Εργασιακή ικανοποίηση υπαλλήλων, Μελέτη Περίπτωσης: ΕΦΚΑ, Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής- Αθηνών-Δυτικού Τομέα

Εργασιακή ικανοποίηση υπαλλήλων, Μελέτη Περίπτωσης: ΕΦΚΑ, Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής- Αθηνών-Δυτικού Τομέα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Στη σημερινή δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα μας, επιτακτική προβάλει η ανάγκη για αναμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο. Προκειμένου να καταστεί εφικτή απαιτείται η αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Δεδομένου ότι η αποδοτικότητα σχετίζεται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, γίνεται αντιληπτή η σημασία της εργασιακής ικανοποίησης.

Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στην καταγραφή του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα, με την προσδοκία ότι θα υπάρξει προσπάθεια των αρμοδίων για αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης των υπηρετούντων υπαλλήλων.  Ειδικότερα, θα καταγραφεί η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής- ΑΘηνών-Δυτικού Τομέα, όπου υπηρετώ.

Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Κατόπιν, αναλύεται το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η διάρθρωσή του. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και πως αυτές επηρέασαν την κοινωνική ασφάλιση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρίες παρακίνησης και η αναγκαιότητά της στο δημόσιο τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας. Τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα και εξετάζεται η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Ακολουθεί, στο τέταρτο κεφάλαιο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αρχικά, για κάθε ερώτημα ξεχωριστά και στη συνέχεια, παρουσιάζεται η γραμμική συσχέτιση με το συντελεστή Pearson και εξετάζεται η γραμμική παλινδρόμηση της μεταβλητής ικανοποίησή από εργασία με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο 5, στο οποίο παρατίθενται τα συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και για μελλοντική έρευνα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΕΦΚΑ, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακή ικανοποίηση, παρακίνηση εργαζομένων.

Related Articles