Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Εφαρμογή-Εξέλιξη και Απόψεις

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Εφαρμογή-Εξέλιξη και Απόψεις


Περίληψη
Η ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα και θεωρείται σημαντικός δείκτης της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας των εθνών. Γενικά, οι ενεργειακοί πόροι όπως ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο αλλά και άλλοι πόροι που δεν ανανεώνονται προκαλούν την αλλαγή του κλίματος , η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, την επέκταση της τρύπας του όζοντος κ.α. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν την προσοχή στην εκμετάλλευση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επειδή είναι καθαρή ενέργεια και προστατεύει το περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι σε θεωρητικό επίπεδο να αποσαφηνίσει την έννοια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, ενώ σε ερευνητικό επίπεδο μέσα από πρωτογενή ποσοτική έρευνα να διερευνήσει σε βάθος τις απόψεις των πολιτών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η συμβολή της παρούσας έρευνας συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί μία καλή αφετηρία για τη μελέτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, το ενδιαφέρον της έρευνας και της τεχνολογίας εξασθένησε και επανεμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όπου η εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων δημιούργησε μία σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα.


Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νομικό πλαίσιο, Πρωτόκολλο του Κυότο.

Related Articles