Η εξέλιξη του Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και οι αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Η εξέλιξη του Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και οι αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζονταν το δημόσιο χρήμα η πρώτη Ελληνική Κυβέρνηση αμέσως μετά την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821, ήταν ένας από τους κυριότερους προβληματισμούς της.

Ως λύση από τότε προτάθηκε η σύσταση ενός δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την πάροδο των χρόνων αποδόθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τίτλος του «θεματοφύλακα του δημοσίου χρήματος».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο , το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας μας, ακόμη και σήμερα έχει ως έργο του την ορθή διαχείριση των δημοσίων δαπανών και εσόδων.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του έργου αυτού είναι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών.

Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών νομοθετήθηκε λίγο μετά την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σκοπός άσκησής του ήταν ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών που εκτελούσε το Κράτος ( Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου).

Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις επερχόμενες αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου, ο οποίος ενώ με βάση το άρθρο 98 του αναθεωρημένου Συντάγματος του 2001 αποτελεί μία εκ των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παύει πλέον να ασκείται από αυτό και εκπίπτει των αρμοδιοτήτων του.

Με τον Νόμο 4270/14 , ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, παραχωρείτε η αρμοδιότητα του προληπτικού ελέγχου στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος μας, αφού αναλύσουμε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διεξήγαμε, είναι να περιγράψουμε και να αναδείξουμε πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από τις αλλαγές αυτές.

 

Λέξεις κλειδιά: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), προληπτικός έλεγχος, νομιμότητα, κανονικότητα, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ.), Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.), INT.O.S.A.I.   (International Organization of Supreme Audit Institution).

Related Articles