικαλούνται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο ή για να δικαιολογήσουν την προέλευση των ποσών που απέστειλαν με τη μορφή εμβασμάτων στο εξωτερικό.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων στο σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη στην περίοδο που διανύουμε, καθώς υπάρχει σημαντική αύξηση των τεκμηρίων με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους και ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από τις φορολογικές αρχές με τους ελέγχους που διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό.
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος και την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.
Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα στοιχεία με συνδυασμό στοιχείων του ερωτηματολογίου, ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν σύγκριση και προσέγγιση της θεωρητικής βάσης που διατυπώνεται από ειδικούς, και διατυπώνονται προτάσεις για ακριβέστερο προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, για ελέγχους επαλήθευσης οικονομικών δεδομένων καθώς και κριτήρια ενδείξεων προσαύξησης περιουσίας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το δηλούμενο εισόδημα. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με ελάχιστες προσαρμογές για την επίτευξη μεγιστοποίησης του ζητούμενου, της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.
Λέξεις– κλειδιά: Ανάλωση κεφαλαίου, εμβάσματα, τεκμήρια διαβίωσης, αντικειμενικές δαπάνες

Παπαχρήστου Κωνστατνίνα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ.
Περίληψη
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών και ερευνάται η αποτελεσματικότητά τους, σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι και σήμερα. Η μη ή η ελλιπής αντιμετώπιση από τα φορολογικά όργανα των ανωτέρω φαινομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης δημοσίων εσόδων και επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας δραστικά στην αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Η έρευνα που διεξήχθη προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες που οδηγούν στην αναποτελεσματικότητα των φοροελεγκτικών μηχανισμών, βοήθησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη διατύπωση προτάσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία αυτών.
Λέξεις Κλειδιά: Φορολογική Διοίκηση, Φοροελεγκτικοί μηχανισμοί, Οικονομικό Έγκλημα, Φοροδιαφυγή, Διαφθορά, Παραοικονομία.

Χρονοπούλου Μυρτώ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίληψη

Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν ο εργαζόμενος νιώθει ικανοποιημένος στον εργασιακό του χώρο, τότε είναι πιο παραγωγικός και συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας που εργάζεται. Η εργασιακή ικανοποίηση προέρχεται από διάφορα χαρακτηριστικά όπως ο μισθός, οι σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους καθώς και με τη διοίκηση, το ωράριο εργασίας, τη δυνατότητα κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης σε Αθηναϊκή εφημερίδα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα ικανοποίησης ή μη των εργαζομένων και να δοθούν τρόποι επίλυσης για την καλυτέρευση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος σε μια περίοδο που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την οικονομική κρίση.

Λέξεις κλειδιά : εργασιακή ικανοποίηση, κίνητρα, εργασία, επιπτώσεις, εργασιακές σχέσεις, εφημερίδα .

Καρίπη Δέσποινα
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
Περίληψη
Ο τουρισμός θεωρείται ως ένα πεδίο έρευνας σχετιζόμενο αφενός μεν με τη μετακίνηση, τα κίνητρα, τη διαμονή και τις εμπειρίες του τουρίστα, αφετέρου δε με τις οικονομικές, κοινωνικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του στις χώρες υποδοχής. Τουριστικοί φορείς και κυβερνήσεις θεωρούν πλέον τον τουρισμό ως ένα σημαντικό πυλώνα για την αύξηση των δημοσίων εσόδων τους, καθώς μέσω αυτού παρατηρείται αύξηση των τουριστικών εισπράξεων, αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέου εξαγωγικού προϊόντος, έργα τουριστικής υποδομής, ανάγκη για προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας κλπ. Ένας από τους κυριότερους κλάδους του τουρισμού είναι ο ξενοδοχειακός, ο οποίος θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικός και διαδεδομένος παγκοσμίως.
Με την παρούσα εργασία στοχεύεται να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της προστασίας του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας ενόψει της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και το πώς έχουν επηρεαστεί τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου έπειτα από την αστάθεια του φορολογικού καθεστώτος /πολιτικής.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τουρισμό, στη ζήτηση και στην προσφορά του, στα είδη και στις μορφές του. Επίσης αναλύεται το τουριστικό προϊόν και τα κύρια συστατικά του, καθώς και η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μνεία για την εξέλιξη του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Παρατίθενται τα δεδομένα ως προς τη δομή του τουριστικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα του ξενοδοχειακού, με ανάλυση της εικόνας που επικρατεί για το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παρουσιάζεται το προφίλ τη ελληνικής ξενοδοχίας μέσα από τα έσοδα, τις πληρότητες και τις τιμές διάθεσης δωματίων για το 2015.
Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το ευμετάβλητο πεδίο της φορολογίας που εφαρμόζεται στον ξενοδοχειακό κλάδο, την πορεία των εισπράξεών του σε σχέση με το σύνολο των αφίξεων και πώς αυτά καθορίζουν τα φορολογικά του έσοδα, κάνοντας αναφορά και στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κλάδο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μνεία στην Αθήνα, η οποία ως τουριστικός προορισμός διαθέτει ένα πολυδιάστατο και ιδιαίτερο προϊόν με εξαιρετική δυναμική, ιστορία και ταυτότητα, απευθυνόμενη σε πολλά και διαφορετικά κομμάτια της διεθνούς αγοράς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, με τα νέα έργα υποδομής και τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχειακού κλάδου, συνέβαλαν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών καθώς και τα αρκετά και χρόνια προβλήματα της πόλης (εγκληματικότητα, μεταναστευτικό, προσφυγικό κ.α.) έχουν ανατρέψει τις κοινωνικοοικονομικές ισορροπίες. Η σημαντικότερη αρνητική επίπτωση στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι η μείωση των κρατήσεων με ταυτόχρονο περιορισμό της ημερήσιας δαπάνης των επισκεπτών/πελατών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας και αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες της Αθήνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η εξέλιξη των κρατήσεων και των εσόδων των εν λόγω επιχειρήσεων και πως έχει συμβάλει σε αυτό η συνεχόμενη μεταβολή της φορολογικής πολιτικής και η φοροδιαφυγή. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της έρευνας, την ανάλυσή τους και τα συμπεράσματα – προτάσεις στα οποία οδήγησε η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Λέξεις – κλειδιά: τουρισμός, φορολογία, ξενοδοχειακός κλάδος, φορολογικά έσοδα, φοροδιαφυγή

Κονταράτου Άννα

Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και εφαρμογή Ποιοτικών Διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα.
Μελέτη Περίπτωσης: το Ελεγκτικό Συνέδριο
Περίληψη

Ένεκα των εκρηκτικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, μια από τις πλέον επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μας, αποτελεί η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οικονομικών πόρων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων διοίκησης. Η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού σ’ αυτά, καθίσταται τουλάχιστον αναγκαία. Ο σωστός και έγκαιρος Προγραμματισμός των Ανθρώπινων Πόρων, που θα εξασφαλίσει τον ικανό ποιοτικά και ποσοτικά αριθμό εργαζομένων ενός Οργανισμού, αλλά και την αξιοποίηση αυτών μέσα από τον σχεδιασμό πλάνων στελέχωσης, αξιολόγησης της προόδου κι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, αποτελεί επιτακτική απαίτηση στο πλαίσιο της Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Η παρούσα εργασία διερευνά το θέμα της αποτελεσματικής διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και την εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στον εν στενή εννοία Δημόσιο Τομέα, και ειδικότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σκοπός της εργασίας είναι να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της ποιότητας στο δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς, που τίθεται υπό δημοσιονομική, και όχι μόνο, αμφισβήτηση. Επίσης, να διερευνηθεί με ποιο τρόπο, μέσα από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας, μπορεί να οδηγηθεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς απάντηση μέσω της έρευνας αφορούν το βαθμό στον οποίο η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ασκεί κάποια επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων και το βαθμό στον οποίο η υποστήριξη για μάθηση που δέχονται οι εργαζόμενοι συσχετίζεται με τις αντιλήψεις τους για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Η έρευνα περιέλαβε συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 96 υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από διάφορες βαθμίδες και δυο συνεντεύξεις από στελέχη. Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ασκεί επίδραση σε κάποιες συνιστώσες εργασιακής ικανοποίησης, όπως είναι η ικανοποίηση από την ικανότητα του Προϊσταμένου/Επιτρόπου να λαμβάνει αποφάσεις και από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και την καλή συνεργασία. Επίσης, η υποστήριξη σχετικά με τη μάθηση συσχετίζεται με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δράσεων. Τέλος, αποτυπώνεται το θέμα της υπο-στελέχωσης των υπηρεσιών, η ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό και επιμόρφωση.

Σημαντικοί Όροι: Αποτελεσματική Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Ποιοτικές Διαδικασίες, Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μαθιανάκης Δημήτρης

Διεθνές Εμπόριο και Ανταγωνιστικότητα
Η περίπτωση της Ελλάδας 1999-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας τόσο ως χώρας όσο και σε επτά επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και πως αυτή αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αρχικά γίνεται ανάλυση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας και στη συνεχεία παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση των εξής δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστικότητας: του Δείκτη Κάλυψης των Εισαγωγών από εξαγωγές, του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης, του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης και του Δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλήθηκαν κυρίως από τη Eurostat και αφορούν την οικονομική περίοδο από το 1999 έως το 2015. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά κλάδο προϊόντος συμφώνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου SITC.

Σημαντικοί Όροι: Εξαγωγές, Εισαγωγές, Εμπορικό ισοζύγιο, Ανταγωνιστικότητα, Δείκτες ανταγωνιστικότητας.

Φίλης Παναγιώτης

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία έχουμε ως στόχο να καταγράψουμε την πορεία της Ευρωζώνης από την ίδρυσή της έως σήμερα. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που την μαστίζουν σήμερα και ποιοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτών. Προτείνουμε λύσεις στα βασικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζωνης τα οποία ουσιαστικά υπάρχουν από την ίδρυσή της. Καταγράφουμε τις προσπάθειες που έγιναν για να δημιουργηθεί αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Επίσης καταθέτουμε προτάσεις για να γίνει η Ευρωζώνη μια ασφαλής οικονομική, και όχι μόνο, περιοχή. Αναλύουμε την θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών και προσπαθούμε να καταδείξουμε εάν είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική περιοχή ή όχι. Τέλος αναλύουμε τις συνθήκες που την οδήγησαν στην σημερινή της μορφή και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που την ταλανίζουν, ώστε να γίνει επιτέλους η ένωση που είχαν οραματιστεί οι ηγέτες που την δημιούργησαν.
Η δομή της Διπλωματικής Εργασίας έχει ως εξής:
Κεφάλαιο 1: Η Ευρωπαϊκή ιδέα και η υλοποίησή της
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην γέννηση της Ευρωπαϊκής ιδέας. Καταγράφονται οι σημαντικότεροι εκφραστές της και οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για την δημιουργία της. Τέλος γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κεφάλαιο 2: Η νομισματική και οικονομική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται η θεωρία και τα στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Καταγράφονται τα σχέδια και τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης και γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την δημιουργία της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)
Κεφάλαιο 3: Η σημερινή αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι σημαντικότεροι θεσμοί της οικονομικής διακυβέρνησης. Αναλύεται πως ήταν η οικονομική διακυβέρνηση πριν την κρίση και καταγράφεται τι κινήσεις έχουν συμφωνηθεί να γίνουν για να βγει από την κρίση.
Κεφάλαιο 4: Είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική Περιοχή
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι σημαντικότερες θεωρίες για τις Άριστες Νομισματικές Περιοχές και γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί εάν είναι η Ευρωζώνη μια Άριστη Νομισματική Περιοχή.
Κεφάλαιο 5: Προοπτική της οικονομικής ολοκλήρωσης, προβλήματα και λύσεις
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την Ευρωζώνη, γίνεται λόγος για τα σενάρια που υπάρχουν για το μέλλον της και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Λέξεις – κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομισματική Ένωση, Αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, Άριστη Νομισματική Περιοχή, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Κατσικογιάννη Χρυσούλα Χριστιάνα

«Η εργασιακή ικανοποίηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μελέτη Περίπτωσης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας, είτε αναφερόμαστε σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, είτε του Ιδιωτικού Τομέα. Έχει αποδειχθεί, ότι η αποδοτικότητα του εργαζόμενου, επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνει.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στην καταγραφή του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Σημαντικό ρόλο στην καταγραφή αυτή, αποτελεί η μελέτη πολλών παραγόντων, που επιδρούν στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης, καθώς και η επίδραση δημογραφικών στοιχείων, όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι μηνιαίες απολαβές και τα χρόνια προϋπηρεσίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση εργαζομένων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Καραμίντζιου Παναγιώτα

“Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του Πειθαρχικού Δικαίου στον ελληνικό δημόσιο τομέα σήμερα.
Η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, προέβη σε συνεχείς νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων, στον περιορισμό του αριθμού των, καθώς και σχετικά με το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας, το οποίο λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως πειθαρχική ποινή.
Οι επιχειρούμενες αλλαγές μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν ως στόχο:
α) την αντικειμενικότερη κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου με την τοποθέτηση δικαστικών λειτουργών στη σύνθεσή τους για πρώτη φορά και
β) την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας (παραπομπή υπαλλήλου και εκδίκαση της πειθαρχικής δίκης), ορίζοντας και εδώ για πρώτη φορά, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλα τα στάδια ολοκλήρωσής της.
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι εάν οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και εάν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και κατανοούν τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου.

Λέξεις – κλειδιά: Πειθαρχικό Δίκαιο, δημόσιοι υπάλληλοι, πειθαρχικά συμβούλια, ΕΔΕ, πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές, αυτοδίκαιη αργία.

Αντωνιάδου Αικατερίνη

«Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Περίληψη

Η έκταση του φαινομένου των offshore εταιρειών ανά τον κόσμο, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Η εμπλοκή τους στα μεγαλύτερα οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα καθώς και η διαρκής συσχέτιση τους με την διόγκωση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθιστά τον έλεγχο τους ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα. Ειδικά μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον Τύπο (τα λεγόμενα «Panama Papers»), η επιτακτική ανάγκη ελέγχου των εν λόγω εταιριών επανέρχεται με δριμύτητα στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου.
Η προστιθέμενη αξία της παρούσας εργασίας έγκειται στο να γίνει ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιά είναι η έννοια των offshore εταιριών, πως η δραστηριοποίηση τους μέσω της αγοράς και εκμετάλευσης ακινήτων στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει όχημα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας φορολογικού ελέγχου των εν λόγω εταιριών. Επιπροσθέτως επιχειρείται η αποτύπωση των ενδεχόμενων δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελεγκτικός μηχανισμός και παράλληλα ο εντοπισμός των δυνατών του σημείων, ούτως ώστε μέσα από τη βελτιστοποίηση του να καταστεί αποτελεσματικότερος.

Λέξεις – Κλειδιά: Offshore ιδιοκτησίας ακινήτου, Φορολογικός Έλεγχος, Φοροδιαφυγή, Ειδικός Φόρος Ακινήτων.

Γκίνης Αθανάσιος Θεόδωρος

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Περίληψη
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί αναμφισβήτητα μία μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματώνεται μέσω της σύστασης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων εντάσσεται ένα μεγάλο εύρος οικονομικών οντοτήτων που αναλαμβάνουν επιχειρηματική πρωτοβουλία σε τομείς που προσθέτουν κοινωνική αξία ή συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη μίας μειονεκτικής περιοχής. Επίσης, συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μη προνομιούχων ατόμων. Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη έχει αποτελέσει άξονας κεντρικής πολιτικής της Ε.Ε., αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών, εντούτοις το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται κυρίως στην εργασιακή ενσωμάτωση μακροχρόνια ανέργων ή και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στην Ελλάδα, παρόλο που η κοινωνική επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται ο ρόλος της και αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά περιορισμένη και υπολείπεται από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εντούτοις, αναδεικνύονται αρκετές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης και εδραίωσης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, στηριζόμενες σε κίνητρα που παρέχονται βάσει του νέου νομικού πλαισίου και σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σκοπός της εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση και εμβάθυνση των εννοιών που αποτελούν και συνθέτουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και η θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Σημαντικοί Όροι:
Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχείρηση, Κοινωνική αξία, Κοινωνική Λογοδοσία

Αλιφραγκή Βαμβακία

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών.
Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.»

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών. Μελέτη περίπτωσης: Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.» επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. μέσω της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορά στις απόψεις των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την ικανοποίηση των φοιτητών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.. Επιπλέον να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του γραφείου καθώς και η μετέπειτα διόρθωση και βελτίωση τους. Στην έρευνα απάντησαν 256 φοιτητές και απόφοιτοι διαφόρων τμημάτων, χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ..
Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. έχοντας σαν βασικό στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των φοιτητών και αποφοίτων και έχοντας σαν αποστολή του την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενσωμάτωσε τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο εσωτερικό του και υιοθέτησε σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

Σημαντικοί όροι: Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., Ποιότητα υπηρεσιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας-Ικανοποίησης πελατών, Ικανοποίηση φοιτητών και αποφοίτων

Κόντη Μαρία

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης – Συνήγορος του Πολίτη – Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης: Περιορισμοί και προκλήσεις στη δράσης τους για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κακοδιοίκηση, η διαφθορά, η κακή ποιότητα επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης, τόσο στον κεντρικό τομέα όσο και στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν θέματα που βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της δημόσια συζήτησης και πλέον στην χώρα μας, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, ένας σημαντικός αριθμός ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης έχει επιφορτιστεί με την καταστολή όλων των ανωτέρω φαινομένων και την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Ορισμένοι, όμως, εκ των ανωτέρω φορέων και συγκεκριμένα, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης (ΠΣτΠκτΕ), λόγω της θεσμικής τους ιδιαιτερότητας, των αρμοδιοτήτων τους, του όγκου της ελεγκτικής τους δράσης και την ευρεία δράση τους στον ευαίσθητο τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλέον των ανωτέρω ρόλου, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και την τήρηση της νομιμότητας, ως μοχλοί προώθησης αλλαγών του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα λειτουργούν αποτρεπτικά στην περαιτέρω εμφάνιση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
Με την παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν τυχόν αδυναμίες και κενά είτε σε λειτουργίες των θεσμών αυτών, είτε στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των θεσμών αυτών και του ευρύτερου πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία ενδέχεται να συνιστούν σημαντικούς περιοριστικούς παράγοντες και να εμποδίζουν τους ως άνω φορείς να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με σημαντική προστιθέμενη αξία στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.
Για τον σκοπό αυτό, εξετάσαμε την αποστολή και γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία κάθε φορέα αλλά και την ακολουθούμενη από τον φορέα αυτό διαδικασία ελέγχου ή/και διαμεσολάβησης, θέματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων καθώς και το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω θεσμοί προσεγγίστηκαν, όχι τόσο ως προς τον κατασταλτικό τους ρόλο, αλλά κυρίως ως προς τον βαθμό που αυτοί δύνανται να λειτουργούν «προληπτικά», εντοπίζοντας τις «προβληματικές» περιοχές δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και ακολούθως, διατυπώνοντας προτάσεις για νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα, να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της σχέσης και της επικοινωνίας των πολιτών με την Δημόσια Διοίκηση καθώς και στον περιορισμό των εστιών που γεννούν φαινόμενα κακοδιοίκησης. Για να συνάγουμε σαφή συμπεράσματα για τα ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε:
α) στην εξέταση του περιβάλλοντος και του επιπέδου επικοινωνίας των ως άνω θεσμών με την Δημόσια Διοίκηση, καθώς και στην εξέταση του βαθμού ανταπόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης στις προτάσεις τους (αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψή τους) και του βαθμού παρακολούθησης από τους ιδίους της πορείας των προτάσεων αυτών και
β) στην διερεύνηση του τρόπου, της «μηχανικής», που καθορίζει το περιεχόμενο και τους τομείς του ελέγχου – παρέμβασης των θεσμών αυτών, ήτοι εάν η δράση τους βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση και συνιστά κυρίως, μια ευθεία απάντηση στις καταγγελίες-αναφορές, ή είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας αξιολόγησης όλων των εξωτερικών ερεθισμάτων-πληροφοριών και εκ νέου στόχευσης δράσεων που εξυπηρετούν μια εθνική στρατηγική καταπολέμησης της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς.
Λέξεις Κλειδιά: κακοδιοίκηση, διαφθορά, φορείς ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση του 2008 βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αύξηση του δημοσίου χρέους της και την παρατεταμένη ύφεση. Αν και έχουν εκλείψει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια οι συζητήσεις στην Ευρωζώνη περί χρεωκοπίας και εξόδου της χώρας, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, καθόσον η εφαρμογή των εγκεκριμένων από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικών προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθεροποίησης δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και η χρηματοδότησή της χώρας με ευνοϊκά επιτόκια δεν πρόκειται να συνεχιστεί επ’ άπειρον .
Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των δημοσιονομικών συστημάτων, που επικράτησαν στο χώρο δράσης του ελληνισμού και στο δυτικό κόσμο από την αρχαιότητα. Στη συνέχεια θα γίνει λόγος:
για τη συμβολή των Εθνικών Δανείων και του συσσωρευμένου δημοσίου χρέους στις αλλεπάλληλες καταστάσεις χρεωκοπίας, που αντιμετώπισε το νεοελληνικό κράτος και
για την οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει η Ελλάδα από το έτος 2000 και κυρίως για τη φάση της οικονομικής ύφεσης στην οποία εισήλθε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Στο τέλος θα αναζητηθούν τα κοινά στοιχεία μεταξύ των διαφόρων περιόδων της ιστορίας του όσον αφορά στο συνεχή δανεισμό και στην αδυναμία της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του.

ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Το Μοντέλο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Αττικής. Προοπτικές Μετεξέλιξης και η Οικονομική του Διάσταση»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για τον Ελλαδικό χώρο για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της μετατροπής των βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερών.
Έως σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο «διαχείριση απορριμμάτων» με τη μόνιμη διάθεσή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων για το 84% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Ελλάδος και 90% με 95% για το Νομό Αττικής. Η συσσώρευση των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ είναι ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα.
Η δυσκολία αντιμετώπισης της διαχείρισης των ΑΣΑ στην Ελλάδα έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραμέτρων όπως, οικονομικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών αλλά και δημόσιας υγείας.
Η κατάρτιση της παρούσας μελέτης στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και παράλληλα στην ανάπτυξη μιας πρότασης για την εφαρμογή ενός ευέλικτου, οικονομικά βιώσιμου και αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων «Οικιακά Απόβλητα & Υλικά Συσκευασίας», μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του Νομού Αττικής.
Θα διερευνηθούν όλα τα πιθανά σενάρια προς ανεύρεση του βέλτιστου συστήματος ποσοτικοποίησης – αντιστοίχισης – ιχνηλασιμότητας των οικιακών ΑΣΑ και χρέωσης των ανταποδοτικών τελών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληροφόρηση των δημοτών σε συνδυασμό με ικανά οικονομικά κίνητρα ή ακόμα και επιβολή προστίμων με στόχο τη δυναμική συμμετοχή τους στη βέλτιστη διαχείριση των ΑΣΑ.

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Περίληψη

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη μεγάλη τους πλειοψηφία τους επιδιώκουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, μειώνουν την ανεργία, αυξάνουν το τοπικό εισόδημα και γενικά αναβαθμίζουν την εικόνα των πόλεων. Στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις στη χώρα μας και κατ’ επέκταση οι επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο ήταν λιγοστές. Αυτό συνέβη λόγω μιας σειράς αιτιών όπως π.χ. το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, η υψηλή φορολογία, το ρευστό φορολογικό σύστημα κλπ. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις κυβερνήσεις ότι η προσέλκυση των επενδύσεων κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό αποτελούν το βασικό πυλώνα για την έξοδο της χώρας από τη κρίση.
Η πενταετία 2000-2005 χαρακτηρίζεται αρκετά παραγωγική για τη χώρα μας από πλευράς επενδύσεων κυρίως λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μια σημαντική ιδιωτική επένδυση που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή ήταν και η ανάπλαση της Μαρίνας Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, επένδυση που αναβάθμισε κατακόρυφα όχι μόνο την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου αλλά και την ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμβολή της λειτουργίας της συγκεκριμένης επένδυσης μετά από περίπου μία δεκαπενταετία στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»
Περίληψη

Η παρατεταμένη ανεργία αλλά και η δυσκολία της Ελλάδας να επανέλθει μέσα από μια μακρά κρίση, ενισχύει την ανάγκη για διεύρυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Έρευνες έχουν δείξει ότι από την ανεργία έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο ποσοστό οι νέοι από 16 ετών έως 24 ετών και κυρίως οι εργαζόμενοι με μικρή ή ακόμα και ανύπαρκτη επαγγελματική κατάρτιση.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ασχοληθεί με την επαγγελματική κατάρτιση στη μέση εκπαίδευση, ξεκινώντας από μία σύντομη ιστορική αναδρομή από την σύστασή της και καταλήγοντας στην παρούσα κατάσταση. Θα ασχοληθεί, επίσης, με τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξή της αλλά και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της με το πρόγραμμα Μαθητείας που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη με κύριο σκοπό την μείωση της ανεργίας μέσω της εκπαίδευσης σε σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα.
Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία υποκεφάλαια μαζί με την ανακεφαλαίωση και έχει στόχο την καλύτερη κατανόηση της μέσης εκπαίδευσης από τη στιγμή που εμφανίστηκε. Αρχικά, στο πρώτο υποκεφάλαιο πραγματοποιείται η ιστορική αναδρομή της μέσης εκπαίδευσης, όπως προαναφέρθηκε. Γίνονται αναφορά στους νόμους που συστάθηκαν για την καθιέρωση της μέσης εκπαίδευσης. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Μαθητεία» στα σχολεία ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΣΕΚ. Το προαναφερθέν θέμα θεωρείται η βάση της παρούσας εργασίας καθώς η έρευνα που έχει διεξαχθεί και παρουσιάζεται λεπτομερέστατα στο κεφάλαιο 4, έχει πραγματοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο τρίτο υποκεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση όσων αναφέρθηκαν.
Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε έξι υποκεφάλαια και αφορά κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα «Μαθητεία» και το αντίκτυπο που έχει στην εγχώρια οικονομία. Στο πρώτο υποκεφάλαιο αναλύεται διεξοδικότερα το πρόγραμμα και η υλοποίηση του στα ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ μέσω ΕΣΠΑ. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η απόφαση για τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενώ το τρίτο εμβαθύνει στην Ελληνική οικονομία με το πρόγραμμα δράσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τέταρτο υποκεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στο πέμπτο τι αναμένεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο έκτο γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση όσων προαναφέρθηκαν.
Το τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία υποκεφάλαια και αφορά την οικονομική θεωρία και την καινοτομία. Πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στο έργο του JosephAloisSchumpeter , δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και παρουσιάζονται οι επιχειρηματικοί κύκλοι και η σχέση τους με άλλους οικονομολόγους. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο γίνεται η σύνδεση της «Μαθητείας» με την καινοτομία και παρουσιάζεται ως “εκπαίδευση σε καινοτόμα συστήματα. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο πραγματοποιείται η ανακεφαλαίωση όλης της ενότητας.
Το τέταρτο κεφάλαιο και βασικό πυρήνα όλης της εργασίας, αφορά εξολοκλήρου την έρευνα που διεξήχθη, σε δείγμα 469 ατόμων από σχολεία της Αττικής, αλλά και άλλων περιοχών όπως Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και Κρήτης. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, τα ερωτήματα που τέθηκαν και με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 20 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις όλων των μεταβλητών σε μορφή διαγραμμάτων και πινάκων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, αφορά την αποτίμηση της έρευνας που παρουσιάστηκε στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πρώτο υποκεφάλαιο, το οποίο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες, γίνεται σύγκριση της έρευνας, με προγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ΙΕΠ. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί και εν συνεχεία απαντώνται μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας.

ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της διενέργειας ηλεκτρονικών προμηθειών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δηλαδή στους Δήμους. Ο όρος ηλεκτρονικές προμήθειες χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (διαδίκτυο) για την διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο διεξαγωγής προμηθειών, μεταξύ των Δήμων και των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν.
ΤοΠροεδρικό Διάταγμα 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ο ΕΚΠΟΤΑ που από το 1985 αποτελούσαν την κύρια και βασική νομολογία όλων των προμηθειών των δήμων, καταργήθηκαν και ένα νέο ενιαίοεθνικό νομικό πλαίσιο έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δημιουργήθηκε. Το νέο αυτό νομικό πλαίσιο ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών διεξαγωγής προμηθειών στο σύνολο της ευρωπαϊκής ένωσης.
Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση του νέου νομοθετικού πλαισίου Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των Κοινοτικών Οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί στους προηγούμενους νόμους. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να διαπιστώσουμε τα πλεονεκτήματα από την ηλεκτρονική διεξαγωγή των προμηθειών και εργασιών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παράλληλα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της έτσι ώστε να υποβληθούν προτάσεις βελτίωσης.
Η συλλογή πληροφοριών γίνεται με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από το προσωπικό των τμημάτων προμηθειών δήμων που ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές προμήθειες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΝΔΑΤΖΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περίληψη

Από την δεκαετία του 1970 στο εξωτερικό και περίπου δύο δεκαετίες αργότερα στην Ελλάδα, άρχισε να γίνεται λόγος και να μελετάται όλο και πιο αναλυτικά το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (jobburnout ή burnout, εν συντομία). Μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι ερευνητές και καθηγητές αναφέρονται στο φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την επαγγελματική ικανοποίηση, για την οποία έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα και έρευνες. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην αρνητική συσχέτιση που εμφανίζεται μεταξύ της ικανοποίησης και της εξουθένωσης.
Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις έννοιες της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης σε έναν νευραλγικό τομέα της εθνικής οικονομίας, όπως είναι ο τραπεζικός τομέας. Περαιτέρω θα εμβαθύνουμε στο πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
Εκπαίδευση στον Δημόσιο Τομέα: Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Περίληψη

Η πολιτική εξέλιξη προήλθε από την Ευρώπη, αργότερα στις χώρες που συνδέονται άμεσα πολιτιστικά με την Ευρώπη και πολύ αργότερα με τον υπόλοιπο κόσμο (κυρίως μετά το τέλος της αποικιοκρατίας), αναφέροντας τρία συστήματα παραγωγής. Και τα τρία συστήματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, επιδίωξαν να εκπαιδεύσουν τους πολλούς. Ωστόσο, αυτή η εκπαίδευση δεν έφερε οικονομική ισότητα. Στόχος ήταν να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να σπουδάσουν. Η σημερινή οικονομική κατάσταση απαιτεί αυξημένες δεξιότητες από τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους των γραφείων.
Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, βασικός παράγοντας είναι η συνεχής κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευρύτερων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και του μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στις ανάγκες που βασίζονται στις διεθνείς απαιτήσεις.
Η διά βίου μάθηση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να ανταποκρίνεται στα διαφοροποιητικά καθήκοντα στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενημερωμένης γνώσης και ενισχύει το προσωπικό ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας.
Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της δημόσιας κατάρτισης των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων στην Ελλάδα.
Επιλέξαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, επειδή είναι σημαντικός εκπρόσωπος του δημόσιου τομέα και θα επικεντρωθούμε στους ανθρώπινους πόρους και τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα διαπιστώσουμε, και αργότερα θα διασαφηνίσουμε μέσω της έρευνάς μας την ποιότητα της κατάρτισης και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και κυρίως τις επιπτώσεις που έχει η εκπαίδευση σε δημόσιους υπαλλήλους. Η προσέγγιση της κατάρτισης του δημόσιου τομέα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων θα συσχετιστεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θα εξετάσουμε τους φορείς κατάρτισης που παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων.
Θα δοθεί έμφαση στη σημασία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης και στις επιπτώσεις της κατάρτισης σε αυτούς.
Μέσω της έρευνάς μας θα αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας αναλύοντας τα στοιχεία από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μας και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων μας.

ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Διεθνής Πρακτική, Δυνητικά Οφέλη και Μειονεκτήματα.
-Μελέτη περίπτωσης (CaseStudy) εφαρμογής μοντέλων ΣΔΙΤ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ).

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), δηλαδή τα σχήματα συνεργασιών μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων φορέων τα οποία έχουν ως στόχο την υλοποίηση δημοσίων σχεδίων.
Eναρκτήριο λάκτισμα για την εκπόνηση της, αποτέλεσε η ψήφιση του Ν.4530/2018, σύμφωνα με τον οποίο υιοθετούνται μοντέλα ΣΔΙΤ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) και η ζωτική μου ανάγκη να μάθω περισσότερα και να διαπιστώσω αν όντως τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή τους είναι πολλαπλά συγκριτικά με τα όποια μειονεκτήματα τους, μιας και έχω την τύχη και την ευτυχία κατόπιν γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ το 1999, να αποτελώ μόνιμο οικονομικό υπάλληλο της, και να με απασχολεί διακαώς το μέλλον της, μιας και βρίσκομαι ακόμη στο μέσο της εργασιακής μου καριέρας.
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε (2) μέρη. Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει μια ενδελεχής αναφορά προσεγγίζοντας τις ιστορικές ρίζες των συνεργασιών αυτών και την εξελικτική τους πορεία, προχωρά με την επισκόπηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, και η μελέτη συνεχίζει αναλύοντας διεξοδικά τα δυνητικά οφέλη και τα πολλαπλά μειονεκτήματα όπως αυτά αναδύονται μέσα από ενδελεχείς έρευνες από διεθνείς οργανισμούς καθώς και από εν τοις πράγματί καταστάσεις.
Στο δεύτερο μέρος η διπλωματική εργασία προχωρά μελετώντας την περίπτωση (CaseStudy) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και την εφαρμογή μοντέλων ΣΔΙΤ σ’ αυτήν.

 

ΛΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Φοροδιαφυγή και Παραοικονομία – Μια Εμπειρική Μελέτη της Στάσης των Πολιτών
Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση καταγράφονται το εννοιολογικό πλαίσιο των φαινομένων και η μεταξύ τους σχέση, τα βασικότερα αίτια δημιουργίας τους καθώς και οι επιπτώσεις τους, ενώ γίνεται αναφορά στην παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής της. Η εμπειρική μελέτη εστιάζει στη στάση των πολιτών απέναντι στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και διερευνώνται τα κίνητρα που ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, συμβάλλοντας στην καταπολέμησή τους.

ΓΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ., ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Περίληψη

Οι έννοιες της ποιότητας υπηρεσιών υγείας και η ικανοποίηση των ασθενών πολλές φορές ταυτίζονται, όμως η αντίληψη αυτή είναι εσφαλμένη. Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της επιτυχίας των νοσοκομείων μέσω των υπηρεσιών τους, του προσωπικού τους, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους και των υποδομών τους. Ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας επιτυγχάνεται, όταν οι διαδικασίες ενός νοσοκομείου είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των ασθενών.
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα, από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχονται από το ΕΣΥ και συγκεκριμένα από το Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα του συγκεκριμένου Νοσοκομείου.
Είναι σημαντικό να διενεργούνται τέτοιες μελέτες, διότι μια τέτοια ομάδα ασθενών που αναγκάζονται να κάνουν πολύ συχνή χρήση των υπηρεσιών υγείας, ορισμένοι ίσως και σχεδόν καθημερινή (νεφροπαθείς – αιμοκάθαρση), με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να αποτελεί “το δεύτερο σπίτι τους”, είναι οι μόνοι που μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα του συστήματος υγείας της χώρας μας. Επίσης είναι οι πλέον κατάλληλοι να προσδιορίσουν, μέσω των απαντήσεων τους, τις αλλαγές που τυχόν χρειάζονται οι δομές των νοσοκομείων, το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις σχέσεις τους με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αλλά και το βαθμό ικανοποίησης τους από τον εξοπλισμό, την τεχνολογία, καθώς και τον χρόνο αναμονής στα ραντεβού των επισκέψεων.

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ– ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Περίληψη

Η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων αποτελεί ιστορική πραγματικότητα. Το πνεύμα όμως δεν δημιουργεί εκ του μηδενός αλλά τροφοδοτείται από την πραγματικότητα. Δόκιμο λοιπόν είναι να εναρμονίσουμε και να αναδιαρθρώσουμε όλες εκείνες τις δομές που διέπουν την σύγχρονη πραγματικότητα και από τις οποίες θρέφεται και αναπτύσσεται το πολιτιστικό πνεύμα. Μπροστά στο πανόραμα της παγκοσμιοποίησης και το ανάθεμα της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, καλούμαστε να υιοθετήσουμε ολοκληρωμένες πολιτιστικές πολιτικές τόσο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος όσο και για να επαυξήσουμε το ανεκτίμητο πολιτιστικό μας κεφάλαιο.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός μεν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης του τομέα του Πολιτισμού μέσω των Δημοσίων Δαπανών, στον βαθμό που μπορεί να προασπίσει την τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά, αφετέρου δε, να αναδείξει μια νέα, πιο δυναμική προσέγγιση της πολιτιστικής διαχείρισης, κατά το υπόδειγμα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.
Με κριτήριο την ενεργό συμβολή της στην παραγωγή νέων μορφών πολιτισμού επιλέγεται ως αντικείμενο μελέτης η Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ένα χρονικό σημείο «σταθμό» στην ιστορία του μοναδικού λυρικού θεάτρου στη χώρα μας.

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
Περίληψη
Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η μεταφορά χρημάτων από τους πολίτες σε διάφορες χώρες προκειμένου να αποκρύψουν την πηγή προέλευσης των χρημάτων τους. Στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το κράτος, επιλέγουν την απόκρυψη των εισοδημάτων τους. Με συνέπεια να οδηγούνται στην τέλεση του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά τη διαδικασία με την οποία τα έσοδα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες μετατρέπονται σε νόμιμα. Ενόψει της έκτασης του οικονομικού φαινομένου η πρόληψη και η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι στο επίκεντρο της προσοχής των φορολογικών και των εποπτικών αρχών. Στην παρούσα εργασία θα δούμε διεθνώς τις νομοθετικές προσπάθειες που έχουν γίνει για την καταστολή του φαινομένου, ποιος ο ρόλος των τραπεζών, τις τεχνικές και μεθόδους που ακολουθούν για το φαινόμενο αυτό διεθνώς, την σύνδεση του φαινομένου με το οργανωμένο έγκλημα και θα επικεντρώσουμε την μελέτη μας και έρευνα μας να αναδείξουμε το βαθμό ικανότητας που έχει το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν την ύπαρξη και την πηγή προέλευσης των παράνομων εσόδων που προέρχονται από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την εκπαίδευση πού έχει λάβει και συνεχίζει να έχει το προσωπικό δυναμικό, τα συστήματα πληροφορικής που έχει στη διάθεση του, καθώς επίσης και το βαθμό συνεργασίας και υποστήριξης που έχουν από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οι διπλωματικές διαβεβαιώσεις ενώπιον του ΕΔΔΑ, σε υποθέσεις που εμπεριέχουν τον κίνδυνο χρήσης βασανιστηρίων ή ανάλογης μεταχείρισης
Περίληψη

Η εργασία εξετάσει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με τη χρήση διπλωματικών διαβεβαιώσεων, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος το προς απομάκρυνση σε άλλη χώρα άτομο, να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή ανάλογη μεταχείριση. Αρχικώς παρουσιάζεται το σύγχρονο πλαίσιο διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι ο σεβασμός και η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι αντίθετα στην έννοια της “ασφάλειας”, όπως η τελευταία γίνεται αντιληπτή μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Εξετάζονται θέματα ορισμού, προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι “βασανιστήρια” και “σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση”. Σύντομη αναφορά γίνεται στην αρχή της μη επαναπροώθησης, ακολουθούμενη από την κριτική κατά των διπλωματικών διαβεβαιώσεων, καθώς οι τελευταίες, θεωρούνται προσπάθεια παράκαμψης της αρχής αυτής. Εξετάζεται η σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ και άλλων οργάνων, προκειμένου να διαφανούν ομοιότητες και διαφορές. Έμφαση δίνεται στη νομολογία του ΕΔΔΑ και παρουσιάζονται διάφορες υποθέσεις ενώπιόν του, προκειμένου να φανεί η προσέγγιση του Δικαστηρίου διαχρονικά, γύρω από το θέμα.

ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
«Διοίκηση ολικής ποιότητας – Αξιολόγηση. Μια από κάτω προς τα πάνω θεώρηση. Απόψεις εργαζομένων – συνδικαλιστών.»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική» του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ανάλυσης της αξιολόγησης που προκύπτει από αυτή, βλέποντας το όλο θέμα από την πλευρά των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ειδικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να καταγράψουμε σε αυτή τη διπλωματική εργασία τις απόψεις της πλευράς των εργαζομένων, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να δούμε αν, σύμφωνα με την άποψή τους, θεωρείτε ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και των εργαλείων της π.χ. αξιολόγηση υπαλλήλων, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης κ.λ.π., έχει σκοπό και στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες-πελάτες, ή η αξιολόγηση των υπαλλήλων και των υπηρεσιών θα οδηγήσει στοχευμένα στην κατάργηση των μη «αποδοτικών» υπηρεσιών, με προσδοκία την εφαρμογή, από την εκάστοτε κυβέρνηση, των μνημονιακών δεσμεύσεων για μείωση του κόστους του δημόσιου τομέα και εφαρμογή του δόγματος ¨μικρό και ευέλικτο επιτελικό κράτος¨.
Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη θετική στάση που έχουν οι εργαζόμενοι, εφόσον η εφαρμογή της Δ.Ο.Π., και των εργαλείων αυτής, οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και στην ενδυνάμωσή του με κριτήρια γνώσης, πάνω στα θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Θα δούμε επίσης και θα αναδείξουμε τα σημεία αντίδρασης των συνδικαλιστικών φορέων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., πάνω στην έννοια της αξιολόγησης.

ΜΗΛΑΙΟΥ ΦΑΝΗ

H απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν προχωρήσει στην απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα παρουσιαστούν οι διάφορες διατάξεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ομαλή μετάβαση από το μονοπωλιακό καθεστώς, στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εργασία εμβαθύνει στις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Πολιτεία στην Ελλάδα, προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και στα αποτελέσματά τους που διαμορφώνουν τη σημερινή κατάσταση. Ταυτόχρονα, γίνεται σύγκριση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την απελευθέρωση, με το μονοπώλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον, θα γίνει λεπτομερής περιγραφή της νομοθεσίας που ορίζει τους κανόνες για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και στοχεύει στη βελτίωση και ενσωμάτωση ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα. Ακόμη, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στην απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Τέλος, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα οφέλη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πλήρους ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς και για τη στρατηγική που ακολουθούν για να προσελκύσουν καταναλωτές.

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
“Αποτελεσματικότητα στη Φορολογική Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως με αφορμή την πρόσφατη οικονομική και δημοσιονομική κρίση της χώρας, έχει απασχολήσει πολύ την οικονομική έρευνα και πολιτική το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτόν το σκόπελο και πως θα καταφέρει να αναπτυχθεί και να συμπορευθεί με τα αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. Στην κορυφή αυτού του στόχου βρίσκεται ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας, ο οποίος έχει διττό ρόλο. Από τη μία έχει την ευθύνη της πάταξης της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των φορολογικών και από την άλλη έχει το ρόλο της διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης και αίσθημα δικαίου προς τους πολίτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσω της μελέτης περίπτωσης της ελεγκτικής υπηρεσίας που σήμερα βρίσκεται στην κορυφή του οπλοστασίου του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, είναι να καταδείξει τόσο τη δυνατότητα να υπάρξει αποτελεσματική φορολογική διοίκηση, μέσω των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης που μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον.

ΛΥΒΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της διεθνούς στρατηγικής του ΟΗΕ για τη μείωση των φυσικών καταστροφών, με πρωταρχικό στόχο την δημιουργία κοινοτήτων ικανών να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές, με γνώμονα τη σημασία της μείωσης των καταστροφών ως βασικό συστατικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και η προσαρμογή της Ελλάδας στη στρατηγική αυτή και στους στόχους οι οποίοι θέτονται. Σε πρώτο στάδιο θα γίνει βιβλιογραφική αναφορά στην ιστορική πρακτική της διεθνούς κοινότητας η οποία θέτει ως βασικό στόχο τη μείωση των απωλειών ανθρώπινων ζωών, οικονομικών πόρων αλλά και περιβαλλοντολογικού κεφαλαίου. Θα αναλυθούν τα σχέδια δράσης της Γιοκοχάμα και του Χιούγκο και θα αναδυθεί η εξέλιξη των πρακτικών μέσα στις δεκαετίες. Σε επόμενη ενότητα θα γίνει αναφορά της ελληνικής προσαρμογής στο παρελθούσες πρακτικές. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το Πλαίσιο το οποίο υιοθετήθηκε στη τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών που έλαβε χώρα στην πόλη Σεντάι (Sendai) της Ιαπωνίας τον Μάρτιο του 2015, με τη συμμετοχή και της χώρας μας καθώς και η ανάλυση των επιμέρους στόχων που τέθηκαν. Η τελευταία ενότητα θα επικεντρωθεί στην προσαρμογή της Ελλάδας στους στόχους του Σεντάι.

ΝΤΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η πορεία της Ελληνικής Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση έντεκα Ναυτιλιακών Εταιρειών.
Περίληψη
H ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς κλάδους για τις οικονομίες που διαθέτουν ναυτιλιακή δύναμη, κι ως εκ τούτου η πορεία τους επηρεάζει και επηρεάζεται από μια πληθώρα γεγονότων. Οι φάσεις της παγκοσμιοποίησης αναμφίβολα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των επιχειρήσεων και ειδικά των ναυτιλιακών που ο χαρακτήρας τους ήταν από την σύστασή τους, διεθνοποιημένος. Ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, το οποίο θα αποτελέσει αιτιατή βάση και για την παρούσα μελέτη, είναι η έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία επηρέασε σημαντικά όλον τον πλανήτη ανεξάρτητα από το εάν ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαφώς οι αιτίες για την έλευση της κρίσης σε πολλές χώρες δεν ήταν μόνο η κατάρρευση του αμερικάνικου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και πολυάριθμοι εσωτερικοί λόγοι οι οποίοι συντέλεσαν και στην επιρροή της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο όμως η παγκοσμιοποίηση και το γεγονός της αλληλεξάρτησης διαφορετικών κρατών μέσω αυτής, επηρεάζει αδιαμφισβήτητα τον γενικότερο τρόπο των κοινωνιών και των επιχειρήσεων. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί και επηρεάζονται διαρκώς από τα παγκόσμια γεγονότα, είτε προς την θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί η επίδραση που έχουν ασκήσει διάφορα γεγονότα κυρίως οικονομικής φύσεως, στην πορεία έντεκα (11) ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο “National Association of SecuritiesDealersAutomatedQuotations” (NASDAQ). Θα διενεργηθεί ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο από το 2013 μέχρι και το 2016 προκειμένου να διαπιστωθεί πως έχει επηρεαστεί η οικονομική τους πορεία στο σύνολο αυτών των τεσσάρων ετών σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του χρηματιστηρίου, σε σχέση με τον γενικό δείκτη αλλά και με σε σχέση με άλλα σημαντικά γεγονότα.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η βιωσιμότητα του Φαρμακείου ως μονάδα παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Περίληψη
Το ελληνικό φαρμακείο δεν αποτελεί μια τυπική οικονομική μονάδα. Ο φαρμακοποιός ποιεί εμπορικές πράξεις, όμως πέρα και πάνω από αυτή του τη δραστηριότητα παραμένει πάντα ένας επιστήμονας με κοινωνική προσφορά. Οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν στον έλληνα φαρμακοποιό καταξίωση και κύρος μεταξύ άλλων επαγγελματικών ομάδων. Ως εκ τούτου έχει αξία, να καταδειχθεί αν η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας έχει επηρεάσει αφενός την οικονομική λειτουργία του φαρμακείου και αφετέρου την κοινωνική προσφορά του φαρμακοποιού. Προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των φαρμακοποιών, θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθούν από ένα δείγμα φαρμακοποιών, σχετικές ερωτήσεις που θα απαρτίζουν ένα δομημένο σε δύο μέρη ερωτηματολόγιο το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και συγκρίσεων με παλαιότερα υπάρχοντα στοιχεία. Τέλος, θα επιχειρηθεί να καταδειχθούν οι τρόποι προσαρμογής των παραδοσιακών φαρμακείων στις νέες οικονομικοκοινωνικές απαιτήσεις και να καταγραφούν ορισμένα αποτελέσματα ως προς το πώς αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στον κλάδο τους.
The Pharmacy’s viability as a unit providing services in Primary Health Care
Abstract

ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου Τομέα καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι ασκεί άμεση επιρροή (θετική ή αρνητική) στην αποδοτικότητα καθώς και στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Τσέκος Θ. , 1996 & 2003 ).
Η παρούσα εργασία, έχει, ως στόχο της τόσο την καταγραφή της επαγγελματικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα όσο και την έρευνα και την πιθανή εξακρίβωση του βαθμού αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του δυναμικού αυτού.
Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά, σε Εθνικό επίπεδο, της μεθοδολογίας επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και τους συνταγματικά – νομοθετικά εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.
Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στο σύνολο της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενό της, την επαγγελματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί μελέτη σε Δημόσιο Φορέα, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο ανθρώπινο δυναμικό που ανήκει στη Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ώστε να αποτυπωθεί η χρησιμότητα της εκπαίδευσης του στην διαδικασία άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και η πιθανή αναγκαιότητα για περεταίρω επιμόρφωσή του, μέσω της συμμετοχής του σε πρόσθετα και πιο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. (Πασσάς Α. – Τσέκος Θ., 2004)
Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν με γνώμονα την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά θα αποτελέσουν τη βασική μέθοδο εξακρίβωσης του βαθμού αναγκαιότητας για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.
Σημαντικό ρόλο στην καταγραφή αυτή, αποτελεί η μελέτη πολλών παραγόντων, που επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης των συμπερασμάτων, όπως είναι η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η προϋπηρεσία.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λιμενική πολιτική και ιδιωτικοποιήσεις λιμένων στην Ελλάδα

Περίληψη

Στη λιμενική βιομηχανία είναι συχνό φαινόμενο η ιδιωτικοποίηση των λιμένων να λαμβάνει χώρα προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των λιμένων κατά τις επιταγές που προσδιορίζονται από την παγκοσμιοποίηση. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδος, εκτός της παγκοσμιοποίησης που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εμπορικών ροών μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας, η ευρεία ιδιωτικοποίηση των λιμένων της, επηρεάζεται από τη βαθύτατη οικονομική κρίση στη χώρα. Η Ελλάδα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος της έχει υποχρεωθεί να προβεί σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις βασικών υποδομών και όπως είναι φυσικό τα λιμάνια δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Όμως ο τρόπος ιδιωτικοποίησης ενός λιμένα μπορεί να λάβει πολλές μορφές και η επιλογή της πιο ωφέλιμης οδού ιδιωτικοποίησης των λιμένων αποτελεί ευθύνη της ασκούμενης λιμενικής πολιτικής. Η λιμενική πολιτική μπορεί να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική ώστε η επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις ανάγκη ιδιωτικοποίησης λιμένων μπορεί να είναι ωφέλιμη τόσο για την ανάπτυξη του λιμανιού όσο και για τις τοπικές κοινωνίες και το κράτος στον οποίο ο λιμένας ανήκει χωροταξικά. Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, των δύο μεγαλύτερων λιμανιών της Ελλάδος, το 2016 και το 2018 αντίστοιχα, μέσω πλήρους παραχώρησης της λιμενικής αρχής (masterconcession). Το μοντέλο που ακολουθήθηκε από τη λιμενική πολιτική στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν είναι συνηθισμένο για την ιδιωτικοποίηση ενός λιμένα, καθώς το κράτος χάνει σχεδόν απόλυτα τον έλεγχο του λιμανιού και κατά συνέπεια των δημόσιων λειτουργιών που παρέχονται από ένα λιμάνι. Καθώς η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προγραμματίζεται να επεκταθεί στους λοιπούς Λιμενικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα, η εργασία ερευνά τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες ιδιωτικοποιήσεις λιμένων στην Ελλάδα εστιάζοντας κυρίως στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης του λιμένος του Πειραιά. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η εργασία είναι σημαντικά και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ή βελτίωση της λιμενικής πολιτικής σχετικά με τις μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις Λιμενικών Οργανισμών στη χώρα.

ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αξιολόγηση της πορείας της Λογιστικής μεταρρύθμισης από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Π.Δ. 315/1999)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υιοθέτηση της διπλογραφικής μεθόδου και της Αναλυτικής Λογιστικής από τους Δήμους της χώρας μας, αρχής γενομένης από το 2000 και έκτοτε, αποτέλεσε μια βαθιά καινοτομία στην προϋπάρχουσα οικονομική κατάστασή τους και κυρίως στον τρόπο σκέψης, λειτουργίας και οργάνωσης τόσο των Υπηρεσιών τους και του ανθρώπινου δυναμικού τους όσο όμως και των πολιτικών αιρετών της αυτοδιοίκησης.
Επρόκειτο για εγχείρημα δύσκολο και απαιτητικό τόσο σε χρόνο όσο και σε πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, το οποίο απαίτησε ριζικές αλλαγές στην Οικονομική Υπηρεσία των ΟΤΑ και γενικότερα στον μέχρι τότε τρόπο λειτουργίας του λογιστικού-διαχειριστικού συστήματός τους. Και ως κάθε τι καινούριο, συνάντησε εμπόδια, αντιδράσεις και κατεστημένες νοοτροπίες , οι οποίες βεβαίως με την πάροδο των ετών αμβλύνθηκαν μεν, δεν εξαλείφθηκαν όμως πλήρως. Ως εκ τούτου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να μελετηθεί, 18 ολόκληρα χρόνια μετά την αρχική εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου στους Δήμους, ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποια από τα αρχικά προβλήματα εξαλείφθηκαν, ποια εμμένουν και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα από την Τ.Α. η συμβολή της λογιστικής του δεδουλευμένου στα νέο απαιτητικό δημοσιονομικό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι ελληνικοί Δήμοι.
Στην παρούσα εργασία, η οποία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, θα παρουσιασθεί η πορεία εφαρμογής της λογιστικής του δεδουλευμένου στους Δήμους της χώρας μας, η οποία πρωτοκαθιερώθηκε με το Π.Δ. 315/1999, αρχικά σε μεγάλο αριθμό Δήμων (με πληθυσμό > 5.000 κατοίκων ή με τακτικά έσοδα > 500 εκ. Δρχ. ετησίως), και στη συνέχεια με το άρθρο 266 παρ. 10 του Ν.3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης) επεκτάθηκε υποχρεωτικά σε όλους τους ΟΤΑ, εγχείρημα δύσκολο λόγω του μεγάλου αριθμού των Δήμων, της ανομοιομορφίας τους και των ελλείψεων σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πληροφοριακό εξοπλισμό που παρουσίαζαν, τουλάχιστον στο πρωτογενές στάδιο.
Μέσα από την παράθεση των χαρακτηριστικών του Απλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και του Διπλογραφικού, θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η σημαντικότητα και η προσφορά του τελευταίου στην καλύτερη και περισσότερο αξιόπιστη πληροφόρηση των ΟΤΑ και του περιβάλλοντός τους άρα και στη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων από τις διοικήσεις τους στα πλαίσια μάλιστα του εκσυγχρονισμού τους και της υιοθέτησης των αρχών του newpublicmanagement καθώς και στην περαιτέρω προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση και χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των φορέων της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικά υπό τις παρούσες ασφυκτικές μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας .
Παράλληλα, θα επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η εν λόγω λογιστική μεταρρύθμιση από το 2000 μέχρι και σήμερα, και θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη δυσκολία – αδυναμία των Δήμων να εφαρμόσουν την Αναλυτική Λογιστική, παρότι είναι υποχρέωσή τους.
Για τους σκοπούς της μελέτης μας, απεστάλη σε δείγμα Δήμων, ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την εφαρμογή του διπλογραφικού προκειμένου να αναδειχθούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ΟΤΑ κατά την εφαρμογή του, να αποτιμηθεί η συμβολή του στην αυτοδιοικητική πρακτική, να συναχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα αλλά και να διατυπωθούν προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού γίγνεσθαι των ΟΤΑ.
Τα συμπεράσματα της έρευνας απέδειξαν μεν την εδραίωση του διπλογραφικού συστήματος και τη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας και συγκρότησης των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, ανέδειξαν ωστόσο και υστερήσεις αναφορικά με την έγκαιρη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων, την απουσία ή πλημμελή εφαρμογή της Λογιστικής Κόστους σε μεγάλη μερίδα των Δήμων, την υποτίμηση των πλούσιων πληροφοριακών στοιχείων που προκύπτουν από τους Ισολογισμούς τους αλλά και τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών καθώς και την απόμακρη-αδιάφορη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από τις εποπτεύουσες Αρχές των ΟΤΑ.

ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι Επιδράσεις της Κρίσης Χρέους στα Οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. Μελέτη Περίπτωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κρίσης χρέους που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται έως σήμερα έχει αλλάξει πολλά δεδομένα στην καθημερινότητα τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής στην Ελλάδα. Από όταν η χώρα προσέφυγε στους δανειστές το 2010 για οικονομική βοήθεια μέχρι και το τρέχον έτος, οι αλλαγές είναι πολλές και σημαντικές. Αρχικά στον τομέα της πολιτικής έπαψε να υπάρχει η παραδοσιακή εναλλαγή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, όπως και επίσης οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η πολιτική αστάθεια αναδείχθηκε ως μία από τις επιδράσεις της κρίσης και αυτό οφείλεται στα επώδυνα μέτρα που κλήθηκαν να πάρουν οι Κυβερνήσεις έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η χρηματοδότηση από τους εταίρους. Σημαντικές επιδράσεις υπήρξαν και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε αρκετά, η ανεργία, ειδικά στους νέους, εκτινάχθηκε και τα φορολογικά τους βάρη αυξήθηκαν.
Πέραν των επιδράσεων στην καθημερινότητα των πολιτών υπήρξαν και επιδράσεις στην λειτουργία του κράτους συνολικά. Εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, τομέας της Γενικής Κυβέρνησης είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι οποίοι υπέστησαν έντονες επιπτώσεις όπως αναδεικνύεται στην παρούσα μελέτη. Σκοπός της είναι να αναδείξει αυτές τις επιδράσεις της κρίσης χρέους στα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, των Δήμων δηλαδή. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι τομείς των Δήμων που η κρίση επηρέασε, και μέσω αυτών να φανεί αν επηρεάστηκε και η καθημερινότητα των πολιτών.
Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία συνολικά για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, σε ότι αφορά τις επιδράσεις στους επιμέρους τομείς και την καθημερινότητα των πολιτών, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην Αττική. Για τη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν, εκτός από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους Δήμους και τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, οι Εισηγητικές Εκθέσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο 2011-2018, οι Ισολογισμοί και οι Απολογισμοί του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς επίσης και προσωπικές συνεντεύξεις από πρώην και ενεργά στελέχη του Δημόσιου Τομέα που γνωρίζουν τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»
Περίληψη

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούντο συνδετικό κρίκο μεταξύ πολίτη και κράτους σε τοπικό επίπεδο (Δήμων και Περιφερειών). Το γεγονός αυτό τους καθιστά σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνους μέσω των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, για την άσκηση μιας σειράς πολιτικών αναπτυξιακού, κοινωνικού και διοικητικού χαρακτήρα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και διαφάνειας με τους πολίτες.
Όπως κάθε οργανισμός του οποίου η καλή λειτουργία προέρχεται πρωταρχικά από το έμψυχο δυναμικό του, έτσι και οι δημόσιοι οργανισμοί (και συγκεκριμένα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), οφείλουν να διατηρούν στους κόλπους τους ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να ανταπεξέλθει στους στόχους που του έχουν τεθεί.
Ως εκ τούτου η αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία κομβικού χαρακτήρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέσω αυτής εκτιμάται η απόδοση κάθε εργαζόμενου και προσδιορίζεται ο βαθμός που ο κάθε υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα και στόχους που του έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, δεδομένου ότι η απόδοση των εργαζομένων συνδέεται (είτε σε μεγάλο, είτε σε μικρό βαθμό) με την αμοιβή τους, αυτό καθιστά την αξιολόγηση του προσωπικού ακόμα πιο επιβεβλημένη.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο να αντλήσει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το θεσμό της αξιολόγησης και το βαθμό ικανοποίησής τους από τον υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησής τους. Πέραν αυτού, αποσκοπεί να λάβει απαντήσεις σχετικά με το αν και σε τι βαθμό συνδέεται η αμοιβή ως μέσο παρακίνησης και ο τρόπος αξιολόγησης με την απόδοση των υπαλλήλων. Για την διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων, μελέτη περίπτωσης αποτέλεσε ο Δήμος Αιγάλεω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΛΑ
ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ –ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια εκτενής αναφορά σχετικά με την τελωνειακή υπηρεσία, το νομικό πλαίσιο των τελωνειακών παραβάσεων αλλά και τη διαδικασία κολασμού των παραβάσεων αυτών. Στη συνέχεια ακολουθεί σύγκριση μεταξύ των απλών τελωνειακών παραβάσεων και των λαθρεμπορικών παραβάσεων όσον αφορά τη γεωγραφική τους διάταξη, τη συχνότητά τους, το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες και τέλοςτηνεισπραξιμότητα των εν λόγω προστίμων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, να προτείνουμε βελτιωτικά μέτρα και καλές πρακτικές προκειμένου να στοχεύσουμε στην αύξηση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Η υπογράμμιση της αναγκαιότητας του εξορθολογισμού των προστίμων κρίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη στην παρούσα φάση, που οι λειτουργίες όλων των θεσμών, τίθενται υπό δημοσιονομική αμφισβήτηση και καλούνται να ανταπεξέλθουν στο στοίχημα της σχέσης κόστους-οφέλους.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Περίληψη

Η εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, του έλεγχου κόστους, της ευελιξίας και προσαρμογής στις μεταβολές του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών. Ο σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα δε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη τέτοιων συστημάτων έως σήμερα.
Η έρευνα διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών (Googleforms) και έντυπων ερωτηματολογίων και ο αριθμός των ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί είναι τριακόσια ένα (301). Η έρευνα διήρκησε από 01 Ιουλίου 2018 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ρόλος των αμοιβών ως παράγοντας παρακίνησης των εργαζομένων του τραπεζικού τομέα και η συγκριτική του απεικόνιση κατά την περίοδο 2008-2018.
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την πολιτική παρακίνησης των εργαζομένων που υιοθετείται τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και που προσδιορίζεται από τα ανώτερα στελέχη τα οποία και προσπαθούν να εφαρμόσουν τις βασικές λειτουργίες του Μάνατζμεντ.(Μπαρούτας, 2012)
Με την εφαρμογή αυτή έχει διαπιστωθεί αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των εργαζομένων, αλλά και σε ένα βαθμό, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Υπάρχουν πολλά κίνητρα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για την παρακίνηση των εργαζομένων. Από τα πιο σημαντικά ωστόσο θεωρούνται η αμοιβή, η επιβράβευση και η προαγωγή. Σύμφωνα με τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι δεν επηρεάζονται μόνο από την χρηματική αμοιβή, αλλά και από ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, από την ηθική επιβράβευση και τον έπαινο.
Μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες ένας Μάνατζερ καλείται να
ανταπεξέλθει στην περίοδο της κρίσης, είναι η παρακίνηση του προσωπικού του. Η ικανότητα να ενθαρρύνει και να παρακινεί ο εργοδότης αποτελεσματικά τον εργαζόμενο, έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Μια επιχείρηση αποτελείται από ανθρώπους που θα πρέπει να λειτουργούν συγκεκριμένα και προς ένα κοινό στόχο.
Ο οικονομικός παράγοντας, αποτελεί ένα από τα βασικότερα κίνητρα για τους εργαζομένους προκειμένου να παραμένουν αποδοτικοί στην εργασία τους. Ωστόσο, δεν είναι και ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην ικανοποίηση από την εργασία και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του εργαζομένου. Εξίσου βασικός, είναι το περιβάλλον εργασίας και το αίσθημα του εργαζομένου πως είναι ο ίδιος σημαντικός για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται.
Η ραγδαία εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού και η ανάγκη του ατόμου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση, οδήγησε τις διάφορες κοινωνίες να αποσκοπούν τόσο στην χρηματική, όσο και στην ηθική αμοιβή.(Κωσταρίδου – Ευκλείδη,1999). Στην σημερινή εποχή, ο εργαζόμενος αναζητάεκείνη την επιχείρηση ή τον οργανισμό που θα μπορεί να του προσφέρει και τα δυο ταυτόχρονα, γι’ αυτό και πολλοί υπάλληλοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, μέχρις ότου βρουν εκείνη που θα μπορέσει να τους καλύψει όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο ρόλος του Μάνατζμεντ στη παρακίνηση των εργαζομένων είναι και ιδιαίτερα σημαντικός.
Η παγκόσμια ωστόσο οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο -την αμοιβή-, τόσο για την καθημερινή του επιβίωση όσο και για την καλύτερη ποιότητα της ζωής του.
Ένας από τους κλάδους που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό είναι και ο τραπεζικός τομέας. Η συρρίκνωση του επιχειρηματικού κλάδου και ο καταιγισμός ‘’λουκέτων’’ στις επιχειρήσεις, οδήγησαν τις τράπεζες αντίστοιχα στις μειώσεις των αμοιβών και στην μείωση του αριθμού του προσωπικού τους.
Η έρευνα στην συγκεκριμένη εργασία δύναται να προσεγγίσει και να αναδείξει – σε περίοδο οικονομικής κρίσης,- το ρόλο που διαδραματίζει η αμοιβή ως παράγοντας παρακίνησης στους εργαζόμενους του τραπεζικού τομέα. Τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ο κάθε τραπεζικός οργανισμός προκειμένου να μην αφήνει περιθώρια ανισορροπιών και ΄΄αδικιών΄΄ στην κατανομή των μισθών των εργαζομένων, όσο και των αμοιβών τους, δεδομένου ότι οι τράπεζες και το κράτος είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία τους.

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνει πολιτικές, πρακτικές, καθώς και πολιτιστικές τακτικές, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη, λόγω της ανάγκης που υπάρχει για κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, αλλά και της προσπάθειας που γίνεται για την καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα των οργανισμών.
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, μέσω της έρευνας που διεξήχθη, είναι να μελετηθούν η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα, ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος επιχειρείται, τόσο μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, όσο και μέσω της έρευνας πεδίου που πραγματοποιείται να διερευνηθούν στοιχεία όπως το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζόμενων από την εργασία τους, η γνώμη τους σχετικά με τα κίνητρα στην εργασία, τα μέσα μέτρηση της αποδοτικότητάς και παραγωγικότητας τους, των επιδόσεων τους, των υφιστάμενων μορφών ν αξιολόγησης από τον διευθυντή τους, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF HUMAN RESOURCES IN THE PUBLIC SECTOR AS A STRATEGIC TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE LGO (LOCAL GOVERNMENT ORGANISATIONS): A CASE STUDY ON THE MUNICIPALITY OF ATHENS
Abstract

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περίληψη

Οι αντιδράσεις των φορολογούμενων ως προς την επιβολή των φόρων και την άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών μπορεί να αποφέρουν αρνητικές συνέπειες για ένα κράτος και για τους πολίτες του, κυρίως όταν οι αντιδράσεις αυτές σχετίζονται με την απόκρυψη του φορολογητέου εισοδήματος.
Στη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης παρατηρούμε την εξέλιξη της φοροδιαφυγής σε σχέση με τις μεταβολές των φορολογικών μέτρων που επιβάλλουν οι διάφορες κυβερνήσεις με την πάροδο των ετών. Ο βαθμός οργάνωσης των μηχανισμών ελέγχου είναι ένα ακόμα πεδίο το οποίο μας απασχολεί, προκειμένου να παρατηρήσουμε εάν είναι εφικτή η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κατά πόσο συμβάλλει σε αυτή η διαφθορά του διοικητικού μηχανισμού. Η συσχέτιση της φοροδιαφυγής με την οικονομική κρίση και μετέπειτα με την ανεργία προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε απλούς πολίτες, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.
Η καταγραφή της γνώμης των πολιτών για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, τίθεται σε σύγκριση με τα πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την απόδοση των φορολογικών ελέγχων όσο και για την επάρκεια των φορολογικών μέτρων. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω σύγκριση μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για την αποκάλυψη μακροχρόνιων περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Παυλοπούλου Αικατερίνη
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας του Εσωτερικού Ελέγχου (internalaudit) όχι μόνο ως ελεγκτικός μηχανισμός αλλά ως «εργαλείο» της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, τονίζεται η σημασία αξιοποίησης του Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγκαιότητα προώθησης της δημόσιας ακεραιότητας μέσα από αξίες δεοντολογίας και ηθικής, όπως και η εκτεταμένη χρήση προληπτικών πολιτικών κατά της διαφθοράς.
Η ένταξη του Εσωτερικού Ελέγχου στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενίσχυσή του στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης θα συμβάλουν στην ορθή λειτουργία των υπηρεσιών.
Οι προληπτικές πολιτικές περιλαμβάνουν κανόνες δεοντολογίας, μέτρα ευαισθητοποίησης και οικοδόμηση κουλτούρας ακεραιότητας.

Κιάκη Αικατερίνη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις μορφές και το επίπεδο διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή, τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει και να προτείνει μετά από τη διεξαγωγή της αναγκαίας εμπειρικής έρευνας, ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η βέλτιστη αντιμετώπιση των κυρίων εκδηλώσεων του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.
Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα σε επίπεδο φοροελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι και μελετώνται διεξοδικότερα στην παρούσα εργασία, εκτός από την οικονομική ζημία, δημιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, επιτείνοντας τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών. Η δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη και τη χώρα μας και η παράλληλη κρίση ρευστότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος έχουν διαφοροποιήσει δραστικά το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ασκώντας πιέσεις για ριζικές θεσμικές αλλαγές. Στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης τίθεται πλέον επιτακτικά η αποτελεσματική καταπολέμηση και αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, λόγω του ότι ο πόλεμος κατά του φαινομένου αυτού είναι ως εκ της φύσεώς του μακρύς, δύσκολος, επίμονος και αντιμέτωπος με πλείστα εμπόδια, απαιτείται ταυτόχρονα πολιτική βούληση και τεχνογνωσία για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την κατά το μέγιστο δυνατό αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.

Λυμπέρης Άγγελος
Περίληψη

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της χρησιμότητας του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AuthorisedEconomicOperator-AEO), στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και το σύγχρονο εμπόριο. Η υπογράμμιση της αξίας και της αναγκαιότητας του θεσμού αυτού, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα περίοδο, δεδομένων των μεγάλων μεταβολών και αλλαγών που συντελούνται στην ενωσιακή και εθνική τελωνειακή νομοθεσία και στις τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, κατά την είσοδο (εισαγωγή), έξοδο (εξαγωγή), αποθήκευση και διέλευση αγαθών προς και από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελωνειακές διοικήσεις επιδιώκουν να δημιουργηθεί ένα δίκτυο οικονομικών φορέων που θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, συναλλακτικής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, προκειμένου να παρέχεται αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, αφενός και αφετέρου να μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών, προς όφελος τόσο των ίδιων των οικονομικών φορέων, όσο και των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την εργασία αυτή, ερευνήσαμε την πορεία του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), στα δέκα χρόνια λειτουργίας του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχικά, εστιάσαμε στην πορεία ανάπτυξης του θεσμού και στη συνέχεια αναλύσαμε τον τρόπο λειτουργίας του και τονίσαμε τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που συνεπάγετε για τις επιχειρήσεις και για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος, αναλύσαμε τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας, παρατηρήσαμε τα δεδομένα και προβήκαμε σε διαπιστώσεις. Με βάση τα ευρήματα που αποκομίσαμε, τις παραδοχές και τις υποθέσεις που κάναμε αποδεκτές και τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν, διατυπώνουμε τις προτάσεις μας για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του, προς όφελος των επιχειρήσεων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κουρμπέλας Γεώργιος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια εξέτασης του ζητήματος της φορολογίας και της φοροδιαφυγής –όχι της φοροαποφυγής, αν και γίνεται μια σχετική αναφορά– στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε. κατά την πρόσφατη περίοδο, ήτοι την τελευταία οκταετία, από το έτος 2010 έως και το έτος 2017. Μέσα από τη διερεύνηση των σχετικών βιβλιογραφικών, διαδικτυακών και επιστημονικών πηγών, παρατίθενται και αναλύονται όλα τα δεδομένα σχετικά με το θέμα ώστε να επιτευχθεί μία, κατά το δυνατόν, πληρέστερη και περιεκτικότερη εξέτασή του. Αρχικά, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η έννοια της φορολογίας, παράλληλα με τους ορισμούς των επιμέρους εννοιών της άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται και μια ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά στην πρακτική της φορολογίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Επιπροσθέτως, σε επιμέρους ενότητές του, γίνεται αναλυτική αναφορά στο ζήτημα της φορολογίας τόσο αναφορικά με την Ελλάδα όσο και με την Ευρωπαϊκή ένωση, γενικότερα. Παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της φορολογικής πρακτικής κατά τα τελευταία χρόνια. Στο τρίτο παρατίθεται η έννοια της φοροδιαφυγής –διακρινόμενη από αυτή της φοροαποφυγής, η οποία αναλύεται επίσης- και των πρακτικών που τη χαρακτηρίζουν με ειδικές αναφορές στους φόρους περιουσίας και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και στους ειδικούς φόρους, όπως αυτοί που επιβάλλονται επί της κατανάλωσης, π.χ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Στο τρίτο μέρος διερευνάται το σχετικό νομικό πλαίσιο στη βάση του οποίου θεμελιώνεται η πρακτική της φορολόγησης, καθώς και το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το πέμπτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας. Το έκτο και το έβδομο μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασία καθώς και τα συμπεράσματα που απορρέουν από τη συγγραφή της εργασίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥΝΗ

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το πρόβλημα των καταπτώσεων που επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Οι καταπτώσεις οφείλονται από χορηγούμενα δάνεια υπό μορφή κρατικών εγγυήσεων σε διάφορους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Στις κατηγορίες αυτές των δικαιούχων, εντάσσονται οι Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τράπεζες Δημοσίου Τομέα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πνευματικά Ιδρύματα, Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Σεισμοπαθείς, Θεομηνιόπληκτοι, Δανειολήπτες Εξωτερικού. Το Ελληνικό κράτος προκειμένου να ασκήσει κοινωνική πολιτική προβαίνει σε χορήγηση κρατικών εγγυήσεων υπό μορφή δανείων. Στην συνέχεια καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του κρατικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του ελληνικού κράτους όπως προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.Γίνεται αναφορά στην ελληνική και κοινοτική νομολογία όπου θεσπίζονται και θεσμοθετούνται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Μελετάται ο βαθμός της επίδρασης των καταπτώσεων ως προς το Δημόσιο Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος από το 1980 μέχρι το 2010 ανά δεκαετία.

Related Articles