Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου στο πλαίσιο Εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια του Εργασιακού Βίου

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου στο πλαίσιο Εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια του Εργασιακού Βίου

 

 

Θεοδωρακοπούλου Σπυριδούλα

Περίληψη

Αδιαμφισβήτητα, η πραγματοποίηση σπουδών για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου έχει γνωρίσει ιδιαίτερα μεγάλη άνθηση στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας κατά την σύγχρονη εποχή. Η εν λόγω εξέλιξη ωστόσο, είναι ιδιαίτερα πιθανό να οφείλεται στις δυσμενείς και αντίξοες συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην αγορά εργασίας κατά την τελευταία δεκαετία, όπου η Ελλάδα πλήττεται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Εύλογη επομένως κρίνεται η στροφή του ελληνικού ενεργού και εν δυνάμει εργατικού δυναμικού στην ενίσχυση της επιμόρφωσης και του γενικότερου μορφωτικού επιπέδου του, η οποία δύναται να επιτευχθεί μέσω ενός μεταπτυχιακού τίτλου.

            Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πρόκειται να δοθεί έμφαση στις θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα, για την κάλυψη των οποίων  αναγνωρίζονται και γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία πληρούν το σύνολο των κριτηρίων ισοτιμίας με τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους των πρώτων.

            Η προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσουμε για την διερεύνηση και βαθύτερη εξέταση του ζητήματος της εξασφάλισης ενός μεταπτυχιακού τίτλου από τους δημόσιους υπαλλήλους, θα αφορά αρχικά στην ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Χώρα, την θέση των μεταπτυχιακών σπουδών σε αυτό. Στη συνέχεια θα εξηγηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζονται οι αμοιβές μέσω του  ενιαίου μισθολογίου για το Δημόσιο Τομέα. Εν συνεχεία, στο τρίτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία ειδικότερη έρευνα κόστους – οφέλους απόκτησης ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στα αντικείμενα της οικονομίας-διοίκησης από τους απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα.  Κατόπιν, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων τα  οποία συνελέγησαν τόσο από το γενικότερο όσο και από το ειδικότερο μέρος της παρούσας εργασίας, πρόκειται να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα αυτής.

 

Σημαντικοί Όροι: Ανάλυση κόστους-οφέλους, Μεταπτυχιακοί Τίτλοι, Δημόσιος Τομέας, Ενιαίο Μισθολόγιο Δημοσίου Τομέα

Related Articles