ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕΠΕ/ e-ΕΦΚΑ / ΟΑΕΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕΠΕ/ e-ΕΦΚΑ / ΟΑΕΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Περίληψη
Εάν ο εργοδότης σε μια επιχείρηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα καθυστερήσει να καταβάλει τις αποδοχές που οφείλει στο μισθωτό, τότε ο τελευταίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή εργασίας προς στον αυτόν μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την οικονομική του υποχρέωση. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά μέτρων προστασίας της αξίωσης για καταβολή των αποδοχών του μισθωτού, μεταξύ των οποίων είναι και το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, το οποίο βρίσκει νομικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 325, 329 και 349 ΑΚ. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας, με όλες τις απορρέουσες γι’ αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή θα πρέπει να του
καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την έννοια του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας και θα αναφερθούμε ειδικότερα στα δικαιώματα (εργατικά και ασφαλιστικά) καθώς και στις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Περαιτέρω θα εμβαθύνουμε στα ειδικότερα προβλήματα που αναφύονται στον τομέα αυτόν προτείνοντας λύσεις για νομοθετική παρέμβαση επί του θέματος δεδομένης της ύπαρξης νομοθετικού κενού.


Σημαντικοί Όροι: Επίσχεση εργασίας, υπερημερία εργοδότη, ληξιπρόθεσμη αξίωση, καταχρηστική άσκηση, επίδομα επίσχεσης.

Related Articles