Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROL ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROL ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποδώσει με όσο το δυνατόν περισσότερη σαφήνεια την σημασία των ελέγχων κεφαλαίου στην οικονομία και στον τρόπο με τον οποίο, αυτοί καταφέρνουν να αλλάξουν τη δομή των συναλλαγών επιτάσσοντας νέους τρόπους πληρωμής μέσα από μια πιο διευρυμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Αναζητώντας τα αίτια των ελέγχων κεφαλαίου, καθίσταται σαφές ότι ανά τους αιώνες υπήρξε άμεση ανάγκη για παρέμβαση του κράτους ή έστω της κεντρικής τράπεζας μιας χώρας στον τρόπο άσκησης της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, έστω και προληπτικά. Όσο μάλιστα, ακολουθούνται πιο φιλελεύθερες ιδέες σχετικά με περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού και διαμορφώνεται μια απρόσκοπτη διακίνηση κεφαλαίων στις ελεύθερες αγορές, είτε για επενδύσεις είτε ακόμα και για κερδοσκοπικούς σκοπούς, στο όνομα πάντα μιας «παγκοσμιοποιημένης» οικονομίας, είναι προφανές ότι οι έλεγχοι είναι αναγκαίοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν δραστικά ενδεχόμενες οικονομικές κρίσεις. Και όπως είναι λογικό, για να μπορούν να επιφέρουν πιο άμεσες και βιώσιμες λύσεις για την οικονομία, προωθούν και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων.

Επομένως, μπορούν να θεωρηθούν οι έλεγχοι κεφαλαίου αναγκαίο κακό ή τρόπος συμμόρφωσης των πολιτών για να αποφεύγονται πιστωτικά γεγονότα; Είναι απαραίτητοι ή θα μπορούσαν ενδεχομένως και να αποφευχθούν μέσω αλλαγής της οικονομικής πολιτικής; Οι πολίτες μπορούν να εξοικειωθούν και με ποιο κόστος; Και κυρίως, μπορούν οι έλεγχοι κεφαλαίου να καθορίσουν την συναλλακτική συμπεριφορά των πολιτών, αποδίδοντας έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους, μετά την άρση τους; Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία αναφοράς της παρακάτω εργασίας και μέλλει να αποδειχθεί πώς τελικά μια οικονομία μέσω των ελέγχων κεφαλαίου μπορεί να «διασωθεί» και πώς οι πολίτες μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, σαφώς με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Για τους σκοπούς της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα βάσει ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από άτομα που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τις συναλλαγές τους, προκειμένου να επιχειρηθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά, η εμπειρική απόδοση της εφαρμογής των ελέγχων κεφαλαίου στην καθημερινή ζωή των συναλλασσομένων και άρα η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των θεωριών που επιδεικνύουν τα Capital Controls ως έναν από τους κυριότερους λόγους μεταστροφής της οικονομικής πολιτικής τόσο των πολιτών όσο και των κρατών ευρύτερα, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η απόδοση των πλεονεκτημάτων των ελέγχων κεφαλαίου στην οικονομία, αφού μέσω αυτών διαπιστώνεται ότι οι πολίτες εξοικειώνονται με τα νέα δεδομένα, πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με περισσότερη ευκολία και πιο άμεσα και συντελούν δραστικά ακόμα και στη βελτίωση των δεικτών της παραοικονομίας.

 

 

Related Articles