Το φαινόμενο του Brain Drain. Μελέτη περίπτωσης των αποφοίτων των Ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Το φαινόμενο του Brain Drain. Μελέτη περίπτωσης των αποφοίτων των Ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Περίληψη

Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου Έλληνες ανειδίκευτοι εργάτες μετανάστευαν σε ανεπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα μεταναστεύει κυρίως εξαιτίας της ανεργίας που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση. Εκτός από την υψηλή ανεργία που μαστίζει την Ελλάδα, δομικά προβλήματα όπως το προβληματικό παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας που βασίζεται στο δημόσιο τομέα, τον νεποτισμό και την ανεπαρκή ποιότητα της εκπαίδευσης, υπάρχουν ισχυροί παράγοντες που «τραβούν» ταλαντούχους Έλληνες επιστήμονες να μεταναστεύσουν. Τα αποτελέσματα της παρούσας ποσοτικής έρευνας, η οποία καταγράφει τις απόψεις των αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώνουν ότι η ανεργία και ο νεποτισμός είναι οι κύριοι παράγοντες φυγής ενώ κύριος παράγοντας που φαίνεται να ισχύει στο εξωτερικό και προσελκύει αποφοίτους φαίνεται να είναι η δυνατότητα εύρεσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στις σπουδές μαζί με τη δυνατότητα καριέρας.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Brain Drain, παράγοντες φυγής, έλξης, οικονομική κρίση, ανεργία, νεποτισμός, εκπαίδευση.


 

Related Articles