ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Χρηματοοικονομική επιστήμη, μέσω των πληροφοριών που συγκεντρώνει από τη λογιστική ανάλυση και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων μιας μονάδας, γίνεται δίαυλος επικοινωνίας με όλους τους παράγοντες της αγοράς. Τα αποτελέσματα της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται από τους φορείς λήψης αποφάσεων και τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομικής μονάδας προκειμένου να ληφθούν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Επίσης, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βοηθάει αποτελεσματικά στην αξιολόγηση των επιδόσεων και των προοπτικών μιας οικονομικής μονάδας, ούτως ώστε οι εξωτερικοί χρήστες να μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα που θα τους βοηθήσουν για τον
εκάστοτε σκοπό τους. Παράλληλα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από το κενό της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των παραγωγών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (διοίκησης των οικονομικών μονάδων) και των εξωτερικών χρηστών / κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να καθορίσουν τη διαδραστική τους σχέση με αυτή. Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα της κρίσης ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας, είναι αυτός του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικράτησαν λόγω της κρίσης, οδήγησαν πολλές από αυτές σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Η παρούσα έρευνα θα αναφερθεί στα παραπάνω και θα εξετάσει την πορεία της πάλαι ποτέ ηγέτιδας επιχείρησης του κλάδου, της εταιρείας Carrefour Μαρινόπουλος, από την αρχή της κρίσης έως την οικονομική της αποτυχία.


Σημαντικοί Όροι: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρική αποτυχία.

Related Articles