Κόστος Φορολογικής Συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας

ΡΙΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Κόστος Φορολογικής Συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας

Ανάλυση Περίπτωσης: «Οι Ατομικές Επιχειρήσεις

 

Σημαντικοί Όροι: Φορολογική Συμμόρφωση, Κόστος Φορολογικής Συμμόρφωσης, Ατομικές Επιχειρήσεις

 

Περίληψη 

Οι επιχειρήσεις, υπόκεινται σ’ ένα ευρύ σύνολο απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας, και συνθέτουν το πλαίσιο της Φορολογικής τους Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τους επιβάλλονται άμεσα βάρη (πχ φόροι) αλλά και έμμεσα βάρη (πχ έξοδα από διαδικασίες δηλώσεων). Τα έμμεσα αυτά βάρη είναι πολλές φορές αχρείαστα, αλλά σημαντικά στο ύψος τους, και συντελούν Κόστος Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα δε, για τις Ατομικές Επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία στην Ελλάδα, τέτοιου είδους πρόσθετα βάρη, δεδομένου και του μικρού μεγέθους τους, θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ως εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα.

Στην εργασία αυτή, ασχολούμαστε με την ποσοτική μέτρηση του Κόστους Συμμόρφωσης, τον εντοπισμό και τον συσχετισμό των προσδιοριστικών παραγόντων που το επηρεάζουν, αλλά και την ανάδειξη προτάσεων λύσεων που είναι στη σωστή κατεύθυνση, μείωσής του. Μέσα από τη μελέτη δευτερογενών πηγών, και την ερευνητική διαδικασία, υπολογίσαμε ποσοτικά, το ύψος των επιβαρύνσεων, εντοπίσαμε τη θετική, όχι όμως και ανάλογη σχέση του κόστους με το μέγεθος της Επιχείρησης, τον βαθμό επιρροής του κόστους από διάφορους άλλους παράγοντες όπως ο τόπος και ο τομέας δράσης, η «ηλικία» και ο αριθμός υπαλλήλων ή υποκαταστημάτων της Επιχείρησης, ο βαθμός που χρησιμοποιεί την τεχνολογία κλπ. Η απλότητα και η σταθερότητα της Φορολογικής Νομοθεσίας, η πλήρης και αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική υποστήριξη του φορολογικού συστήματος, και η παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω κινητής τηλεφωνίας (μηνύματα) και διαδικτυακής εκπαίδευσης από τη Φορολογική Διοίκηση, αναδεικνύονται, σε δρόμο χωρίς επιστροφή για τις διαδικασίες Φορολογικής Συμμόρφωσης με τις Φορολογικές Διατάξεις.  

Related Articles