Ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

Ο κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Σημαντικοί Όροι: Ελεγκτικό Συνέδριο, Κατασταλτικός Έλεγχος, Δειγματοληπτικός Έλεγχος, Υπόλογος, Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, Έκθεση ελέγχου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος 1975/86/01/08. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων, των υπολόγων των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠΔΔ, η σύνταξη και υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κράτους.

    Σκοπός της παρούσης εργασίας αποτελεί η αποτύπωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, τον οποίο ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικός ελεγκτής και ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση της ακρίβειας και ορθότητας ή μη των λογαριασμών καθώς και στον έλεγχο κανονικότητας και νομιμότητας της δημόσιας δαπάνης, η διακρίβωση του βαθμού ποιότητας και αποτελεσματικότητας των κατασταλτικών ελέγχων και η εξέταση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων προκειμένου για τον  εκσυγχρονισμό του έργου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εφαρμογής ενός νέου σύγχρονου δημοσιονομικού ελέγχου για την δημοσιονομική εξυγίανση και αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας μας και την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του συστήματος του εξωτερικού ελέγχου.

Related Articles