Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας από την μεταπολίτευση μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας από την μεταπολίτευση μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ

 

                                                                          

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να διαφωτίσει τους παράγοντες που συντέλεσαν στην δημιουργία αλλά και τη συσσώρευση δημοσίου χρέους από την περίοδο του 1975 μέχρι και το 1992, έτος υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ.  Η ανάλυση της εργασίας θα επεκταθεί σε 5 κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στους όρους που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας.  Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει εννοιολογική ανάλυση των όρων του Δημοσίου Τομέα, των Δημοσίων Δαπανών και Εσόδων, του Δημοσίου Ελλείμματος, του Δημοσίου Χρέους, ώστε να μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή η ανάλυση που θα ακολουθήσει.

Στο δεύτερο κεφάλαιο μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα αναδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν βρέθηκε πρώτη φορά στη δυνητική θέση της υπερχρέωσης, αλλά και στο παρελθόν ο ελληνικός λαός είχε βιώσει αντίστοιχες οικονομικές συνθήκες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των δημοσίων οικονομικών της χώρας την περίοδο από το 1975 έως το 1981.  Αρχικά, θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η οποία στοχεύει στην παρουσίαση των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.  Εν συνεχεία, μέσα από την μελέτη βασικών στατιστικών πινάκων, θα αποτυπωθεί το ύψος του Δημόσιου Χρέους, θα παρουσιαστούν οι βασικότερες κατηγορίες δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών, αλλά και οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση του Δημοσίου Χρέους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αντίστοιχα ανάλυση των δημοσίων οικονομικών της χώρας για την περίοδο 1981-1989.  Ύστερα από μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, θα γίνει αναφορά στο ύψος του Δημοσίου Χρέους, μέσα από ανάλυση των κύριων κατηγοριών δημοσίων εσόδων και εξόδων αλλά και αιτιών διόγκωσης του Δημοσίου Χρέους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει επίσης ανάλυση των δημοσίων οικονομικών της χώρας την περίοδο 1989-1992.  Στην αρχή θα υπάρχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τα σημαντικά γεγονότα της περιόδου και εν συνεχεία θα αποτυπωθεί το ύψος του Δημοσίου Χρέους και των δημοσίων εσόδων και δαπανών, αλλά και των λόγων εμφάνισης τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε μέσα από μια ιστορική καταγραφή στην δημοσιονομική πορεία της χώρας μας μέχρι σήμερα.

Στο έβδομο κεφάλαιο της εργασίας θα αναφερθούν τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιο Έλλειμμα, Δημόσιο Χρέος, Δημόσια Έσοδα, Δημόσιες Δαπάνες, Δημόσιος Δανεισμός, Τράπεζα της Ελλάδος

Related Articles