ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

«ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά σε  αλληλεπίδραση με το χώρο εργασίας τους, ανεξάρτητα από το επέγγελμα του καθενός. Ο χώρος εργασίας  χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συνιστωσών που μπορούν να επηρεάσουν την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του συγχρονου εργασιακού βίου είναι η εργασιακή υγεία και ασφάλεια. Η εργασιακή ασφάλεια συνδέεται με τους πιθανούς κινδύνους  του  εργασιακού περιβάλλοντος και αποτελεί καίριο ζήτημα στις μέρες μας. Η υγιεινή και η ασφάλεια των υπαλλήλων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της διοίκησης, ενω αποτελεί και  ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της κοινωνίας συνολικότερα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας στην υπηρεσια καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων.

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η παραγωγικότητα των υπαλλήλων που εργάζονται στους Δήμους των Αθηνών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της πρωτεύουσας, αλλά και την εύρυθμη  λειτουργία της. Επιπλέον, αυτή η εργασία θα προσπαθήσει να εντοπίσει τη χρησιμότητα ενός ποιοτικού  περιβάλλοντος εργασίας μέσα από καθημερινά περιστατικά και θα καταλήξουμε στις εξής  παραδοχές: ότι η ποιότητα υπολογίζεται ως ένα είδος βιομηχανικής δημοκρατίας ή  συνδιαχείρησης με το ρόλο των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων να αυξάνεται σταδιακά και ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα είδος κουλτούρας όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς οι εργαζόμενοι νιώθουν συνυπεύθυνοι. Επιπροσθέτως, παρακάτω θα αναλυθούν  οι παράγοντες που παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα του χώρου εργασίας. Ενδεικτίκα μπορούμε να αναφέρουμε κάποιος από αυτούς: το εργασιακό περιβάλλον, το κλίμα και η κουλτούρα της επιχείρησης, η συνεργασία, η επαγγελματική κατάρτιση και η πρόοδος, η αποζημίωση και  η ανταμοιβή, οι εγκαταστάσεις, το συναίσθημα της ικανοποίησης, η ασφάλεια της θέσης, η  εργασιακή ανεξαρτησία και η αφθονία των πόρων. Θα αξιολογηθεί ακόμη, η κουλτούρα των επιχειρήσεων, καθώς αυτή αποτελεί  ένα άθροισμα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, όπως και το κλίμα που συνίσταται από τη συμπεριφορά των ανθρώπων ως σύνολο, οι οποίοι συνιστούν μέρος των αξιών, του οράματος και τον προτύπων της επιχείρησης.

Καταληκτικά, η εργασία αυτή έχει στόχο να αξιολογήσει και να σχολιάσει συνθήκες εργασίας στο παρελθόν και στο παρόν, καθώς και να προτίνει πρωτοποριακές συνθήκες για το μέλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα, επίτευξη στόχων, εξέλιξη, ικανοποίηση, επιδόσεις, αποτελεσματικότητα.

Related Articles