Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974

Μπαρούτα Αγγελική

Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974

Περίληψη

                Σκοποί της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μετά το 1974 και να διερευνηθεί κατά πόσο η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ελλάδα είναι αποτελεσματική. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή η οποία θα εξετάσει την μορφή της ελληνικής οικονομίας κατά περιόδους και τη δημοσιονομική πολιτική που εφαρμοζόταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις κατά καιρούς. Η χρονική περίοδος που θα καλυφθεί θα είναι από το 1974 έως το 2017. Θα υπογραμμιστούν οι τρόποι και τα μέτρα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής και το κατά πόσο η επιλογή τους επέλυσε τα βασικά οικονομικά προβλήματα και αν επιτεύχθηκαν οι βασικοί οικονομικοί στόχοι. Θα διερευνηθεί δηλαδή η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής στο μέτρο που οι στόχοι της ήταν σαφείς.

     Για τους σκοπούς της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί από εργαζόμενους του Υπουργείου Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφενός θα αναδείξουν το βασικό πρόβλημα της μη αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής και αφετέρου θα μας κατευθύνουν στον εντοπισμό των προβλημάτων και θα βοηθήσουν στην πιθανή εξεύρεση παραγόντων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.

 

    

Λέξεις – κλειδιά: Δημοσιονομική Πολιτική, Δημόσιο Χρέος, Δημόσιο Έλλειμμα,  Φορολογική Πολιτική, Πολιτική Δημοσίων Δαπανών

Related Articles