ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Κάπρη Σοφία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Μελέτη περίπτωσης: Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) – Ικανοποίηση των Συνταξιούχων του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ από τη διαδικασία συνταξιοδότησης

 

Περίληψη

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε αρχικά, η γενική θεωρητική ανάλυση οργάνωσης και λειτουργίας των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια, η παρουσίαση του ήδη υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα με τις επικείμενες διαφοροποιήσεις του. 

Η εργασία επικεντρώθηκε  στον τρόπο λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).  Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά ως προς τη σύσταση του Ταμείου καθώς και τον σκοπό λειτουργίας του. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν, τόσο οι περιπτώσεις ασφάλισης των εργαζομένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όσο και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ακόμα, παρουσιάστηκε αναλυτικά όλη η διαδικασία συνταξιοδότησης από τη στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως την οριστική έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Για τους σκοπούς της εργασίας έγινε επίσης χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο  συμπληρώθηκε από τους συνταξιούχους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τα επίπεδα ικανοποίησης των συνταξιούχων του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ από τη διαδικασία συνταξιοδότησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των συνταξιούχων καθώς και  από το επίπεδο της εξυπηρέτησης του προσωπικού του τμήματος απονομής συντάξεων. Τα στοιχεία της έρευνας αφενός συνέβαλαν στην καταγραφή και κατανόηση των δυσχερειών που προκύπτουν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης και αφετέρου στον εντοπισμό προβλημάτων που συντελούν στη καθυστέρηση της όλης διεξαγωγής καθώς και των προτάσεων για πιθανές λύσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Ασφαλιστικό Σύστημα, Διαδικασία συνταξιοδότησης, Κοινωνική Ασφάλιση, Παρεχόμενες Υπηρεσίες, Ικανοποίηση Συνταξιούχων.    

Related Articles