Η Σημασία της Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Καθώς και της Αξιολόγησης Υπαλλήλων στον Δημόσιο Τομέα - Μελέτη Περίπτωσης Υπαλλήλων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Η Σημασία της Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Καθώς και της Αξιολόγησης Υπαλλήλων στον Δημόσιο Τομέα - Μελέτη Περίπτωσης Υπαλλήλων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

 

Περίληψη

Η συστηματική παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, την ευκολότερη  προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του προκειμένου μέσω της βελτίωσης των ατομικών γνώσεων να βελτιώνεται και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθούν οι απόψεις των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) αναφορικά με το στοιχείο της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης καθώς και του ρόλου της αξιολόγησης εργασίας των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Επίσης, επιμέρους στόχος της έρευνας ήταν να γίνει καταγραφή της λειτουργίας της αξιολόγησης στο ΕΚΔΔΑ και να εξακριβωθεί η ικανοποίηση των υπαλλήλων από αυτή.

 Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε μία έρευνα πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου η οποία μεταξύ άλλων έδειξε πως οι εργαζόμενοι είναι υπέρ της περαιτέρω εκπαίδευσης τους καθώς θεωρούν πως με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι εκπαίδευσης όπως η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας πάντα όμως με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, ενώ υπάρχει μία γενικότερη ικανοποίηση των εργαζομένων για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα.

 Οι διαπιστώσεις ωστόσο για την αξιολόγηση, αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλή ικανοποίηση από την διαδικασία αξιολόγησης αλλά και από τους παράγοντες που συνθέτουν την αξιολόγηση. Παρά ταύτα όπως τονίζεται, πως υπάρχει χαμηλότερη ικανοποίηση από τους τρόπους αξιολόγησης και επομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν προς τον εμπλουτισμό τους.

 

Σημαντικοί Όροι: Εκπαίδευση προσωπικού, ΕΚΔΔΑ, δημόσιος τομέας, ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση εργαζομένων.

Related Articles