Διοικητική Διάρθρωση ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόεδρος:
Βρυζίδης Λάζαρος
Τηλ: 210-5450300, 210-5450200
Fax: 210-5451123
Αντιπρόεδροι:
Κάντζος Κωνσταντίνος                Τσελές Δημήτριος
Τηλ: 210 5381005, 2105381006            Τηλ: 210 5381425
Fax: 210 5451123                    Fax: 210 5451123
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής:
Μουτζούρης Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας:
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 210-5450960, 210-5381114

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) ιδρύθηκαν το 1983 με το Νόμο Πλαίσιο 1404/83 (ΦΕΚ. 173 τ. Α΄/24/11/83) και συναποτελούν, μαζί με τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, την ΑΣΠΑΙΤΕ και τις Σχολές Καλών Τεχνών, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, τα οποία, κατά το Σύνταγμα και τον Νόμο (4009/2011), παρέχουν την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα Α.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. την εποπτεία του δε  επ’ αυτών ασκεί το κράτος μέσω  του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και στον  Νόμο 4009/2011. Το κανονιστικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ καθορίζεται από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.
Κάθε ΑΕΙ αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους
Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών  σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών  σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.
Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών,  των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.
Τα τμήματα χορηγούν πτυχίο ειδικότητας και δικαιώματα άσκησης αντίστοιχου επαγγέλματος, σύμφωνα με τον τίτλο τους, το Νομοθετικό Πλαίσιο και το σύνολο των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την άσκησή του. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι πτυχιούχοι να μπορούν στο μέλλον να αναπροσαρμόζουν τις γνώσεις τους στις νέες μεθόδους της επιστήμης και των Εφαρμογών και στη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων.
Το διδακτικό και διοικητικό αντικείμενο του τμήματος διαιρείται σε τομείς που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.
Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργούν δύο Σχολές και δέκα Τμήματα που ανταποκρίνονται συνολικά σε διάφορες ειδικότητες. Λειτουργούν επίσης ένα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕ).

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τα Όργανα του TEI Πειραιά είναι:
Το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 Μέλη, εκ των οποίων τα 7 είναι εσωτερικά Μέλη  του Ιδρύματος (6 Καθηγητές / Αν. Καθηγητές και ενας εκπρόσωπος των φοιτητών) και τα υπόλοιπα 4  εξωτερικά.
Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,  μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς επίσης το εκπροσωπεί   δικαστικώς και εξωδίκως.
H Συνέλευση οποία αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τους Διευθυντές,
γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής.
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών,  οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με διετή θητεία, το οποίο συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
Σημείωση: Στο ΤΕΙ Πειραιά η Συνέλευση λειτουργεί ακόμη με  την σύνθεση που προβλέπεται στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι εκρεμεί η εκλογή του Προέδρου του Ιδρύματος με βάση τον Ν. 4009/2011.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τα Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:
α) ο Διευθυντής, ο οποίος είναι  αναγνωρισμένου κύρους καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία,
β) η Διεύθυνση  η οποία αποτελείται από:
– τον Διευθυντή της σχολής,
– τους προέδρους των τμημάτων,
– έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
και
γ) η γενική συνέλευση της Σχολής η οποία απαρτίζεται από τους Καθηγητές της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Όργανα του Τμήματος είναι:

α) Ο Πρόεδρος,

β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς,

γ) ο Διευθυντής του Τομέα και

δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα
Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος και συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των τομέων σε συνεργασία με το Ε.Π. του τμήματος. Εκλέγεται κάθε 3 χρόνια.
Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. “ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το Νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του Ιδρύματος “και έχουν δικαίωμα και καθήκον “να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται κανείς στην άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων”.