Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

ΡΑΒΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει τονισθεί ότι το κλειδί για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας είναι η περιστολή ή η πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι τα φαινόμενα που αλληλοτροφοδοτούνται  και μαστίζουν την οικονομία της χώρας μας, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε κάθε επίσημη δραστηριότητα, με όλες τις συνέπειες τόσο στην οικονομική ανάπτυξη, όσο και στα δημόσια έσοδα. Η καταπολέμηση τους  εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και την αποτελεσματικότητα του φοροελεγκτικού  μηχανισμού.

Η Ελληνική φορολογική διοίκηση στην προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και αποκατάσταση του αισθήματος της φορολογικής δικαιοσύνης θεσμοθέτησε την διεξαγωγή νέας γενιάς ελέγχων, το νομοθετικό πλαίσιο των οποίων  δημιουργήθηκε με μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, οι οποίοι  στοχεύουν σε υποθέσεις με φορολογικό ενδιαφέρον που θα συμβάλλουν σημαντικά  σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η  παρούσα εργασία έχει ως στόχο την πλήρη παρουσίαση  των  τεχνικών ελέγχου με την χρήση έμμεσων μεθόδων (INDIRECT METHODS)  προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, οι οποίες αποτελούν ένα πρωτοποριακό εργαλείο του ελεγκτικού μηχανισμού για την διαπίστωση της πραγματικής φορολογικής  υποχρέωσης  και την  συμβολή των τεχνικών αυτών στον περιορισμό των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, με την εξαγωγή ασφαλέστερων πορισμάτων ελέγχου. Επίσης. με την χρήση ερωτηματολογίου και των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο η τάση των φορολογουμένων να φοροδιαφεύγουν εξαρτάται από την αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, από την ένταση, την έκταση και το είδος των φορολογικών ελέγχων και  από την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος.

Από την έρευνα ευελπιστούμε να αναπτύξουμε προτάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την συμβολή των φορολογικών ελέγχων στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Λέξεις-κλειδιά: Φοροδιαφυγή, παραοικονομία, έμμεσες τεχνικές ελέγχου, φορολογικός έλεγχος, φορολογητέα ύλη.

Related Articles