Ικανοποίηση ασφαλισμένων από τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.Μελέτη περίπτωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Φθιώτιδας.

ΚΟΡΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

Ικανοποίηση ασφαλισμένων από τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.Μελέτη περίπτωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Φθιώτιδας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)   συνιστά τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Ο ΕΟΠΠΥ έχοντας ως αποστολή την ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων  σε ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, σκοπεύει στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή και προστασία της υγείας.  Η παρούσα  εργασία έχει σκοπό την αξιολόγηση της γενικής εικόνας που έχουν οι ασφαλισμένοι για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, ειδικότερα προσπαθεί να καταδείξει το βαθμό ικανοποίησης των ασφαλισμένων που προσέρχονται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας της ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ  Φθιώτιδας, στην οποία υπηρετώ.

Αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση  του Εθνικού Οργανισμού  Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλειας και των συστημάτων υγείας, προκύπτουν οι λόγοι που οδήγησαν στη σύστασή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται θεωρίες που αφορούν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Ακολουθεί μία καταγραφή στους παράγοντες που επηρεάζουν  την ικανοποίηση αλλά και τα πλεονεκτήματα από τη μέτρησή της για την απόδοση των υπηρεσιών και δη στον τομέα της υγείας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης  η ΠΕ.ΔΙ. Φθιώτιδας, της  οποίας οι προσφερόμενες υπηρεσίες ζητήθηκαν να κριθούν από τους ασφαλισμένους της χωρικής της αρμοδιότητας. Περιγράφονται οι αρμοδιότητες ανά τμήμα, η σύνθεση του προσωπικού και το δίκτυο των συμβεβλημένων προμηθευτών υγείας.   Στο τέταρτο  κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία προσέγγισης, το δείγμα,  τους περιορισμούς και τα ηθικά ζητήματα. Ακολουθεί  το πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο εξετάζεται η αξιοπιστία της έρευνας και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, αρχικά για κάθε ερώτημα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνάφεια μεταξύ επιλεγμένων ερωτημάτων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας, γίνονται προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, στα σημεία που επιδέχονται βελτίωση, καθώς και  πρόταση για μελλοντική έρευνα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  E.O.Π.Y.Y., ικανοποίηση, ποιότητα, ασφαλισμένος, Φθιώτιδα.

Related Articles