ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΚΑΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

«ΟΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Σκοπός της εργασίας, είναι η αναλυτική περιγραφή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, που εισήχθησαν σχετικά πρόσφατα στην ελληνική φορολογική νομοθεσία, για τον προσδιορισμό απόκρυψης φορολογητέας ύλης, όπως αποτυπώνεται στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία. Περαιτέρω, θα εστιάσουμε στη διαδοχική νομική θεμελίωση των εν λόγω τεχνικών στην ελληνική φορολογική διοίκηση, καθώς και στις ενέργειες στις οποίες η τελευταία προβαίνει ώστε να διευρύνει και να αποσαφηνίσει τον τρόπο και το πεδίο εφαρμογής τους. Ταυτόχρονα, θα αποπειραθούμε για σκοπούς αρτιότερης κατανόησης, να διακρίνουμε τον άμεσο φορολογικό έλεγχο από τις έμμεσες τεχνικές αλλά και τις προσπάθειες της Φορολογικής Διοίκησης για έμμεσο προσδιορισμό φορολογητέας ύλης με τη χρήση έμμεσων τεχνικών που δεν αποτυπώνονται στο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, θα μας απασχολήσει η αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, όπως ανακύπτουν από την εμπειρική ανάλυση μέσω της δημιουργίας μελέτης περίπτωσης ως ερευνητικό εργαλείο, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν όλες οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό απόκρυψης φορολογητέας ύλης του ίδιου προσώπου.

Τέλος, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη δημιουργία επιπλέον αναφορών στη διερεύνηση των μεθόδων αυτών οι οποίες συνιστούν μια πρόσφατη προσθήκη στην ελληνική ελεγκτική πραγματικότητα και ως εκ τούτου θέτουν ένα πρόσφορο πεδίο περαιτέρω διερεύνησης.

 

 

Σημαντικοί Όροι: άμεσος φορολογικός έλεγχος, έμμεσος φορολογικός έλεγχος, φορολογική βάση, φορολογητέα ύλη, ελεγκτικό κέντρο, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, απόκρυψη φορολογητέας ύλης

Related Articles