Η σημασία της Νομικής υποστήριξης στην αποτελεσματική λειτουργία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού

Σώτου Γεωργία

Η σημασία της  Νομικής υποστήριξης στην αποτελεσματική λειτουργία  στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού – Περίπτωση  του  Δήμου  Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη

 

Περίληψη

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να εξακριβωθεί η σημασία  της συμβολής της  νομικής υποστήριξης στην αποτελεσματική λειτουργία των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού δηλαδή των Δήμων και ειδικότερα θα μελετηθεί η περίπτωση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 Αναπτύσσεται η έννοια της νομικής υποστήριξης,  σε ποιους φορείς απευθύνεται με ποιο τρόπο  και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί.

Γίνεται αναζήτηση της χρησιμότητας και της έκτασης αυτής, μέσα από την σύνταξη ερωτηματολόγιου που θα δοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή υπαλλήλους Προϊσταμένους και Διευθυντές όλων των Διευθύνσεων και την διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης στους νομικούς συμβούλους  και  νομικούς συνεργάτες του Δήμου.

Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την συλλογή των προαναφερόμενων ερωτηματολογίων, διατυπώνονται προτάσεις, κρίσεις ακόμα και σκέψεις για την στελέχωση με δυναμικό  και την  μορφή που πρέπει να λάβει η νομική υποστήριξη  προκειμένου να είναι αποτελεσματική και κατάλληλη έτσι ώστε οι φορείς που θα την λάβουν να μπορούν να εκπληρώνουν τους σκοπούς του δημόσιου συμφέροντος σε ένα κράτος δικαίου, σε μια εποχή που οι αρχές του λοιδορούνται και εξαφανίζονται.

Λέξεις - κλειδιά : Δήμος, νομική υποστήριξη, νομιμότητα, υπάλληλοι, αιρετοί, φορείς.

Related Articles