Η Εργασιακή Ικανοποίηση στο Δημόσιο Τομέα.

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΛΙΝΑ

Η Εργασιακή Ικανοποίηση στο Δημόσιο Τομέα.

Μελέτη Περίπτωσης: Η Εργασιακή Ικανοποίηση του Διοικητικού Προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            Οι δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της διοίκησης πολλών δημόσιων οργανισμών αποτελούν πραγματικότητα. Ξεκινώντας από το γεγονός πως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι το πολυπληθέστερο όλων των υπουργείων, θα πιστεύαμε πως είναι και αυτό που εφαρμόζει την πιο αποτελεσματική διοίκηση. Εν τούτοις, λόγοι όπως η επάνδρωση της Διοίκησης με αποσπασμένους ή μεταταγμένους εκπαιδευτικούς,  οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί  και δεν έχουν εκπαιδευτεί, όσο και η έλλειψη οργανογράμματος στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, δημιουργούν πολλά εμπόδια που επηρεάζουν εκτός των άλλων και τον βαθμό ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων.

            Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή της εργασιακής ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι παράγοντες παρακίνησης του προσωπικού και η απάντηση στο ερώτημα αν τελικώς οι κυβερνητικές πολιτικές που δόμησαν τη σημερινή κατάσταση στις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης ήταν αποδοτικές. Τέλος, θα προκύψουν προτάσεις βελτίωσης ικανές να βοηθήσουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

            Για την παρουσίαση του θέματος η εργασία δομήθηκε σε τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελεί την θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η επαγγελματική ικανοποίηση και περιγράφονται οι θεωρίες ικανοποίησης των εργαζομένων, με έμφαση σε αυτές που συνδέονται με την παρακίνηση στον χώρο εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες παρακίνησης και ικανοποίησης των εργαζομένων στην δημόσια διοίκηση. Στην συνέχει διεξάγεται εμπειρική έρευνα. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στο τέταρτο παραθέτονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ανθρώπινο δυναμικό, εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση, εργασιακό περιβάλλον, αποδοτικότητα

Related Articles