Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της χρηματοδότησης των ΕΠ προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013

ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της χρηματοδότησης των ΕΠ προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013

Περίληψη

H επιχειρηματικότητα αποτελεί μια έννοια με πολλές διαστάσεις, παρ’ όλα αυτά, η επιχειρηματικότητα παραμένει ως ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως εκ τούτου ο καθ’ ένας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν ξεχωριστό τομέα (Busenitz et al., 2003). Οι κατευθύνσεις της «Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013», αποτέλεσαν καθοριστικές εισροές τόσο στο Στρατηγικό όσο και στο Επιχειρησιακό Μέρος του ΕΣΠΑ, µε βασικές κατευθύνσεις και στρατηγικές επιλογές σε εθνικό επίπεδο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Ανταγωνιστικότητα

Related Articles