Πνευματική Ιδιοκτησία - Πνευματικά Δικαιώματα, Καινοτομία και Δημιουργικότητα. Θεσμικό Πλαίσιο, Εφαρμογή Νομοθεσίας, Διαδικασία Ελέγχου, Διοικητικές Και Ποινικές Κυρώσεις

ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πνευματική Ιδιοκτησία - Πνευματικά Δικαιώματα, Καινοτομία και Δημιουργικότητα. Θεσμικό Πλαίσιο, Εφαρμογή Νομοθεσίας, Διαδικασία Ελέγχου, Διοικητικές Και Ποινικές Κυρώσεις

Περίληψη

Ο σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι να διακρίνει την πνευματική ιδιοκτησία από άλλες ομοειδείς άλλα όχι ταυτόσημες κατηγορίες δικαιωμάτων (π.χ. βιομηχανική ιδιοκτησία) ή από άλλα συναφή αλλά όχι ταυτιζόμενα δικαιώματα (π.χ. συγγενικά δικαιώματα). Επιπλέον, έχει ως στόχο να κατανοήσει το αιτιολογικό της ύπαρξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την άποψη της οικονομικής λειτουργίας του δικαιώματος και από την άποψη της σύνδεσης του δημιουργού με το έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά στο ερευνητικό μέρος, η Διπλωματική εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Global Innovation Index, GII) για την περίοδο 2009-2019 σε σχέση με τα Creative Outputs και τις επιπτώσεις της κρίσης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συνολική κατάταξη της Ελλάδας στον δείκτη GII για την περίοδο 2009-2019 βελτιώθηκε κατά 5 θέσεις με ενδιάμεσες αυξομειώσεις, κυρίως το διάστημα 2011-2013. Αντίστοιχη βελτίωση διαπιστώθηκε και στον δείκτη εισροών καινοτομίας, όπου η Ελλάδα βελτίωσε την κατάταξή της κατά 9 θέσεις την ίδια περίοδο. Αντιθέτως, η κατάταξη της χώρας στον δείκτη εκροών καινοτομίας επιδεινώθηκε κατά 6 θέσεις, ενώ στον δείκτη εκροών δημιουργικότητας, η Ελλάδα είχε ικανοποιητική κατάταξη με εξαίρεση τα έτη 2011 και 2012.

Η Ελλάδα βίωσε τις πιο σκληρές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, γεγονός που εξηγεί και την πολύ χαμηλή κατάταξη της χώρας στους σχετικούς δείκτες το 2011 και το 2012, δηλαδή τα έτη που το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό.

 

Σημαντικοί Όροι: πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, δείκτης καινοτομίας, εκροές δημιουργικότητας, Ελλάδα

Related Articles