Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μαυρίδου Αγγελική

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Περίληψη

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που, με συστηματικό τρόπο, διαχειρίζεται αποδοτικά πλήθος πληροφοριών, τις αξιοποιεί προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εφαρμογές της χρησιμοποιούνται από τις άλλες επιστήμες και επηρεάζουν θετικά την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του ανθρώπου, με μόνο αρνητικό την πιθανότητα απομόνωσης και αντικοινωνικότητας ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αυτονομίας. Όλα αυτά όμως, θετικά και αρνητικά, είναι θέμα εκπαίδευσης. Γι’ αυτό Πληροφορική και Εκπαίδευση είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες, επηρεάζουν η μία την άλλη όπως και τον άνθρωπο και την κοινωνία.

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει την επίδραση της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις και την απόδοση της επένδυσης στην εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό αποτελείται από θεωρητικό και ερευνητικό μέρος.

 

Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η επιστήμη της Πληροφορικής και οι εφαρμογές της σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και κάνει σαφή τη διάκριση μεταξύ της Πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και της Πληροφορικής ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο, όπως επίσης και ως μέσο επικοινωνίας και δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκπαίδευση γενικά και η τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα, καθώς και η επίδραση της πληροφορικής σε αυτήν, τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και στον διοικητικό. Για τις ανάγκες του ερευνητικού μέρους πραγματοποιήθηκαν δύο εμπειρικές έρευνες και μία βιβλιογραφική ώστε να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν απόψεις, σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος.

 

Η πρώτη εμπειρική έρευνα απευθύνθηκε σε καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθεί η άποψη ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η πληροφορική και οι εφαρμογές της προσφέρουν, τόσο σε καθηγητές όσο και φοιτητές, νέες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης, βελτίωση της επικοινωνίας και να καταγραφούν προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα.

 

Στην δεύτερη εμπειρική έρευνα συμμετείχαν ενήλικοι πολίτες για να καταγραφεί η άποψή τους σχετικά με την απόκτηση τίτλου σπουδών, αν αποτελεί αναγκαιότητα ή επιθυμία, το εκπαιδευτικό σύστημα σπουδών που θα προτιμούσαν, όπως επίσης και την άποψή τους για την πληροφορική και των εφαρμογών της σε σχέση με την εκπαίδευση. Επίσης, διερευνήθηκε η άποψή τους για την απόδοση που έχει η επένδυση στην εκπαίδευση και για το σκοπό αυτό, συμπληρωματικά, έγινε βιβλιογραφική έρευνα για την απόδοση, με σημερινά οικονομικά στοιχεία αποδοχών υπαλλήλων.

 

Η Πληροφορική και οι εφαρμογές της, επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας. Η Ελλάδα σήμερα, σε μια περίοδο οικονομικής αλλά και κοινωνικής ύφεσης, είναι πολύ σημαντικό να επενδύσει στην ανάπτυξη της Πληροφορικής για να καταφέρει να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση από την πλευρά της καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της σύγχρονη πραγματικότητας και μέσω της πληροφορικής και των εφαρμογών της, να προχωρήσουν σε αλλαγές για αύξηση του ποσοστού απόδοσης τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την αγορά, παρέχοντας υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συγχρόνως, να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη τάση για δια βίου εκπαίδευση.

 

Σημαντικοί Όροι: Πληροφορική, Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επένδυση στην Εκπαίδευση

Related Articles