Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

 

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της φοροδιαφυγής του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, σε εθνικό επίπεδο. Η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, συνιστά εθνικό πρόβλημα, με ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, η εμφάνιση του οποίου συναρτάται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου, ενισχύονται συνεχώς οι δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών και το νομοθετικό πλαίσιο προσπαθεί να προσαρμοστεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Η Ελλάδα, στην προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου θέσπισε τη φοροδιαφυγή ως ένα από τα βασικά αδικήματα «ξεπλύματος χρήματος», γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτής. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής αποτελεί πλέον κοινωνικό φαινόμενο και οι δράσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού αποτελούν εθνική αναγκαιότητα. Η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και η βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων συνιστά το μείζον ζητούμενο.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων, ξέπλυμα χρήματος, τεχνικές νομιμοποίησης, φορολογικός έλεγχος, φορολογική βάση, φορολογητέα ύλη, ελεγκτικό κέντρο, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Related Articles