Κατανομή δαπανών του δήμου Χαϊδαρίου και η ικανοποίηση των πολιτών

Κίτσιου Μαρία

Κατανομή δαπανών του δήμου Χαϊδαρίου και η ικανοποίηση των πολιτών

Περίληψη

 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια διοίκηση, την αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση και το αποκεντρωμένο σύστημα της Ελλάδας. Η νέα δημόσια διοίκηση καλεί τη διοίκηση να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων και όχι να αναλωθεί στις διαδικασίες, με την υιοθέτηση μοντέλων της αγοράς, όπως ο ανταγωνισμός, η καινοτομία και η επιχειρηματική στρατηγική.

Η αποκέντρωση είναι συνήθως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι πόροι μεταφέρονται από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές κυβερνήσεις ή / και σε άλλους αποκεντρωμένους φορείς. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, καθώς αυτό αφορά στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πνευματικές διαστάσεις προς το συμφέρον των πολιτών του.

Τα έσοδα προέρχονται από τακτικές και έκτακτες πηγές. Αναλύονται επίσης οι παράγοντες ποιότητας των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών, η αντίληψη της ποιότητας από τους πολίτες και τελικά η ικανοποίηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικά για τις δημόσιες υπηρεσίες, ο παράγοντας των προσωπικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων του πολίτη θα επηρεάσει τον βαθμό ικανοποίησης.

Τέλος, υλοποιείται ποσοτική έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών του Δήμου Χαϊδαρίου κι επιχειρείται σύνδεση αυτής με την προτεινόμενη κατανομή των δαπανών από τους πολίτες.

 

Σημαντικοί Όροι: Δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση, κατανομή δαπανών

Related Articles