Η εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

ΚΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει τις πιο σημαντικές πτυχές του θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα και του έργου του Εσωτερικού Ελεγκτή, ο οποίος καλείται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάδειξη της χρησιμότητας του εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη χρονική περίοδο, όπου ο δημόσιος τομέας βρίσκεται σε μία κατάσταση έντονης αμφισβήτησης ως προς το μέγεθος, τη λειτουργία και γενικότερα ως προς την αποτελεσματικότητά του, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που καταβάλλονται.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος περιλαμβάνει  συντονισμένες ενέργειες και διαδικασίες επαλήθευσης, σύγκρισης και διασταύρωσης στοιχείων μιας επιχείρησης/ενός οργανισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι.

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου έγκειται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, στη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων, στη πρόληψη ή μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων και στον καλύτερο προγραμματισμό.

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Εσωτερικός Έλεγχος, Εσωτερικός Ελεγκτής, Δημόσιος Τομέας.

Related Articles