Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση της παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, με την οποία καθιερώνεται η ισότητα των Ελλήνων ενώπιον των δημοσίων βαρών, και ιδίως η εννοιολογική προσέγγιση της αρχής της φορολογικής ισότητας ως ειδικότερης εκδοχής της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Στα πλαίσια αυτά, επιχειρείται να προσδιοριστεί η σχέση της αρχής της φορολογικής ισότητας με την γενική συνταγματική αρχή της ισότητας και να παρατεθεί η διαχρονική εξέλιξη της αρχής αυτής από την αρχαιότητα μέχρι την και την Γαλλική Επανάσταση. Επίσης, σε συνεχεία των ανωτέρω, παρουσιάζεται η εξέλιξη της αρχής αυτής στα  προεπαναστατικά και επαναστατικά ελληνικά Συντάγματα, καθώς και στα Συνταγματικά κείμενα που ίσχυσαν στην Ελλάδα από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως την υιοθέτηση του ισχύοντος Συντάγματος του έτους 1975.

Εν συνεχεία, αναλύονται οι έννοιες του δημοσίου βάρους και της φορολογικής ισότητας, καθώς και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την αρχή της φορολογικής ισότητας (όπως, η αρχή της καθολικότητας και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, οι παράγοντες καθορισμού της φοροδοτικής ικανότητας κλπ.).

Τέλος, γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί πως προσεγγίζεται ερμηνευτικά η αρχή της φορολογικής ισότητας από τον κοινό νομοθέτη, την Διοίκηση, αλλά και από τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστικά όργανα, με σχετική παράθεση και συγκριτική επισκόπηση σχετικών δικαστικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων διοικητικών οργάνων και νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

 

Σημαντικοί Όροι: Σύνταγμα, ισότητα, δημόσια βάρη, φόροι, φορολογική ισότητα, φορολογική δικαιοσύνη

Related Articles